ข้อสอบ เรื่อง สารรอบตัว ม.1 พร้อม เฉลย

รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารรอบตัว

รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารรอบตัว


ข้อสอบ เรื่อง สารรอบตัว ม.1 พร้อม เฉลย


Download PDF Fileข้อสอบ เรื่อง สารรอบตัว ม.1 พร้อม เฉลย


ข้อสอบ เรื่อง สารรอบตัว ม.1 พร้อม เฉลย


ข้อสอบ เรื่อง สารรอบตัว ม.1 พร้อม เฉลย


ข้อสอบ เรื่อง สารรอบตัว ม.1 พร้อม เฉลย


ข้อสอบ เรื่อง สารรอบตัว ม.1 พร้อม เฉลย


ที่มกราคม 17, 2563

ข้อสอบ เรื่อง สารรอบตัว ม.1 พร้อม เฉลย

ส่งอีเมลข้อมูลนี้BlogThis!แชร์ไปที่ Twitterแชร์ไปที่ Facebookแชร์ใน Pinterest

ป้ายกำกับ: ข้อสอบ ม.1, ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1

หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้แต่ง รศ.ธิดา โมสิกรัตน์ อ.วรลักษณ์ มนัสเอื้อศิริ

หน่วยที่ 2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสินค้าหัตถกรรม ผู้แต่ง อ.กำจร แซ่เจียง

หน่วยที่ 3  ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสินค้าของที่ระลึก ผู้แต่ง อ.กำจร แซ่เจียง

หน่วยที่ 4. ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าผืนและผลิตภัณฑ์ผ้า ผู้แต่ง อ.สิริพิชญ์ วรรณภาส

หน่วยที่ 5. ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องแต่งกาย ผู้แต่ง อ.สิริพิชญ์ วรรณภาส

หน่วยที่ 6. ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้แต่ง อ.กรรณีย์ ถาวรสุข รศ.ธิดา โมสิกรัตน์

หน่วยที่ 7. ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้แต่ง รศ.ปาริฉัตร ช้างสิงห์

หน่วยที่ 8. ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพร ผู้แต่ง อ.กรรณีย์ ถาวรสุข

หน่วยที่ 9. บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้แต่ง อ.วรศักดิ์ เหลืองสุวรรณ อ.สิริพิชญ์ วรรณภาส

หน่วยที่ 10. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งออกผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้แต่ง อ.วรศักดิ์ เหลืองสุวรรณ และ อ.ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์

หน่วยที่ 11. การสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้แต่ง อ.สิริพิชญ์ วรรณภาส อ.ดร.อุไรพร ขัตติยพรพงศ์ อ.กรพินธุ์ ฤทธิบุตร

หน่วยที่ 12. การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้แต่ง อ.กำจร แซ่เจียง อ.ดร.อุไรพร ขัตติยพรพงศ์ อ.กรพินธุ์ ฤทธิบุตร

หน่วยที่ 13. กิจกรรมแหล่งท่องเทียวท้องถิ่นและการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ ผู้แต่ง อ.วรศักดิ์ เหลืองสุวรรณ และ อ.รสิกา อังกูร

สรุป+เจาะแนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ภาค ข. ท้องถิ่น 700 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

รวบรวมและจัดทำโดย : ติวเตอร์เดียว

ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560

รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก

ภาค ข วิเคราะห์นโยบายและแผน 3

- ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

สรุปเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผน

สรุปเนื้อหา การจัดทำแผน การบริหารแผน นโยบายและโครงการ

สรุปเนื้อหา แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน (ชุดที่ 3)

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบท้องถิ่น

- ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

- พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

รวบรวมและจัดทำโดย ติวเตอร์เดียว

7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ