คําศัพท์วิชาชีพ มีอะไรบ้าง

ม.๓แบบเรยี นวชิ าภาษาไทย

คาศพั ท์ทางวชิ าการและทางวชิ าชพี

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๓

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ผ้เู รยี บเรยี ง : กรรทิมา พานโพธิ์ทอง ๖๗.-
ชนมน ธรรมวิสทุ ธ์ิ

ม.๓แบบเรยี นวชิ าภาษาไทย

คาศัพท์ทางวชิ าการและทางวชิ าชพี

ชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี ๓

กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาไทย

ตามหลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาขั้นพื้นฐาน พทุ ธศักราช ๒๕๕๑

พิมพ์คร้งั ท่ี ๑
สงวนลขิ สิทธ์ิ รายวิชาการพัฒนาหนงั สอื เรยี นภาษาไทย

ผู้เรียบเรียง
นางสาวกรรทิมา พานโพธท์ิ อง
นางสาวชนมน ธรรมวสิ ทุ ธิ์

คานา

บทเรียนรายวิชาภาษาไทย เรือ่ ง คาศัพทท์ างวชิ าการและวิชาชีพ

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สาระที่ ๔ ตัวชี้วัดท่ี ๕ อธิบายความหมายคาศัพท์
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยบทเรียนเล่มน้ีประกอบด้วยเน้ือหาจานวน ๓ บท
ได้แก่ บทท่ี ๑ จับแยกจาแนกคา บทที่ ๒ เรียนรู้ศัพท์วิชาการและวิชาชีพ
และบทท่ี ๓ ครนุ่ คิดพชิ ิตเหตุการณ์

บทเรียนภาษาไทย เรื่อง คาศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
สร้างข้ึนโดยนาทฤษฎี การเรียนรู้โมเดลซิปปา มาประยุกต์ใช้ ท้ังน้ีทฤษฎี
การเรียนรู้โมเดลซิปปา เป็นทฤษฎีท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทาให้ผู้เรียนได้
เกิดการเรียนรู้ทางความคิดและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ สามารถสร้าง
ความรู้และค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นการเรียนการสอนตามทฤษฎีนี้
จึงเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติค้นค้นด้วยตนเอง มีการให้ผู้เรียนได้คิดและ
แก้ปัญหา รวมไปถงึ การนาความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ข้ันตอน

ตามทฤษฎีการเรียนรู้โมเดลซิปปา สรุปได้ดังนี้ ๑. ข้ันดึงความรู้เดิม ๒. ขั้น
ได้รับความรู้ใหม่ ๓. ข้ันศึกษา ๔. ข้ันแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม
๕. ข้นั สรุปและจัดระเบยี บความรู้ ๖. ขนั้ แสดงผลงาน และ ๗. ขน้ั ประยุกต์ใช้
ความรู้ ทั้ง ๗ ขั้นตอนข้างต้น คือกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นศูนยก์ ลาง (ชยาภรณ์ เคา้ นา 2561, หน้า 13)
บทเรียนวิชาภาไทย เร่ือง คาศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ

เนน้ ให้ผูเ้ รยี นไดเ้ กดิ กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการคิด
แก้ปัญหาต่าง ๆ และเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ที่มีประสิทธ์ิภาพ ผู้เรียนควรท่ีจะฝึกฝนทักษะ โดยผ่านการลงมือ
ปฏิบตั ติ ามแบบฝึกที่ได้กาหนดในบทต่าง ๆ ไวใ้ ห้

คณะผูจ้ ัดทา
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕


ตารางแสดงความสมั พนั ธข์ องทฤษฎกี ารเรยี นรโู้ มเดลซปิ ปา

และบทเรยี นวชิ าภาษาไทย

เรอื่ ง คาศัพทท์ างวชิ าการและทางวชิ าชพี

โมเดลซปิ ปา การลาดบั บทเรยี นวชิ าภาษาไทย
ข้ันที่ ๑ ดงึ ความรเู้ ดมิ เร่ือง คาศพั ท์ทางวชิ าการและทางวชิ าชพี
บทที่ ๑ จบั แยกจาแนกคา เปน็ การออกแบบกจิ กรรม

ขั้นที่ ๒ ได้รับความรู้ใหม่ ใหน้ กั เรยี นได้ลงมือปฏบิ ัติ ซ่งึ จะเป็นการดงึ ความรู้เดมื
ของผู้เรียน
บทที่ ๒ เรยี นรูศ้ ัพท์วชิ าการและวิชาชีพ ผ้เู รียนได้ศกึ ษา
ความรู้ใหม่ทีเ่ ก่ียวคาศัพทว์ ิชาการและวิชาชีพ ซึง่ ในข้ันน้ี

ข้ันท่ี ๓ ศึกษา มกี ิจกรรมใหน้ ักเรยี นไดล้ งมือปฎิบัติท้งั หมด ๓ กจิ กรรม
กจิ กรรมที่ ๑ เรยี นรู้ศพั ทว์ ชิ าการและวชิ าชพี

(เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่) นกั เรยี นแยกหมวดหมู่และบอกความหมายคาเพอื่ เชือ่ มโยง

ความร้เู ดิมและความร้ใู หม่

ขน้ั ที่ ๔ แลกเปล่ยี นความรู้ กิจกรรมที่ ๒ เรียนรศู้ พั ทว์ ิชาการและวชิ าชีพ

ความเขา้ ใจกับกล่มุ นกั เรยี นโยงเสน้ จบั คูค่ าศพั ท์กับความหมาย

ข้นั ท่ี ๕ สรปุ และจดั ระเบียบ กิจกรรมท่ี ๓ เรียนรู้ศัพท์วิชาการและวชิ าชีพ

ความรู้ นักเรียนทาแผนผังสรปุ ความรทู้ ไ่ี ด้

ขั้นที่ ๖ แสดงผลงาน กจิ กรรมท่ี ๑ ครนุ่ คิดพชิ ิตเหตุการณ์

ขน้ั ที่ ๗ ประยุกตใ์ ช้ความรู้ นกั เรยี นไดล้ งมือกระทาค้นหาคาศัพท์วชิ าการหรอื วชิ าชีพ
และบอกความหมาย
กิจกรรมที่ ๒ คร่นุ คิดพชิ ิตเหตกุ ารณ์

นักเรยี นได้จาลองสถานการณแ์ ละประยกุ ตใ์ ช้คาศัพทท์ าง

วชื าชพี

สารบญั

เรอ่ื ง หน้า

คานา ก

ตารางแสดงความสมั พนั ธ์ของทฤษฎี ข

สารบัญ ค

บทที่ ๑ จับแยกจาแนกคา ๑

กิจกรรมท่ี ๑ จบั แยกจาแนกคา ๒

กจิ กรรมที่ ๒ จับแยกจาแนกคา ๓

บทที่ ๒ เรยี นรู้ศพั ท์วชิ าการและวชิ าชพี ๔

ความหมาย ๕

ความสาคัญ ๖

ลกั ษณะของคาศพั ท์ ๗

วิธกี ารใชค้ าศัพท์ทางวชิ าการและวชิ าชีพ ๘

ตัวอยา่ งคาศัพท์ทางวชิ าการ ๙

ตัวอยา่ งคาศพั ท์ทางวิชาชพี ๑๕

กจิ กรรมท่ี ๑ เรียนร้ศู พั ทว์ ิชาการและวชิ าชพี ๒๐

กจิ กรรมท่ี ๒ เรียนรศู้ ัพทว์ ิชาการและวิชาชพี ๒๑

กิจกรรมท่ี ๓ เรยี นร้ศู พั ท์วชิ าการและวชิ าชีพ ๒๒

บทท่ี ๓ ครุ่นคดิ พชิ ิตเหตกุ ารณ์ ๒๓

กจิ กรรมที่ ๑ คร่นุ คดิ พชิ ติ เหตุการณ์ ๒๔

กิจกรรมท่ี ๒ ครุ่นคดิ พิชิตเหตกุ ารณ์ ๒๕

บรรณานุกรม ๒๖

ภาคผนวก ๒๗

บทท่ี ๑
จบั แยกจาแนกคา

กจิ กรรมท่ี ๑ จับแยกจาแนกคา

คาชแี้ จง ให้นักเรียนแยกคายมื ภาษาต่างประเทศในกรอบ ลงใน
ช่องที่กาหนดให้ถูกตอ้ ง

กรัม คอมพวิ เตอร์ ปฏิรูป เสมหะ ปญั หา กลู โคส
พาณชิ ย์ ปฏวิ ตั ิ มัธยม ปรัชญา แคปซลู

เฉลยหน้า ๑๙

กจิ กรรมที่ ๒ จบั แยกจาแนกคา

คาชแ้ี จง ใหน้ กั เรยี นแยกคาในกรอบ ลงในชอ่ งท่ีกาหนดให้ถกู ต้อง

ภาพพจน์ โคม่า สารขดั ฟนั หุ่นยนต์ เซลล์ บรอกโคลี
ลอ็ ก อนกุ รม คัตเตอร์ โรคปรทิ นั ต์ ชอล์ก เลนส์
กตี าร์ คลนิ กิ จนิ ตภาพ วิสยั ทศั น์

คาทบั ศพั ท์ ศพั ทบ์ ญั ญตั ิ

เฉลยหนา้ ๑๙

บทท่ี ๒

เรยี นรศู้ พั ทว์ ชิ าการและวชิ าชพี

ความหมาย

คาศัพท์ทางวิชาการ หมายถึง คาศัพท์ท่ีใช้กล่าวถึงหรือ
อธิบายในเฉพาะงานทางวิชาการ คาศัพท์น้ัน ๆ ผู้ท่ีศึกษา
งานวิชาการจะเข้าใจได้ดี มักพบในงานเขียนวิชาการ เช่น
ตารา บทความ หนังสือ เป็นต้น โดยมากคาท่ีปรากฏเป็น
คาท่รี ับมาจากภาษาต่างประเทศ

คาศัพท์ทางวิชาชีพ หมายถึง คาศัพท์ท่ีใช้เฉพาะความรู้
ในสาขาหรือศาสตร์นั้น ๆ เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพ
เช่น แพทย์ นักกฎหมาย ครู เป็นต้น ผู้ท่ีประกอบอาชีพจะ
เขา้ ใจความหมายไดด้ ีมากกว่าบุคคลท่วั ไป

ความสาคัญ

ความสาคญั ของคาศพั ทท์ างวชิ าการและวชิ าชพี

โลกของเรามีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาวิทยาการ
ความรู้ใหม่ ๆ เกิดข้นึ อย่ตู ลอดเวลา ความรู้และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
มกั เกดิ จากภาษาหรอื คาศพั ทต์ ่าง ๆ ดังนัน้ การทีเ่ ข้าใจความหมาย
ของคาศัพท์จะทาให้เราเข้าใจวิทยาการใหม่ ๆ และส่ิงที่เกิดข้ึนได้
เปน็ อย่างดี

ลกั ษณะของคาศพั ท์

ลกั ษณะของคาศัพทท์ างวชิ าการและวชิ าชพี

คาศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพมีลักษณะเป็นวาทกรรม
ทางวิชาการซึ่งมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน มักเป็นคาสาคัญ
(Kye words) และคาจากัดของคาศัพท์มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่
กบั แหลง่ ท่ีมาและบรบิ ทของคา

วิธกี ารใชค้ าศพั ทท์ างวชิ าการและวชิ าชพี

วิธกี ารใช้คาศัพท์ทางวชิ าการและวิชาชีพ

๑. ต้องเข้าใจความหมายของคาศัพท์อย่างแท้จริง
เพ่อื ที่จะใชไ้ ดถ้ กู ตอ้ ง

๒. สะกดคาให้ถูกต้อง หากไม่มั่นใจควรตรวจสอบ
กบั พจนานุกรมศพั ท์บัญญัตขิ องวชิ าการแขนงน้นั ๆ

๓. หากเป็นภาษาระดับทางการให้ใช้คาศัพท์บัญญัติ
แทนการทับศพั ท์

ตัวอย่างคาศพั ทท์ างวชิ าการ ๙

ศพั ท์คณติ ศาสตร์

คาศพั ท์ ความหมาย

วงกลม (Circle) รปู วงท่ีกลมมเี ส้นโค้งโดยรอบ มรี ะยะขอบหา่ ง
จากจุดศูนย์กลางเทา่ กันหมด.
รอ้ ยละ จานวนตอ่ รอ้ ย, สดั ส่วนเมอ่ื เทียบกับรอ้ ย
(Percentage) เปอรเ์ ซ็นต์
คา่ เฉลย่ี ขอ้ มลู ทั้งหมด หรอื จานวนของข้อมลู
(Average)
การคูณ การบวกจานวนทีเ่ ท่ากนั หลาย ๆ จานวน
(Multiplication) สามารถแสดงไดด้ ้วยการคูณจานวนสองจานวน
ตรีโกณมิติ เปน็ สาขาของคณติ ศาสตรท์ ่ีเก่ยี วข้องกับมุม,
(Trigonometry) รูปสามเหลี่ยม และฟังกช์ ันตรีโกณมิติ

ตัวอย่างคาศพั ท์ทางวชิ าการ ๑๐

ศพั ทว์ ทิ ยาศาสตร์

คาศพั ท์ ความหมาย

พันธุกรรม ลักษณะทางกายภาพ พฤตกิ รรม นิสยั และ
(Heredity) โรคบางอยา่ งของแตล่ ะบุคคลทถ่ี ่ายทอดมาจากพ่อ
แม่ ปยู่ า่ ตายาย หรือบรรพบุรษุ ทเี่ รียกวา่
แรงโน้มถ่วง กรรมพันธุ์
(Gravity)
แรงทก่ี ระทาระหวา่ งมวล แรงซง่ึ ดึงดดู วัตถรุ อบข้าง
คลอโรฟิลล์ เขา้ สจู่ ดุ ศนู ยก์ ลางของตวั เอง ส่งผลให้ทุกวตั ถมุ ี
(Chlorophyll) แรงดงึ ดดู หรอื แรงโน้มถ่วงของตนเอง

พลาสมา (Plasma) สารสเี ขียวพบในพืชและโพรทิสต์บางชนิดมีสมบตั ิ
เซลล์ (Cell) ในการดดู พลังงานแสง ซงึ่ ใชใ้ นกระบวน
การสงั เคราะห์ด้วยแสงของพชื

สว่ นประกอบของเลือดท่แี ยกเอาเมด็ เลือดออกแลว้

หน่วยชีวติ ทีเ่ ล็กทีส่ ุดของสิง่ มีชีวิต

ตัวอย่างคาศพั ท์ทางวชิ าการ ๑๑

ศัพท์สงั คมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม

คาศพั ท์ ความหมาย

เชื้อชาติ (Race) ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ชี ว ภ า พ ข อ ง ค น ซึ่ ง เ ห็ น ไ ด้
อย่างชัดเจนจากลักษณะรูปพรรณ สีผิว
บทบาททางสังคม เส้นผม และตา
(Social Role)
ประชาธปิ ไตย การกระทาตามสทิ ธแิ ละหน้าทขี่ องบคุ คล
(Democracy) ตามสถานภาพทตี่ นดารงอยู่ในสังคมนั้น ๆ
ความเชือ่ (Belief)
ระบอบการปกครองที่ถอื มตปิ ระชาชนเปน็ ใหญ่
การถอื เสยี งขา้ งมากเปน็ ใหญ่

ความคิด ความเข้าใจและการยอมรับนับถือ
เชื่อมั่นในสิ่งหน่ึงส่ิงใดโดยไม่ต้องมีเหตุผลใด
มาสนบั สนุนหรอื พิสูจน์

ตัวอย่างคาศพั ทท์ างวชิ าการ ๑๒

ศพั ทภ์ าษาไทย

คาศพั ท์ ความหมาย

วรรณศิลป์ การมศี ลิ ปะในการเรียบเรยี งถ้อยคาใหส้ ละสลวย
(Literature) และมีจดุ มงุ่ หมายบางอยา่ งทสี่ ะเทอื นถึงอารมณ์
ของผู้เสพ เช่นเดียวกนั กบั ศิลปะในรูปแบบอื่น ๆ
จนิ ตภาพ
(Lmagination) ภาพทเี่ กดิ จากความนกึ คดิ หรือท่ีคดิ ว่าควรจะ
อุปลกั ษณ์ เป็นเชน่ นนั้
(Metaphor)
อุปมา (Similitude) การเปรยี บเทยี บสง่ิ หน่ึง เปน็ สิง่ หนึ่ง มกั มคี าวา่
เปน็ คอื เปน็ คาเปรียบ

เปน็ การกลา่ วเปรียบเปรยโดยนยั โดยใชค้ าวา่
ดุจ ดงั่ ราว เสมือน มีความหมายเชิง
เปรยี บเทียบเชน่ เดยี วกบั อุปลกั ษณ์ แต่อุปมาจะ
เปรียบเทยี บระหว่างสองส่งิ

ตัวอยา่ งคาศพั ทท์ างวชิ าการ ๑๓

ศพั ท์คอมพวิ เตอร์

คาศพั ท์ ความหมาย

ดาวน์โหลด โอนย้ายขอ้ มูลหรือโปรแกรมคอมพวิ เตอร์
(Download) จากระบบทีใ่ หญ่สูร่ ะบบทเี่ ลก็ กว่า
การสื่อสารหรือรับสง่ ข้อมลู ในเครอื ข่าย
บรอดแบนด์ คอมพิวเตอร์ดว้ ยความเรว็ สูง
(Broadband) สื่อประสม

มัลตมิ ีเดยี หน่วยรับเขา้
(Multi Media)
หนว่ ยสง่ ออก
อินพุท-ยนู ติ
(Input unit)

เอ้าท์พทุ -ยูนติ
(Output unit)

ตัวอยา่ งคาศพั ท์ทางวชิ าการ ๑๔

ศพั ท์ศลิ ปะ ความหมาย

คาศพั ท์ กระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ
การทางานศลิ ปะอย่างมีจิตนาการความคิด
ทศั นศลิ ป์ สร้างสรรคม์ รี ะบบระเบียบ เปน็ ขั้นเป็นตอน
(Visual arts) การสร้างสรรค์งานอยา่ งมปี ระสิทธิภาพสวยงาม

จิตรกรรม เป็นงานศิลปะทแ่ี สดงออกดว้ ยการวาด ระบายสี
(Painting) และการจัดองคป์ ระกอบความงามอ่ืน เพ่อื ให้
เกิดภาพ ๒ มิติ ไม่มีความลกึ หรือนนู หนา
ดุริยางค์
(Orchestra) เครอื่ งดนตรี ไดแ้ ก่ ดดี สี ตี เปา่
สถาปัตยกรรม
(Architecture) ศิลปะ และความรูเ้ กย่ี วกบั การออกแบบงาน
กอ่ สรา้ งทปี่ ระกอบดว้ ยศิลปลักษณะ

ตัวอยา่ งคาศพั ทท์ างวชิ าชพี ๑๕

ศพั ท์วชิ าชพี แพทย์

คาศพั ท์ ความหมาย

วัคซีน (Vaccine) สารชนิดหนึ่งทีฉ่ ีดเขา้ ไปรา่ งกาย เพอ่ื สรา้ ง
ภมู ิค้มุ กนั โรคต่างๆ ส่วนใหญ่ทามาจากเชอ้ื โรค
โคมา่ ( coma)
ภาวะหมดสตขิ น้ั รนุ แรงอันเนือ่ งมาจากโรค
ไอซียู ( Ntensive การบาดเจ็บ หรือได้รบั พษิ , ภาวะทเ่ี ป็นตาย
Care Unit หรือ เท่ากนั
ICU)
เป็นห้องทด่ี แู ลผูป้ ่วยท่ีอยูใ่ นภาวะวกิ ฤต จดั ไว้
เพ่อื ดแู ลรักษา ผปู้ ่วยที่มีอาการหนัก หรือมี
อาการสาหัสจาเปน็ ต้องมีการเฝา้ ระวงั เสีย่ งตอ่
การเสยี ชวี ติ ผูป้ ว่ ยทถ่ี ูกสง่ ตอ่ มายงั ห้อง ICU
อาจด้วยกาลงั เผชิญกับภาวะอวัยวะใด อวัยวะ
หน่งึ หรอื หลายๆ สว่ น ท่ไี ม่สามารถทางานได้
ตามปกติ

ตัวอย่างคาศพั ทท์ างวชิ าชพี ๑๖

ศพั ทว์ ชิ าชพี ครู

คาศพั ท์ ความหมาย

กจิ กรรม (Activity) การปฏบิ ัติการอย่างใดอย่างหนงึ่ เพ่ือเสรมิ
ทกั ษะการเรียนรู้ และสร้างความสมั พันธ์ใน
ครอบครัว

ผลสมั ฤทธ์ิ (Results) งาน บรกิ าร หรือกิจกรรมท่ีเกดิ จากการ
ทางานทไ่ี ด้ผลผลติ (Outputs) ตามเปา้ หมาย
และเกดิ ผลลัพธ์ (Outcomes) ตรงตาม
วตั ถปุ ระสงค์

หน่วยกติ (credit) จานวนตวั เลขทบี่ อกปริมาณการศกึ ษาของ
รายวชิ า

ผู้เรียนเปน็ ศนู ย์กลาง การคานึงถงึ ประโยชน์ทีผ่ ูเ้ รียนจะไดร้ บั ให้มาก
(Child Centered ) ที่สดุ ในการเรียนการสอน

ตวั อยา่ งคาศพั ท์ทางวชิ าชพี ๑๗

ศพั ทว์ ชิ าชพี ดา้ นกฎหมาย

คาศพั ท์ ความหมาย

อาญาแผน่ ดนิ ความผิดอาญาแผ่นดิน คือ ความผิดที่หาก
(Criminal Land) มีการกระทาแลว้ นอกจากจะมี ผลกระทบต่อผู้ที่
ถูกกระทาโดยตรงแล้วยังมีผลกระทบต่อสังคม
กระทงความ โดยรวมอกี ด้วย
(Ckrathong)
ลักษณนามของความผิดอาญาแต่ละกรรมหรือ
คดอี าญา (Criminal แต่ละคร้งั การกระทาความผิดแต่ละกรรมหรือ
Case) แต่ละครงั้ น้นั ถอื วา่ เป็นกระทงความผดิ
กระทงหนึ่ง

คดีท่ีเก่ียวกับความคิดและมีโทษ ซึ่งกาหนดไว้
ในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอืน่ ๆ

ตวั อย่างคาศพั ทท์ างวชิ าชพี ๑๘

ศพั ทว์ ชิ าชพี ดา้ นธรุ กจิ

คาศพั ท์ ความหมาย

ไตรมาส (Quarter) ช่วงเวลา 3 เดือนของแต่ละปี โดยใน 1 ปี
จะถูกแบง่ ออกเป็น 4 ช่วง เนื่องจาก 1 ปี
ธรุ กรรม มี 12 เดอื น จึงสามารถแบ่งออกไปเปน็
(Transaction ) 4 ไตรมาส

ทนุ สารอง กิจกรรมที่เกยี่ วกับการทานิติกรรม สญั ญาหรอื
( Reserve Ram) การดาเนนิ การใด ๆ กบั ผอู้ น่ื ทางการเงิน
ทางธุรกจิ หรอื การดาเนนิ การเกี่ยวกบั
ทรัพย์สิน

เงนิ ท่ีจดั สรรไวจ้ ากเงนิ กาไรของบรษิ ทั ตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบรษิ ัท
ทุกคราวทีจ่ ่ายเงินปนั ผล

เฉลย ๑๙

เฉลยกจิ กรรมที่ ๑ จบั แยกจาแนกคา

 บาลี ไดแ้ ก่ ปฏริ ูป ปฏวิ ตั ิ ปญั หา เสมหะ
 สนั สกฤต ได้แก่ พาณชิ ย์ มัธยม ปรัชญา
 องั กฤษ ไดแ้ ก่ กลู โคส คอมพิวเตอร์ กรมั แคปซลู

เฉลยกจิ กรรมท่ี ๒ จับแยกจาแนกคา

 คาทบั ศัพท์ ได้แก่ โคมา่ เซลล์ บรอกโคลี ลอ็ ก คตั เตอร์
ชอล์ก เลนส์ กตี าร์ คลนิ ิก

 ศพั ท์บญั ญตั ิ ไดแ้ ก่ ห่นุ ยนต์ จินตภาพ โรคปรทิ นั ต์
อนกุ รม ภาพพจน์ สารขัดฟัน วิสัยทัศน์

๒๐

กจิ กรรมท่ี ๑ เรียนรศู้ พั ท์วชิ าการและวชิ าชพี

คาชแ้ี จง ให้นกั เรียนแยกหมวดหมแู่ ละบอกความหมายคาในกรอบ
ลงในช่องทก่ี าหนดให้ถกู ต้อง

เซลล์ จนิ ตภาพ วติ ามิน โคมา่ กระทงความ หนว่ ยกิต

คาศัพท์ คาทบั ศพั ทห์ รอื ความหมาย
ศัพท์บญั ญตั ิ

๒๑

กิจกรรมที่ ๒ เรยี นรศู้ พั ทว์ ชิ าการและวชิ าชพี

คาชแ้ี จง ใหน้ กั เรยี นโยงเสน้ จับคู่คาศพั ท์กับความหมายให้ถกู ต้อง

วิทยาการ ส่วนทีเ่ ลก็ ท่สี ุดของสารซง่ึ
สามารถอย่เู ปน็ อสิ ระและยังคง
แสดงสมบตั ิเฉพาะตัวของสาร
นั้น ๆ ได้

พหุนาม วชิ าความร้สู าขาใดสาขาหนง่ึ

โมเลกุล นิพจน์ทสี่ ร้างจากตัวแปร
อย่างน้อยหน่งึ ตัว และ
สัมประสิทธ์ิ

๒๒

กิจกรรมท่ี ๓ เรียนรศู้ พั ทว์ ชิ าการและวชิ าชพี

คาชแี้ จง ให้นกั เรียนเขียนสรปุ ความรู้ เรื่องคาศัพท์ทางวชิ าการ
และทางวชิ าชีพเป็นแผนผังความคดิ

คาศัพท์ทางวิชาการ
และทางวชิ าชพี

๒๓

บทที่ ๓
ครุ่นคดิ พชิ ติ เหตกุ ารณ์

๒๔

กิจกรรมที่ ๑ ครุ่นคดิ พชิ ติ เหตกุ ารณ์

คาชแ้ี จง ให้นักเรียนอ่านประโยคดังนี้และตอบคาถาม
เราใช้เวลานานหลายทศวรรษ พัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเอไอเพื่อปรับปรุงคณุ ภาพชวี ิตและสขุ ภาพของมนุษยใ์ ห้ดีขึ้น

เด็ก ๖ ปี ได้เรียนรู้เกีย่ วกับการคานวณตัวเลขพื้นฐาน

“อนุทิน” พอใจ ไทยฉีดวัคซนี แตะ ๙๘ ล้านโดส มนั่ ใจบรรลุ
เปา้ หมาย ๑๐๐ ล้านโดสในปนี ้แี นน่ อน

๒๔

กิจกรรมท่ี ๑ ครนุ่ คดิ พชิ ติ เหตกุ ารณ์

คาชแ้ี จง จากประโยคดงั กล่าว พบคาศัพท์วิชาการหรอื วิชาชพี
คือคาว่าอะไรและมีความหมายว่าอย่างไร (บอกอย่างน้อย 5 คา)

คาศพั ท์ ความหมาย

๒๕

กิจกรรมที่ ๒ ครนุ่ คดิ พชิ ติ เหตกุ ารณ์

คาชแ้ี จง ใหน้ ักเรียนอ่านข้อความในกรอบและตอบคาถาม

“คดีน้ีจาเลยทราบคาฟอ้ งของโจทก์แล้ว ให้การปฏิเสธตลอดข้อ
กลา่ วหา เน่อื งจากจาเลยมิไดก้ ระทาความผิดตามฟอ้ ง ขอใหศ้ าล
ได้โปรดพิพากษายกฟ้องและปลอ่ ยตวั จาเลยใหพ้ ้นขอ้ หาดว้ ย”

จากข้อความดงั กล่าว นักเรียนคดิ ว่าตรงกับอาชีพใด
……………………………………………………………………………………………..
คาศัพทท์ ีอ่ าชพี ดงั กลา่ วควรทราบมีอะไรบ้าง
(บอกอย่างน้อย 3 คา)

คาศพั ท์ ความหมาย

๒๖

บรรณานกุ รม

จติ ต์นภิ า ศรีไสย์ และคณะ. (๒๕๖๔). หนังสอื เรยี น รายวชิ าพนื้ ฐาน หลกั ภาษา
และการใช้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพฯ: พัฒนา
คุณภาพวิชาการ (พ.ว.), หนา้ ๔๘-๕๓

ทบวงมหาวทิ ยาลยั . (๒๕๓๕). ประมวลศัพทบ์ ญั ญตั ิอุดมศกึ ษา สานกั มาตรฐาน
อดุ มศกึ ษาสานกั มาตรฐาน. สืบคน้ เมอ่ื ๒๘ มนี าคม ๒๕๖๕.
จากhttps://registrar.kku.ac.th/download/

พเิ ชษฐ์ พนิ ิจ. (๒๕๖๔). ศพั ทว์ ชิ าการ. สืบค้นเม่ือ ๒๘ มนี าคม ๒๕๖๕.
จาก http://pichet-pinit.in.th/academicwords/.

True ปลูกปญั ญา. (๒๕๖๔). ศัพท์วิชาการ. สืบคน้ เมอ่ื ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕.
https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/

พงษ์วิศษิ ฐ์ ปะนดั ถา. การใชศ้ ัพท์ทางวิชาการและและวชิ าชพี . สืบค้นเมือ่
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕. จาก Learnungskill2. (๒๕๕๓).

คาศัพท.์ สบื คน้ เมื่อ ๒๘ มนี าคม ๒๕๖๕. จาก
https://sites.google.com/site/learningskill2/rese
arch-statistics/kha-saphth

ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ. (๒๕๕๕). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ ภาษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3.
(พิมพ์คร้ังท่ี 19). กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์ (อจท.), หน้า
๑๖๔-๑๖๕

๒๗

ภาคผนวก

เฉลย

กิจกรรมท่ี ๑ เรียนรศู้ พั ท์วชิ าการและวชิ าชพี

คาศพั ท์ คาทบั ศพั ทห์ รอื ความหมาย
ศพั ทบ์ ัญญตั ิ
เซลล์ หน่วยชีวิตที่เลก็ ทส่ี ุดของสิง่ มชี วี ิต
จินตภาพ คาทบั ศพั ท์
ศัพทบ์ ัญญัติ ภาพที่เกิดจากความนกึ คิดหรือที่คดิ วา่ ควรจะเปน็
วิตามนิ เช่นนน้ั
คาทับศัพท์
โคม่า สารอนิ ทรีย์ทีม่ ีความจาเปน็ ต่อร่างกายของเราทกุ คน
คาทบั ศัพท์ โดยเป็นตัวช่วยในการทาให้ระบบตา่ ง ๆ ภายใน
หน่วยกิต รา่ งกายเกิดความสมดลุ ขนึ้
กระทง ศัพทบ์ ญั ญตั ิ
ความ ศัพทบ์ ญั ญตั ิ ภาวะหมดสตขิ ัน้ รุนแรงอนั เนื่องมาจากโรค การ
บาดเจ็บ หรือไดร้ ับพษิ , ภาวะทเ่ี ป็นตายเท่ากัน

จานวนตวั เลขท่ีบอกปริมาณการศกึ ษาของรายวิชา

ลกั ษณนามของความผดิ อาญาแต่ละกรรมหรือแตล่ ะ
ครง้ั การกระทาความผดิ แต่ละกรรมหรอื แต่ละคร้งั
น้ันถอื ว่าเปน็ กระทงความผิดกระทงหนึ่ง

เฉลย

กิจกรรมที่ ๒ เรยี นรศู้ พั ท์วชิ าการและวชิ าชพี

วทิ ยาการ สว่ นทเี่ ล็กทส่ี ดุ ของสารซ่ึง
สามารถอยู่เปน็ อสิ ระและยังคง
แสดงสมบตั เิ ฉพาะตวั ของสาร
น้นั ๆ ได้

พหุนาม วิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่ง

โมเลกุล นพิ จนท์ ่ีสรา้ งจากตัวแปร
อย่างนอ้ ยหนึง่ ตัว และ
สัมประสิทธ์ิ

เฉลย

กจิ กรรมที่ ๑ ครุ่นคดิ พชิ ติ เหตกุ ารณ์

คาศพั ท์ ความหมาย

เทคโนโลยี วทิ ยาการทีน่ าเอาความรูท้ างวิทยาศาสตร์มาใชใ้ ห้เกดิ
คอมพิวเตอร์ ประโยชน์ในทางปฏบิ ตั ือตุ สาหกรรม
เอไอ เคร่ืองอิเล็กทรอนกิ สแ์ บบอตั โนมตั ิ ทาหนา้ ที่เสมอื น
สมองกล
คานวณ ย่อมาจาก Artificial Intelligence หมายถงึ แขนง
ตวั เลข การศกึ ษาทางวทิ ยาการคอมพวิ เตอรแ์ ขนงหนึ่งทพ่ี ยายาม
วัคซีน จะทาใหค้ อมพวิ เตอรส์ ามารถคิดหาเหตุผลได้
โดส การกะ การประมาณ

สัญลักษณท์ ใี่ ช้แทนจานวนจริง

สารชนิดหนงึ่ ท่ีฉีดเขา้ ไปร่างกาย เพ่ือสร้างภมู คิ ุ้มกนั โรค
ตา่ งๆ ส่วนใหญท่ ามาจากเชอื้ โรค
๑ ปริมาณยาหรอื ขนาดยา

เฉลย

กจิ กรรมที่ ๒ ครุ่นคดิ พชิ ติ เหตกุ ารณ์

 อาชพี ไดแ้ ก่ ผ้พู ิพากษา ทนายความ
 คาศัพทท์ ่อี าชพี ดังกล่าวควรทราบ ไดแ้ ก่
๑. คดี หมายถงึ เรื่องหรอื ความท่ีฟอ้ งรอ้ งหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย

ซึง่ ต้องดาเนนิ ตามกระบวนวธิ พี จิ ารณาความตามกฎหมาย
๒. จาเลย หมายถึง บุคคลซง่ึ ถกู ฟอ้ งตอ่ ศาลแล้ว
๓. คาฟ้อง หมายถึง กระบวนการพจิ ารณาใด ๆ ทโ่ี จทก์ได้เสนอข้อหาต่อ

ศาลไม่ว่าจะเสนอด้วยวาจาหรือทาเป็นหนงั สอื
๔. โจทก์ หมายถึง บคุ คลผฟู้ ้องคดตี ่อศาล
๕. ศาล หมายถึง องคก์ รฝา่ ยตลุ าการซง่ึ มีอานาจพจิ ารณาพพิ ากษาคดี

หรือทช่ี าระความ
๖. พพิ ากษา หมายถงึ ตัดสนิ คดโี ดยศาล
๗. ยกฟ้อง หมายถึง พพิ ากษาใหค้ ดตี กไป มผี ลให้ผู้ฟอ้ งแพ้คดี

แบบเรยี นวชิ าภาษาไทย

คาศพั ทท์ างวชิ าการและทางวชิ าชพี

๖๗.-


ศัพท์วิชาการทั่วไป มีอะไรบ้าง

- ศัพท์วิชาการทั่วไป เช่น สารเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง ฯลฯ - ศัพท์ทางคณิตศาสตร์ เช่น เอกนาม พหุนาม ทฤษฎีบท สัจพจน์ จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง ฯลฯ - ศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น อุปสงค์ อุปทาน หุ้น ผู้ผลิต ผู้บริโภค เงินเฟ้อ ฯลฯ - ศัพท์ในวงการธุรกิจ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ์ ธุรกรรม งบดุล ไตรมาส ฯลฯ

ศัพท์ทางวิชาชีพหมายถึงอะไร

คำศัพท์วิชาชีพ หมายถึง คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น แพทย์ นักกฎหมาย ครู นักปกครอง ตัวอย่างคำศัพท์ทางวิชาชีพ ศัพท์วิชาชีพครู เช่น การปฏิรูปการศึกษา ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ศัพท์ทันตแพทย์ เช่น โรคปริทันต์

ศัพท์บัญญัติมีคำว่าอะไรบ้าง

ตัวอย่างศัพท์บัญญัติ.

หน่วยงานใดเกี่ยวข้องกับการบัญญัติศัพท์วิชาการและวิชาชีพมากที่สุด

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นส่วนราชการอิสระในฝ่ายบริหารของประเทศไทย มีหน้าที่ค้นคว้า วิจัย และบำรุงวิชาการด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นที่รู้จักจากบทบาทในการควบคุมภาษาไทย ผ่านการจัดทำพจนานุกรม และการบัญญัติหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในทางภาษา