ขั้น ตอน การปฏิบัติงาน

     ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของผู้ใช้หรือของบุคลากร ที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่ง เมื่อได้พัฒนาระบบงานแล้วจำเป็นต้องปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน ในขณะใช้งานก็จำเป็นต้องคำนึงถึงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติของคนและความสัมพันธ์กับเครื่อง ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน เช่น ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ขั้นตอนการประมวลผล ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเครื่อง ชำรุดหรือข้อมูลสูญหาย และขั้นตอนการทำสำเนาข้อมูลสำรองเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะต้องมีการ ซักซ้อม มีการเตรียมการ และการทำเอกสารคู่มือการใช้งานที่ชัดเจน

                แบบจำลองเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นภาพที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจเป็นภาพลายเส้น หรือรูปสามมิติ แบบจำลองระบบทำให้เข้าใจโครงสร้าง องค์ประกอบ และขั้นตอนในการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบหรือทำนายผลที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะนำระบบไปใช้จริง  ระบบการทำงานแม้จะมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน แต่อาจจะมีแบบจำลองระบบไม่เหมือนกัน

     คือการกำหนดปัญหา เป็นขั้นตอนของการกำหนดขอบเขตของปัญหาของระบบงาน สาเหตุของปัญหาจากการดำเนินงานในปัจจุบัน ความเป็นไปได้กับการสร้างระบบใหม่ การกำหนดความต้องการระหว่างนักวิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้งาน โดยข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากการสัมภาษณ์ การรวบรวมข้อมูลจาการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อสรุปเป็นข้อกำหนด 

การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนมีอะไรบ้าง

คำอธิบาย: ก ถูกต้อง เพราะกระบวนการทำงานเป็นวิธีการทำงานตามลำดับขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์งาน 2) การวางแผนในการทำงาน 3) การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน และ 4) การประเมินผลการทำงาน ดังนั้น การวิเคราะห์งานจึงเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการทำงาน 11.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานหมายถึงอะไร

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ: เป็นการอธิบายขั้นตอนการทํางาน อย่างละเอียด ว่าใคร ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด โดยสามารถจัดทําได้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การใช้ตาราง การใช้แผนภูมิ และการใช้Flow Chart อธิบาย Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 แผนผังกระบวนการปฏิบัติในรูปแบบ infographic.

คู่มือการปฏิบัติงาน มีอะไรบ้าง

คู่มือการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 1. คู่มือที่เขียนให้ผู้เขียนเองถือเป็นแนวปฏิบัติ 2. คู่มือที่เขียนให้ผู้ปฏิบัติงานอื่นถือเป็นแนวปฏิบัติ 3. คู่มือที่เขียนให้ผู้รับบริการถือเป็นแนวปฏิบัติ ระดับของคู่มือ

คู่มือปฏิบัติงานมีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ใช้ฝึกอบรมบุคลากรใหม่ (การจัดการความรู้) ประหยัดงบประมาณในการฝึกอบรม เนื่องจากหัวหน้างานใช้เป็นคู่มือในการสอนงาน ทำให้การกำหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน