การ เขียน paragraph ที่ ดี

เป็นงานเขียนที่ไม่ยากและหลายคนพบว่างานเขียนชนิดนี้ง่ายมาก โดยเฉพาะคนที่มีจินตนาการดี และสามารถถ่ายทอดออกมาในรูปของงานเขียนได้ ซึ่งอาจบรรยายลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือแม้แต่ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้สัมผัสมา ฉะนั้น งานเขียนบรรยายที่ดีต้องทำให้ผู้อ่านสามารถเกิดจินตนาการ และวาดภาพตามคำบรรยายในขณะที่อ่านได้

งานเขียนที่นำเสนอเป็นตัวอย่างมีทั้งหมด 4 คน เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาคค่ำ 3 คน และภาคปกติ 1 คน ชึ่งเขียนบรรยายลักษณะของคนได้ดี

ตัวอย่างงานเขียนที่ 1 โดย วัชรินทร์ มีแก้ว

นางวัชรินทร์ เขียนเรื่อง Julia Roberts มี main idea เกี่ยวกับการเป็นนักแสดงหญิงและภรรยาที่ประสบความสำเร็จในคราวเดียวกัน ในประโยคที่ 2 ของย่อหน้า ส่วนที่เหลือผู้เขียนบรรยายลักษณะความสำเร็จนี้และจบย่อหน้าด้วยประโยคสรุป 1 ประโยค

Julia Roberts

Julia Roberts is one of the most popular actresses in Hollywood. She is a successful actress and wife; her biography is very interesting as well. Her birth name is Julia Fiona Roberts, but her family calls her Jules. She was born in Georgia, USA. When she was young, she never dreamed of becoming an actress. In fact, she dreamed to be a veteran. But because her brother, Eric Roberts, achieved in acting, she decided to follow his foot step and appeared in many movies. Her biggest success was starring in Pretty Woman with Richard Gere, as she won the Oscar. In addition, she received another Oscar for playing Erin Brockovich. Her movies have grossed more than $ 2 billion at the box office making her the biggest female movie star of all time. The most important factor that seems to give her a success is her trade mark of big smile which shows her perfect teeth. Not only she is a successful actress, but she is also a happy wife who has been married to Daniel Moder, and they have three sons. Because of her success in career and family life, Julia Roberts has been one of the most popular actresses in Hollywood.

ตัวอย่างงานเขียนที่ 2 โดย สุขศึกพ่าย

ศศิภา เขียนเรื่อง Angelina Jolie มี main idea เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกและลักษณะนิสัยของ Angelina ในประโยคที่ 3 ของย่อหน้า ส่วนที่เหลือผู้เขียนบรรยายลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกและลักษณะนิสัยนี้ และจบย่อหน้าด้วยประโยคสรุป 1 ประโยค

Angelina Jolie

I have a favorite Hollywood star. Her name is Angelina Joli whose nickname is Janny. As anyone can see, she has good appearances and characters. She has good shape, gray eyes, black hair, an oval face, light and smooth skin. What considers charming to many people is her tattoo on her arm and her back. More importantly, she is a thoughtful lady who seeks to help the poor by accepting an invitation from the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) to be a Good Will Ambassador. Through this role, she is obliged to take step to protect refugees in all five continents and legally adopted a few children from other countries. Those include Maddog, a Cambodian boy, Sahara, an Ethiopian girl, and Pex Tean, a Vietnamese boy. Of her records, she is also generous to donate a million dollars to help bring food to refugees in Western Sahara and other amount of money to the UNHCR. It appears that she has used part of her income from working as a professional actress to help mankind and people in the Third World. Her good characters particularly appeal to me, and this is the main reason why she is my idol.

ตัวอย่างงานเขียนที่ 3 โดย ชวิศ หลิมสกุล

ชวิศ เขียนเรื่อง Jacky Chan มี main idea เกี่ยวกับการเป็นบุคคลตัวอย่างของ Jacky Chan ในประโยคที่ 2 ของย่อหน้า ส่วนที่เหลือผู้เขียนบรรยายลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกและลักษณะนิสัยนี้ และจบย่อหน้าด้วยประโยคสรุป 1 ประโยค

Jacky Chan

Among the world-class actors, Jackie Chan, whom we know as Chern Long, is one of the most superior people I like most. He is a model to many men. Of course, he is my model, too. I started knowing him as an actor when I was watching his film on television at my aunt house. At first, I did not enjoy his film because I never liked Chinese films. After watching it a little while, I began to laugh because of the way he fought with the villains; I found it hilarious and his films usually make me happy. Ever since, I have followed his work and collected his 70 films in CDs. He has become my hero and I dream to personally meet him once.

ตัวอย่างงานเขียนที่ 4 โดย รุจิรา นาคอ่วมค้า

รุจิรา เขียนเรื่อง My Ideal Best Friend มี main idea เกี่ยวกับเพื่อนซี้ในอุดมคติของฉัน ซึ่งผู้เขียนเกิ่รนนำเรื่องได้ดีว่า เพื่อนซี้นั้นหายากแม้ในบางครั้งผู้เขียนคิดว่าได้เจอเพื่อนซี้แล้วแต่แท้จริงแล้วกลับกลายว่าเป็นแค่เพื่อนธรรมดา ผู้เขียนยังได้อธิบายลักษณะของเพื่อนซี้ในอุดมคติของเธออีกด้วย และจบย่อหน้าด้วยประโยคสรุป 1 ประโยค

My Ideal Best Friend

During my teenage life, I had many friends. Some of them were good while some were bad. I learned from them that it was hard to find a best friend. Sometimes, I thought I found someone who could be my best pal, yet she was actually not a good one. Ideally, my best friend is someone who walks into my life without any expectation or return from me. That means she will always helps me when I have problems and never leaves me behind. Actually, she should be nice, sincere, neat and helpful; she may have the same interest as me and is willing to share things with me. When I have to study hard, she will also stand beside me, help tutor me or be my good advisor because I will do the same to her. The most important thing is that she should neither lie nor gossip about me and others because it shows her real identity that she does not have honesty and sincerity. Therefore, being best friend makes relationship endless.

1 paragraph ควรมีกี่บรรทัด

1 Paragraph พยายามอย่าให้เกิน 3-4 บรรทัด เพื่อให้อ่านง่าย ใส่อารมณ์หรือแทรกความเห็นผู้เขียนลงไปได้ เราไม่ใช่นักข่าว

1 paragraph ควรมีกี่คำ

หลายคนคงสงสัยว่า Paragraph นั้นจำเป็นต้องมีความยาวเท่าไร และจำนวนประโยคที่เหมาะสมในการเขียน Paragraph นั้นอยู่ที่เท่าไร คำตอบอยู่ที่ หากเป็นการเขียนในเชิงวิชาการ (Academic Writing) นั้น จำนวนที่เหมาะสมสำหรับการเขียนในแต่ละ Paragraph จะอยู่ที่ประมาณ 5 ถึง 10 ประโยคยาว ซึ่งการขึ้นต้นในแต่ละ Paragraph นั้นก็มักจะทำการขึ้น ...

การเขียน paragraph ต้องมีอะไรบ้าง

ในการเขียน Paragraph นั้นมีส่วนประกอบที่เป็นหัวใจเลยก็ว่าได้อยู่ 3 ส่วนด้วยกันดังนี้.
Topic sentence: ... .
Supporting sentence: ... .
Concluding sentence:.

การเขียนparagraph มีกี่ประเภท

4 ประเภทของย่อหน้าในภาษาอังกฤษ.
Descriptive paragraph. ... .
Narrative paragraph. ... .
Expository paragraph. ... .
Persuasive paragraph..