โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาpdf

  เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยอสร้างเป็นโปรแกรมบทเรียน หรือบทเรียนออนไลน์ ที่อาจมีแบบฝึกหัดหรือคำถามเพื่อทดสอบ โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ เช่น บทเรียนออนไลน์เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ บทเรียนออนไลน์เรื่องชุดกล่องสมองกล หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องสำนวนสุภาษิต

การดำเนินงานโครงงานนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ คือ เพื่อเป�นสื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน สื่อเพื่อการศึกษาอาเซียน เป�นสื่อวีดีทัศน์นาเสนอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

www.youtupe.com ที่มีทั้งภาพและเสียงสร้างความสนใจช่วยพัฒนาให้ความรู้ของผู้ชม มีความเข้าใจ เห็น
ความสำคัญของประชาคมอาเซียนที่จะเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย สื่อวีดีทัศน์เพื่อการศึกษาอาเซียน จึง

เป�นส่ือที่มีประโยชน์ เป�นการนาซอฟตแ์ วรม์ าพัฒนาประยกุ ต์ใชไ้ ด้อย่างมีประสทิ ธภิ าพและเกดิ ประโยชน์

เครอ่ื งคอมพวิ เตอรป์ ระกอบดว้ ยอปุ กรณม์ ากมาย โดยทผ่ี ใู้ ชส้ ามารถกาหนดรุน่ และระดบั ความสามารถของ

อปุ กรณแ์ ตล่ ะชิน้ ไดต้ ามความพอใจ และงบประมาณทมี่ อี ยู่ แลว้ นาอปุ กรณแ์ ตล่ ะชิน้ มาประกอบกนั เป็นเครอื่ ง

คอมพิวเตอร์ แตก่ อ่ นท่จี ะทาอยา่ งนนั้ ไดจ้ าเป็นจะตอ้ งมคี วามรูพ้ นื้ ฐานเก่ียวกบั หลกั การทางานของเครอื่ ง

คอมพิวเตอรแ์ ละอปุ กรณแ์ ตล่ ะชนิ้

ในบทนจี้ ะกลา่ วถงึ ความรูเ้ บอื้ งตน้ เก่ียวกบั เครอื่ งคอมพวิ เตอร์ และมกี ารแนะนาใหร้ ูจ้ กั กบั อปุ กรณท์ เ่ี ป็น

สว่ นประกอบหลกั ของเครอ่ื งคอมพวิ เตอรว์ า่ ประกอบดว้ ยอะไรบา้ ง ติดตงั้ อยตู่ รงไหน มหี นา้ ทกี่ ารทางานอยา่ งไร

และการใชอ้ นิ เตอรเ์ นต็ เบอื้ งตน้ ได้

1.1 ควำมรู้เบอื้ งตน้ เกยี่ วกับเคร่ืองคอมพวิ เตอร์

เครอ่ื งคอมพวิ เตอรเ์ ป็นเครอื่ งมอื อิเลก็ ทรอนกิ สท์ ี่ถกู สรา้ งขนึ้ เพื่อใชท้ างานแทนมนษุ ยท์ งั้ ในดา้ นการคานวณ
และการบนั ทกึ ขอ้ มลู ไวเ้ พือ่ การเรยี กใชง้ านในครงั้ ตอ่ ไป นอกจากนยี้ งั สามารถทางานไดต้ ามโปรแกรมทก่ี าหนด
เอาไวไ้ ดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ งและแมน่ ยา ในปัจจบุ นั เราสามารถนาเครอ่ื งคอมพวิ เตอรไ์ ปประยกุ ตใ์ ชก้ บั งานไดท้ กุ ดา้ นไมว่ า่
จะเป็นดา้ นการศกึ ษา ธรุ กจิ ระบบราชการ หรอื เพ่อื ความบนั เทงิ

1.1.1 ควำมหมำยของคอมพวิ เตอร์

คอมพิวเตอร์ หมายถงึ เครอ่ื งคานวณหรอื ประมวลผล ที่ทางานไดต้ ามโปรแกรมท่วี างไว้ โดยการ
นาเอาไอซี (IC, Integrated Circuit) ที่ทางานเป็นหนว่ ยประมวลผลกลาง (CPU, Central Processing Unit) หรอื
วงจรรวมทป่ี ระกอบดว้ ยทรานซสิ เตอรจ์ านวนมาก รวมกนั บนแผน่ สารก่ึงตวั นา มาประกอบเขา้ กบั ชิน้ สว่ นทาง
อิเลก็ ทรอนกิ สอ์ น่ื ๆ สามารถทาหนา้ ทเ่ี ป็นอปุ กรณท์ ร่ี บั ขอ้ มลู และคาส่งั ท่ีไดร้ บั นามาประมวลผลลพั ธต์ ามทตี่ อ้ งการ
ไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ งและแมน่ ยา

1.1.2 ประเภทของเคร่ืองคอมพวิ เตอร์

เครอื่ งคอมพิวเตอร์ หลายคนคงนกึ ถึงเครอ่ื งเดสกท์ อป (Desktop) หรอื เครอ่ื งคอมพิวเตอรแ์ บบตงั้
โต๊ะทีใ่ ชง้ านกนั อยา่ งแพรห่ ลายทงั้ ในสถานศกึ ษาหรอื ในสานกั งาน แตท่ ีจ่ รงิ แลว้ เครอื่ งคอมพวิ เตอรย์ งั มีอกี หลาย
ประเภท หากแบง่ ตามขนาดและประสทิ ธิภาพในการทางานแลว้ สามารถแบง่ เครอื่ งคอมพิวเตอรไ์ ดเ้ ป็น 4 ประเภท
คอื ซุปเปอรค์ อมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพวิ เตอร์ มนิ คิ อมพวิ เตอร์ และไมโครคอมพวิ เตอร์

1) ซุปเปอรค์ อมพิวเตอร์ (Super Computer)
ซปุ เปอรค์ อมพวิ เตอรเ์ ป็นเครอื่ งคอมพวิ เตอรท์ ี่มคี วามสามารถในการประมวลผลสงู ทส่ี ดุ

โดยท่วั ไปสรา้ งขนึ้ เป็นการเฉพาะเพือ่ งานทตี่ อ้ งการการประมวลผลซบั ซอ้ น และตอ้ งการความเรว็ สงู เช่น งาน
พยากรณอ์ ากาศ งานดา้ นการสอื่ สารดาวเทยี ม งานวิจยั ขปี นาวธุ งานโครงการอวกาศ เป็นตน้

2) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)
เมนเฟรมคอมพวิ เตอรเ์ ป็นเครอื่ งคอมพิวเตอรท์ ี่มขี นาดใหญ่ มขี ดี ความสามารถในการทางานสงู

โดยมกั จะนามาใชใ้ นองคก์ รขนาดใหญ่ ท่ตี อ้ งการเครอื่ งทม่ี ีสมรรถนะสงู มาทาหนา้ ทเ่ี ป็นศนู ยก์ ลางในการบรกิ าร

ขอ้ มลู ใหก้ บั ผใู้ ชจ้ านวนมาก อยา่ งเชน่ เครอ่ื งคอมพวิ เตอรข์ องธนาคารทเ่ี ชื่อมตอ่ ไปยงั ตู้ ATM และสาขาของ

ธนาคารท่วั ประเทศ แตใ่ นปัจจบุ นั เมนเฟรมไดร้ บั ความนยิ มนอ้ ยลง เนอ่ื งจากมีราคาสงู มาก ประกอบกบั เครอ่ื ง

คอมพวิ เตอรข์ นาดเลก็ มปี ระสทิ ธิภาพทีส่ งู ขนึ้ และมรี าคาต่า ทาใหก้ ารใชง้ านเครอ่ื งเมนเฟรมลดลง

3) มนิ ิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer)

มนิ ิคอมพวิ เตอรเ์ ป็นเครอ่ื งคอมพวิ เตอรข์ นาดเลก็ กวา่ เครอ่ื งเมนเฟรมมาก สว่ นใหญ่จะนามาใช้

ในองคก์ รขนาดกลางและขนาดเลก็ ท่ีมกี ารใชข้ อ้ มลู รว่ มกนั ไมม่ ากนกั เชน่ งานใหบ้ รกิ ารไฟลข์ อ้ มลู ของโปรแกรม

ทางบญั ชแี ละการเงิน เป็นตน้

4) ไมโครคอมพวิ เตอร์ (Micro Computer)

ไมโครคอมพิวเตอรเ์ ป็นเครอื่ งคอมพวิ เตอรข์ นาดเลก็ ราคาถกู มกั จะเรยี กกนั วา่ คอมพวิ เตอร์

สว่ นบคุ คลหรอื พซี ี (PC, Personal Computer) ปัจจบุ นั ไมโครคอมพิวเตอรม์ ปี ระสทิ ธิภาพสงู กวา่ ในสมยั ก่อนมาก

อาจเทา่ กบั หรอื มากกวา่ เครอื่ งเมนเฟรมในยคุ กอ่ น นอกจากนนั้ ยงั ราคาถกู ลงมาก ดงั นนั้ จงึ เป็นทีน่ ิยมใชก้ นั มาก

เครอ่ื งไมโครคอมพวิ เตอรแ์ บง่ ออกไดเ้ ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื

- แบบติดตงั้ ใชง้ านอยกู่ บั ที่บนโต๊ะทางาน (Desktop Computer)

- แบบเคลอื่ นยา้ ยได้ (Portable Computer) สามารถพกพาตดิ ตวั อาศยั พลงั งานไฟฟา้ จาก

แบตเตอรจ่ี ากภายนอก สว่ นใหญ่มกั เรยี กตามลกั ษณะของการใชง้ านวา่ Laptop Computer หรอื Notebook

Computer

1.1.3 หลักกำรทำงำนของระบบคอมพวิ เตอร์

หลกั การของระบบคอมพวิ เตอรเ์ รม่ิ จากผใู้ ชป้ อ้ นขอ้ มลู หรอื คาส่งั ผา่ นทางอปุ กรณร์ บั ขอ้ มลู เช่น

คียบ์ อรด์ เมาส์ ซง่ึ ขอ้ มลู หรอื คาส่งั ท่รี บั มาจะถกู นาไปเก็บยงั หนว่ ยความจาแรม (Memory) จากนนั้ ก็จะถกู นาไป

ตีความและประมวลผลโดยหนว่ ยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) และแสดงผลออกทางอปุ กรณ์

แสดงผล เช่น จอภาพ เครอ่ื งพมิ พ์ หรอื อาจจะมกี ารบนั ทกึ ขอ้ มลู ลงในหนว่ ยความจาสารอง เชน่ ฮารด์ ดิสก์ ฟลอ็ ปปี้

ดสิ ก์ เป็นตน้

ดงั นนั้ จะเห็นวา่ ระบบคอมพวิ เตอรป์ ระกอบดว้ ย 4 สว่ น คอื หนว่ ยประมวลผลกลาง หนว่ ยความจา

อปุ กรณร์ บั ขอ้ มลู และอปุ กรณแ์ สดงผล ซง่ึ แตล่ ะสว่ นมีรายละเอยี ดดงั นี้

1) หน่วยประมวลผลกลำง (Central Processing Unit, CPU)

หนว่ ยประมวลผลกลางหรอื ทีเ่ รยี กสนั้ ๆ วา่ ซีพยี ู เป็นสว่ นสาคญั ท่ีทาหนา้ ทใ่ี นการประมวลผล

ขอ้ มลู ทงั้ การคานวณทางคณิตศาสตรแ์ ละการเปรยี บเทยี บทางตรรกะ รวมถงึ ควบคมุ การทางานของระบบ

คอมพิวเตอรใ์ นสว่ นอื่นๆ ใหส้ ามารถทางานไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง

2) หน่วยควำมจำ (Memory)

หนว่ ยความจา เป็นสว่ นทใี่ ชส้ าหรบั เก็บขอ้ มลู และโปรแกรมตา่ งๆ มีทงั้ แบบทใ่ี ชเ้ ก็บขอ้ มลู แบบ

ถาวรและแบบทใ่ี ชเ้ ก็บขอ้ มลู แบบช่วั คราว หนว่ ยความจาเป็นสว่ นที่มีความจาเป็นตอ่ การทางานของระบบ

คอมพวิ เตอร์ ถา้ ไมม่ ีหนว่ ยความจากค็ งจะไมส่ ามารถบนั ทกึ ขอ้ มลู ใดๆ ไวไ้ ดเ้ ลย เราแบง่ หนว่ ยความจาออกไดเ้ ป็น

2 ประเภทคือ

 หนว่ ยความจาหลกั (Main memory) เป็นหนว่ ยความจาท่ีทางานรว่ มกบั ซีพียู โดยจะเป็นท่ี

เก็บขอ้ มลู สาคญั ๆ สาหรบั ซพี ยี ู มีทงั้ ที่เก็บขอ้ มลู แบบถาวรและแบบช่วั คราว ซงึ่ ไดแ้ ก่ หน่วยความจารอม (ROM)

และ หนว่ ยความจาแรม (RAM)

 ROM (Read Only Memory) เป็นหนว่ ยความจาชนิดที่อา่ นไดอ้ ยา่ งเดยี ว ใชเ้ ก็บขอ้ มลู
แบบถาวร ไมต่ อ้ งการพลงั งานไฟฟา้ ในการหลอ่ เลยี้ ง เราใชห้ นว่ ยความจาชนดิ นใี้ นการเก็บโปรแกรมควบคมุ การ
ทางานของระบบท่เี รยี กวา่ ไบออส (BIOS: Basic Input Output System)

 RAM (Random Access Memory) เป็นหนว่ ยความจาชนิดทตี่ อ้ งการพลงั งานไฟฟา้ ใน
การทางาน ขอ้ มลู ในแรมจะสญู หายทนั ทที ี่มกี ารปิดเครอื่ ง แรมจะทางานรว่ มกบั ซีพยี ู โดยซีพยี จู ะใชแ้ รมเป็นที่เก็บ
ขอ้ มลู ทจี่ าเป็นตอ่ การประมวลผลในขณะนนั้ ซง่ึ จะเป็นการจดั เก็บขอ้ มลู ช่วั คราวเทา่ นนั้ คอมพวิ เตอรเ์ ครอื่ งใดมแี รม
มากๆ กจ็ ะทาใหส้ ามารถทางานไดเ้ รว็ ขนึ้

 หนว่ ยความจาสารอง (Secondary Storage) เป็นอปุ กรณท์ ท่ี าหนา้ ทีใ่ นการบนั ทกึ ขอ้ มลู
และโปรแกรมตา่ งๆ แบบถาวร ซง่ึ ไดแ้ ก่ ฮารด์ ดิสก์ ฟลอ็ ปปี้ดิสก์ แผน่ ซดี รี อม เป็นตน้ โดยถา้ เป็นขอ้ มูลท่มี ีขนาดเลก็
และตอ้ งการเคลอ่ื นยา้ ยไฟลไ์ ปท่คี อมพิวเตอรเ์ ครอื่ งอื่นๆ ก็จะใชฟ้ ลอ็ ปปี้ดิสก์ แตถ่ า้ เป็นขอ้ มลู ท่มี ขี นาดใหญ่มาก ก็
จะเก็บลงในฮารด์ ดิสกห์ รอื แผน่ ซดี รี อม ซงึ่ ขอ้ มลู ทีเ่ ก็บลงในฮารด์ ดสิ กห์ รอื ฟลอ็ ปปีด้ ิสกน์ นั้ เราสามารถทจี่ ะแกไ้ ขและ
บนั ทกึ ลงไปใหมไ่ ด้ แต่สาหรบั แผน่ ซดี รี อมนนั้ ไมส่ ามารถแกไ้ ขได้

3) อุปกรณร์ บั ขอ้ มูล (Input Device)
อปุ กรณร์ บั ขอ้ มลู เป็นสว่ นทีท่ าหนา้ ทใี่ นการรบั ขอ้ มลู หรอื คาส่งั จากผใู้ ชเ้ ขา้ สรู่ ะบบคอมพวิ เตอร์

แลว้ นาไปประมวลผล อปุ กรณท์ ว่ี า่ นไี้ ดแ้ ก่ เมาส์ คียบ์ อรด์ สแกนเนอร์ เป็นตน้
4) อุปกรณแ์ สดงผล (Output Device)
อปุ กรณแ์ สดงผล เป็นสว่ นท่ที าหนา้ ทีใ่ นการนาผลลพั ธท์ ไี่ ดจ้ ากการประมวลผลของซพี ียไู ป

แสดงผล อปุ กรณท์ ว่ี า่ นี้ ไดแ้ ก่ จอภาพ เครอื่ งพมิ พ์ ลาโพง เป็นตน้

1.2 ส่วนประกอบของเครือ่ งคอมพวิ เตอร์

เครอื่ งคอมพิวเตอรป์ ระกอบดว้ ยอปุ กรณต์ า่ งๆ มากมาย ไมว่ า่ จะเป็นอปุ กรณท์ ี่อยภู่ ายในตวั ถงั ทเ่ี รยี กวา่ เคส
(Case) เช่น ซพี ยี ู เมนบอรด์ แรม ฮารด์ ดิสก์ เป็นตน้ และอปุ กรณร์ อบนอก เชน่ จอภาพ คยี บ์ อรด์ เมาส์ ลาโพง เป็น
ตน้ ดงั ท่ีไดแ้ สดงอยใู่ นรูปท่ี 1-1 ซง่ึ แตล่ ะสว่ นก็จะมีหนา้ ทแ่ี ละความสาคญั แตกตา่ งกนั ไป เราจงึ จาเป็นจะตอ้ งมี
ความเขา้ ใจถงึ หนา้ ทีก่ ารทางานของอปุ กรณแ์ ตล่ ะสว่ น เพ่อื เป็นความรูพ้ นื้ ฐานก่อนท่จี ะพจิ ารณาเลอื กซอื้ อปุ กรณ์
เหลา่ นมี้ าประกอบเครอื่ งไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธิภาพ

เคส (Case)
จอภาพ (Monitor)

ลาโพง (Speaker)

คยี บ์ อรด์ (Keyboard)

เมาส์ (Mouse)

แหลง่ จา่ ยไฟ (Power Supply) :ซีดีรอมไดรฟ์ (CD-ROM Drive)

ซพี ยี ู (CPU) ฮารด์ ดิสก์ (Harddisk)
แรม (RAM) ฟลอ็ ปปี้ดิสกไ์ ดรฟ์ (Floppy Disk Drive)
ชอ่ งขยาย (Expansion Slot) เมนบอรด์ (Mainboard)

รูปที่ 1-1 สว่ นประกอบของคอมพวิ เตอร์

1.2.1 ซีพยี ู (CPU)

CPU (ยอ่ มาจากคาเตม็ วา่ Central Processing Unit แปลเป็ นภาษาไทยวา่ หน่วยประมวลผล กลาง)
หรืออาจจะเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ โพรเซสเซอร์ (Processor) เป็นส่วนที่ทาหนา้ ที่ในการประมวลผลขอ้ มลู ไม่วา่ จะเป็ น
การคิดคานวณตวั เลข การวเิ คราะห์ขอ้ มูลทางตรรกะ และเม่ือซีพยี ปู ระมวลผลเรียบร้อยแลว้ ก็จะสงั่ การใหส้ ่วนอ่ืนๆ
ทางานตามคาสงั่ นอกจากน้ีซีพียยู งั ควบคุมการทางานของส่วนตา่ งๆ ในระบบคอมพวิ เตอร์ ดงั น้นั ซีพียจู ึงเป็น
อปุ กรณ์ที่สาคญั ท่ีสุดและแพงท่ีสุดในเครื่องคอมพวิ เตอร์

1) รูปรำ่ งลักษณะของซีพียู
ซพี ียสู ามารถแบง่ ออกไดเ้ ป็น 2 แบบ ไดแ้ ก่ ซีพียแู บบชิปซง่ึ จะมลี กั ษณะเป็นรูปสเ่ี หลย่ี ม

จตั รุ สั มขี าอยดู่ า้ นลา่ งมากมายสาหรบั ติดตงั้ ลงบนซอ็ กเก็ต (Socket) สว่ นอกี แบบหนงึ่ เป็นแบบการด์ ซงึ่ จะมี
ลกั ษณะเป็นแพก็ เกจสเี่ หลย่ี มผนื ผา้ ขา้ งในจะเป็นแผน่ วงจรทใ่ี ชต้ ดิ ตงั้ ชิปซีพียอู ีกทหี นง่ึ สว่ นดา้ นลา่ งของแผน่ วงจร
จะมีแถบขาทองแดงใชต้ ิดตงั้ ลงบนสลอ็ ต (Slot) ดงั ทีไ่ ดแ้ สดงในรูปท่ี 1-2

ซพี ียแู บบชิป ซพี ยี แู บบการด์
รูปที่ 1-2 ลกั ษณะของซีพยี แู บบต่างๆ

2) บริษทั ผู้ผลติ ซีพียู
ซพี ยี ทู ่ใี ชก้ นั อยทู่ กุ วนั นสี้ ว่ นใหญผ่ ลติ มาจากผผู้ ลติ ชนั้ นา 3 บรษิ ัท ไดแ้ ก่

- บรษิ ัท Intel Corporation
อินเทล (Intel) เป็นบรษิ ัทผผู้ ลติ ซพี ยี ทู ีเ่ กา่ แกท่ ่สี ดุ และก็เป็นผนู้ าทางดา้ นการผลติ ซพี ียู

ทไี่ ดร้ บั ความนิยมมากเป็นอนั ดบั หนง่ึ เนือ่ งจากมกี ารพฒั นาอยา่ งตอ่ เนอ่ื งและยาวนานทส่ี ดุ เรม่ิ ตั้งแตร่ ุน่ 8088,
80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium MMX, Pentium Pro, Pentium II, Celeron, Pentium III และรุน่ ลา่ สดุ
ก็คือ Pentium 4

- บริษัท Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
เอเอม็ ดี (AMD) เป็นบรษิ ัทคแู่ ขง่ ทส่ี าคญั ของอินเทล และกาลงั ไดร้ บั ความนิยมมากขนึ้

เรอ่ื ยๆ ซีพยี ทู ผี่ ลติ จากเอเอม็ ดีไดแ้ ก่ K5, K6, K6-2, K6-III, K7, Athlon, Duron, Athlon Thunderbird และรุน่
ลา่ สดุ คอื Athlon XP

- บรษิ ัท VIA Technologies, Inc.
เวยี ร์ (VIA) ไดซ้ ือ้ กิจการตอ่ จากบรษิ ัท Cyrix และบรษิ ัท IDT แลว้ ทาการพฒั นาตอ่ แต่

ในปัจจบุ นั ยงั ไดร้ บั ความนิยมไมม่ ากนกั เมอ่ื เทยี บกบั อินเทลและเอเอ็มดี แตก่ ็เป็นซีพยี ทู มี่ ีราคาถกู และคณุ ภาพใชไ้ ด้
ซพี ียรู ุน่ ลา่ สดุ จากเวยี รค์ ือ VIA Cyrix M III

3) ควำมเร็วในกำรทำงำนของซพี ยี ู
สง่ิ สาคญั ท่สี ดุ ที่เป็นตวั บง่ บอกวา่ คอมพิวเตอรเ์ ครอื่ งไหนทางานไดเ้ รว็ กวา่ กัน เรามกั จะดทู ี่

ความเรว็ ของซีพียเู ป็นหลกั ซงึ่ ความเรว็ ของซพี ยี ทู ี่วา่ นจี้ ะมหี นว่ ยเป็นเมกะเฮิรตซ์ (MHz = ลา้ นรอบตอ่ วินาท)ี แต่
ซพี ียใู นปัจจบุ นั นนั้ เรว็ กวา่ เมอ่ื กอ่ นมาก ดงั จะเห็นไดจ้ ากซพี ยี รู ุน่ ใหมๆ่ จะมีความเรว็ สงู ถงึ ระดบั กิกะเฮิรตซ์ (GHz =
พนั ลา้ นรอบตอ่ วินาท)ี โดยความเรว็ ทเี่ ราอา้ งถงึ นกี้ ็คอื ความเรว็ ของสญั ญาณนาฬิกาหรอื ท่ีเรยี กวา่ สญั ญาณ
Clock น่นั เอง ซงึ่ สญั ญาณนาฬกิ าจะเป็นตวั กาหนดจงั หวะในการทางานใหก้ บั ซีพียู

1.2.2 เมนบอรด์ (Mainboard)

เมนบอรด์ หรอื ทีเ่ รยี กกนั อีกชื่อหนงึ่ วา่ มาเธอบอรด์ (Motherboard) หมายถึงแผงวงจรไฟฟา้ ขนาด
ใหญ่ท่ีประกอบดว้ ยอปุ กรณอ์ เิ ลก็ ทรอนกิ สม์ ากมาย เป็นแผงวงจรหลกั ทีท่ าหนา้ ทใ่ี นการควบคมุ การทางานของ
อปุ กรณช์ ิน้ ตา่ งๆ และเป็นศนู ยก์ ลางการเชื่อมตอ่ กบั อปุ กรณต์ อ่ พว่ งอน่ื ๆ ใหส้ ามารถตดิ ตอ่ สอ่ื สารกนั ได้ เมนบอรด์
ประกอบดว้ ยสว่ นตา่ งๆ มากมายดงั ทไ่ี ดแ้ สดงในรูปท่ี 1-3

พอรต์ เชื่อมตอ่ Socket
ชปิ เซต็
AGP Slot
PCI Slot ชอ่ งตอ่ Power Supply
ชอ่ งตอ่ Floppy Disk Drive
ชอ่ งเสยี บแรม
ชอ่ งตอ่ อปุ กรณ์ IDE

ชอ่ งตอ่ อปุ กรณ์ IDE
ชอ่ งตอ่ อปุ กรณ์ IDE

รูปที่ 1-3 อปุ กรณต์ ่างๆ ทอี่ ยู่บนเมนบอรด์

1) ซ็อกเก็ตตดิ ตงั้ ซพี ยี ู

การติดตงั้ ซีพยี ลู งบนเมนบอรด์ จะตดิ ตงั้ ลงบนสลอ็ ตหรอื ไมก่ ็ซ็อกเก็ต ขนึ้ อยกู่ บั

สถาปัตยกรรมของซพี ียวู า่ ออกแบบมาเป็นแบบแพค็ เกจรูปสเี่ หลย่ี มผืนผา้ ซงึ่ ทงั้ สลอ็ ตและซ็อกเก็ตจะมอี ยหู่ ลาย