แผนการสอนหน้าที่พลเมือง ม.1 doc

ชอื่ -สกุล............................................................................................................................ชน้ั ................เลขท.่ี .............

แผนการจัดการเรียนรหู้ นว่ ยท่ี 1
เรื่อง รฐั ธรรมนญู ของเรา

สาระการเรียนรู้ หน้าทพี่ ลเมอื ง วัฒนธรรม และการดำเนินชวี ติ ในสังคม

รายวชิ า สังคมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2562

แผนจัดการเรียนรูท้ ี่ ..21.. เร่ือง...ประวัตคิ วามเปน็ มาของรัฐธรรมนญู ไทย.... เวลา..1...คาบ

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวช้วี ดั

มาตรฐานการเรียนรู้
ส 2.2 เข้าใจระบบการเมอื งการปกครองในสงั คมปัจจบุ นั ยึดม่ัน ศรทั ธาและธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธปิ ไตยอนั มีพระมหากษัตริยท์ รงเปน็ ประมขุ
ตวั ช้ีวดั
ส 2.2 ม.1/1 อธบิ ายหลักการ เจตนารมณ์ โครงสรา้ ง และสาระสำคญั ของรฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปจั จุบันโดยสงั เขป
จุดประสงคก์ ารเรยี นรสู้ ตู่ ัวชวี้ ัด
1. ความรู้ (K)
นกั เรียนมีความรู้ ความเขา้ ใจเกย่ี วกับประวัติความเปน็ มาของรฐั ธรรมนูญไทย
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคดิ (P)
นกั เรยี นสามารถจดั ลำดับความเป็นมาของรฐั ธรรมนญู ฉบบั ปจั จุบนั ได้
3. คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (A)
นักเรยี นเห็นคณุ คา่ และความสำคัญ ของกฎหมายรฐั ธรรมนญู ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สาระสำคญั

รฐั ธรรมนญู เปน็ บทกฎหมายสูงสุดท่ีจดั ระเบียบการปกครองประเทศของประเทศไทย โดยเรม่ิ ตน้
ประกาศใชค้ ร้งั แรก เม่อื ปี พ.ศ. 2475 หลังประเทศไทยเปล่ยี นแปลงการปกครองเปน็ ระบอบประชาธิปไตย
จงึ ถอื เปน็ กฎหมายสงู สุดของไทย ท่เี ราควรศกึ ษาความสำคัญ หลักการและเจตนารมณใ์ ห้เกิดความเข้าใจ

คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์

√ 1. รกั ชาติ ศาสน์ กษตั ริย์ 5. อยู่อยา่ งพอเพียง

2. ซือ่ สัตย์สจุ รติ √ 6. มุง่ มั่นในการทำงาน

√ 3. มีวนิ ยั √ 7. รกั ความเปน็ ไทย

√ 4. ใฝเ่ รียนรู้ 8. มจี ิตสาธารณะ

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รียน

√ 1. ความสามารถในการสื่อสาร √ 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

√ 2. ความสามารถในการคิด √ 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

√ 3. ความสามารถในการแกป้ ญั หา

การจัดการเรียนรู้

ข้ันนำ
1. ครเู ปิดวดิ ีทศั นใ์ หน้ กั เรียนชม เรื่อง การเปล่ียนแปลงการปกครองของไทย จากน้ันครใู ช้คำถามให้
นกั เรียนรว่ มกันอภิปราย สนทนา เก่ียวกบั ทมี่ าของกฎหมายรัฐธรรมนญู โดยครใู ชค้ ำถาม เปน็ ตัวกระตนุ้
ความรู้ ความสนใจของผูเ้ รยี น
2. ครใู ห้นักเรยี นรว่ มกนั อภปิ รายว่า ถ้าประเทศไทย ไมม่ กี ฎหมายรัฐธรรมนญู เกดิ ขนึ้ จะสง่ ผลตอ่ อย่างไร
สังคมไทยในปจั จบุ ัน อยา่ งไร จากนัน้ ครสู รปุ ที่มาและความสำคญั ของการสรา้ งกฎหมายรัฐธรรมนญู ขน้ึ
จอ บนสไลด์ให้ผู้เรียนได้ดรู ว่ มกัน

ขน้ั ดำเนินการสอน
3. ครูอธบิ ายถึงปัญหาและสาเหตสุ ำคญั ท่ีทำให้ตอ้ งมีรัฐธรรมนญู มาใชใ้ นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย จากน้ันครใู ห้นกั เรียนศกึ ษาแผนผังเจตนารมณข์ องการก่อต้ังรฐั ธรรมนูญ จากหนังสอื
แบบเรียน แลว้ ให้นกั เรยี นอภิปรายร่วมกัน
4. ครแู จกใบงาน เรอื่ ง ที่มาและความสำคญั ของรัฐธรรมนญู ไทย ใหน้ กั เรยี นทำ

ขั้นสรปุ ผล
5. ครูเฉลยใบงาน แลว้ ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ใหเ้ กดิ องค์ความรู้ ดังน้ี

รัฐธรรมนญู เปน็ บทกฎหมายสงู สุดท่ีจดั ระเบยี บการปกครองประเทศของประเทศไทย โดยเรม่ิ ตน้
ประกาศใช้ครัง้ แรก เมื่อปี พ.ศ. 2475 หลงั ประเทศไทยเปลย่ี นแปลงการปกครองเปน็ ระบอบประชาธปิ ไตย
จงึ ถือเป็นกฎหมายสงู สุดของไทย ที่เราควรศกึ ษาความสำคัญ หลกั การและเจตนารมณ์ให้เกิดความเข้าใจ

สอื่ /เอกสารประกอบการเรยี นรู้
1. หนงั สอื เรยี นรายวชิ าสังคมศึกษาฯ
2. ส่อื วดิ ที ศั น์ เรอ่ื ง การเปลย่ี นแปลงการปกครองของไทย
3. ส่อื นำเสนอ รูปแบบppt. เรอ่ื ง ท่ีมาและเจตนารมณ์ของรฐั ธรรมนญู

ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. ใบงาน เรอื่ ง ทมี่ าและความสำคญั ของรัฐธรรมนูญไทย

ใบงาน
เร่อื ง ที่มาและความสำคญั ของรัฐธรรมนูญไทย

คำชี้แจง ใหน้ กั เรียนตอบคำถามทก่ี ำหนดใหต้ อ่ ไปน้ี

1. กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย เกิดขนึ้ คร้งั แรกในสมัยรชั กาลใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. กลมุ่ บุคคลทเ่ี รียกรอ้ งใหร้ ฐั ธรรมนญู ฉบบั แรก เกิดขึน้ มา คอื กลุ่มใด มีผนู้ ำสำคญั คือใคร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. วนั รฐั ธรรมนญู ตรงกบั วนั ใด เหตใุ ดจึงกำหนดเป็นวนั นี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. กอ่ นการเปล่ยี นแปลงการปกครองมาเปน็ รูปแบบปจั จุบนั ประเทศไทยเคยมีการปกครองแบบใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. รฐั ธรรมนญู ฉบบั ปจั จบุ นั คือฉบับที่เท่าใด รา่ งใช้เม่ือปีใด มีองคป์ ระกอบสำคญั อะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ถ้าประเทศของเราไมม่ ีรฐั ธรรมนญู จะสง่ ผลอย่างไรบา้ ง
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...............................................................................................................................

ชอื่ -สกุล............................................................................................................................ชน้ั ................เลขท.่ี .............

แบบประเมนิ การนำเสนอผลงาน/ใบงาน/ใบกิจกรรม

คำช้แี จง :ให้ ผูส้ อน ประเมนิ การนำเสนอผลงานของนกั เรียนตามรายการทกี่ ำหนด แลว้ ขีด  ลงใน
ช่องทต่ี รงกบั ระดับคะแนน

ชื่อ-สกลุ ..........................................................................................................ชั้น............เลขท.่ี ..........

ลำดับที่ รายการประเมนิ 4 ระดับคะแนน 1
32

1 ความถกู ตอ้ งของเนอื้ หา

2 ความคดิ สรา้ งสรรค์

3 วธิ กี ารนำเสนอผลงาน

4 ผลงานสอดคลอ้ งการนำไปปฏบิ ัตไิ ด้
จริง

5 การตรงต่อเวลา/งานมรี ะเบยี บ

รวม

ลงชอ่ื .................................................... ผปู้ ระเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน

ผลงานหรอื พฤติกรรมสมบรู ณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน
คะแนน
ผลงานหรือพฤตกิ รรมมีข้อบกพรอ่ งบางส่วน ให้ 3 คะแนน
คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพรอ่ งเป็นส่วนใหญ่ ให้ 2

ผลงานหรอื พฤติกรรมมีขอ้ บกพรอ่ งมาก ให้ 1

เกณฑ์การตดั สนิ คุณภาพ

ชว่ งคะแนน ระดบั คณุ ภาพ

18 - 20 ดมี าก

14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ต่ำกว่า 10 ปรบั ปรุง

บนั ทกึ หลงั สอน

1.ผลการสอน
 สอนไดต้ ามแผนการจัดการเรยี นรู้
 สอนไมไ่ ด้ตามแผนการจดั การเรยี นรู้ เนื่องจาก ..........................................................................
 ......................................................................................................................................................
2.ผลการเรยี นของนักเรยี น
 จำนวนนกั เรียนท่ผี ่านการประเมิน .......................... คน คดิ เป็นรอ้ ยละ .................................
 จำนวนนกั เรยี นทไี่ มผ่ ่านการประเมิน ...................... คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ .................................
 อืน่ ๆ.............................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
3. ปญั หาและอปุ สรรค
 กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้ ไม่เหมาะสมกับเวลา
 มนี ักเรียนทำใบงาน/ใบกจิ กรรมไมท่ ันตามกำหนดเวลา
 มีนักเรยี นท่ีไม่สนใจเรยี น
 อน่ื ๆ.............................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
 ควรนำแผนไปปรบั ปรงุ เรอ่ื ง ......................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
 แนวทางแก้ไขนกั เรียนที่ไมผ่ ่านการประเมิน..................................................................................
 ......................................................................................................................................................
 ไมม่ ขี ้อเสนอแนะ

ลงช่อื ........................................... ผบู้ นั ทกึ
(…………………………………………………)

ครผู สู้ อน
ลงชอื่ ........................................... ผู้รบั รอง

(……………………………………………………)
หัวหนา้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บนั ทกึ หลังการสอน ตามแผนการจัดการเรยี นร้ฉู บับนไ้ี ด้รับการพิจารณาจากกลมุ่ งานบรหิ ารฝา่ ยวชิ าการแลว้

ลงชอื่ ...........................................
(.........................................................)
รองผูอ้ ำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

แผนการจัดการเรียนรหู้ นว่ ยท่ี 1
เรอื่ ง รัฐธรรมนูญของเรา

สาระการเรียนรู้ หนา้ ท่ีพลเมอื ง วฒั นธรรม และการดำเนนิ ชวี ติ ในสังคม

รายวชิ า สังคมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2562

แผนจัดการเรยี นรู้ท่ี ..22.. เร่อื ง...โครงสรา้ งของรัฐธรรมนญู ไทย.... เวลา..1...คาบ

มาตรฐานการเรยี นรู/้ ตัวชว้ี ดั

มาตรฐานการเรยี นรู้
ส 2.2 เข้าใจระบบการเมอื งการปกครองในสงั คมปจั จบุ นั ยดึ มัน่ ศรทั ธาและธำรงรักษาไว้ซง่ึ การปกครอง
ระบอบประชาธปิ ไตยอนั มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวช้ีวัด
ส 2.2 ม.1/1 อธิบายหลักการ เจตนารมณ์ โครงสรา้ ง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ
แหง่ ราชอาณาจกั รไทยฉบบั ปจั จบุ ันโดยสังเขป
จุดประสงค์การเรยี นรสู้ ูต่ วั ชว้ี ดั
1. ความรู้ (K)
นกั เรียนมีความรู้ ความเขา้ ใจเกย่ี วกบั โครงสรา้ งของรัฐธรรมนูญไทย
2. ทกั ษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P)
นกั เรียนสามารถอธบิ ายโครงสร้างสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยได้
3. คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ (A)
นกั เรยี นเหน็ คณุ คา่ และความสำคญั ของกฎหมายรฐั ธรรมนูญ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สาระสำคัญ

รฐั ธรรมนญู เปน็ บทกฎหมายสงู สุดทีจ่ ดั ระเบียบการปกครองประเทศของประเทศไทย โดยเรม่ิ ตน้
ประกาศใช้ครงั้ แรก เมอ่ื ปี พ.ศ. 2475 หลังประเทศไทยเปลีย่ นแปลงการปกครองเปน็ ระบอบประชาธิปไตย
จงึ ถือเป็นกฎหมายสงู สุดของไทย ทเ่ี ราควรศกึ ษาความสำคญั หลกั การและเจตนารมณ์ให้เกิดความเข้าใจ

คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

√ 1. รกั ชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์ 5. อยูอ่ ย่างพอเพยี ง

2. ซื่อสัตย์สจุ รติ √ 6. ม่งุ ม่ันในการทำงาน

√ 3. มวี นิ ัย √ 7. รกั ความเปน็ ไทย

√ 4. ใฝเ่ รยี นรู้ 8. มีจติ สาธารณะ

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รยี น

√ 1. ความสามารถในการส่อื สาร √ 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ

√ 2. ความสามารถในการคิด √ 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

√ 3. ความสามารถในการแก้ปญั หา

การจดั การเรียนรู้

ข้นั นำ
1. ครเู ปิดวิดีทศั นใ์ หน้ ักเรยี นชม เรอื่ ง โครงสร้างของรัฐธรรมนญู ไทย จากน้นั ครใู ช้คำถามให้นกั เรยี นรว่ มกนั
อภปิ ราย สนทนา เกย่ี วกับองค์ประกอบและโครงสรา้ งของรฐั ธรรมนญู โดยครูใช้คำถาม เปน็ ตวั กระตนุ้ ความรู้
ความสนใจของผูเ้ รยี น
2. ครใู หน้ ักเรยี นรว่ มกนั อภปิ รายถงึ โครงสร้างสำคญั ของรัฐธรรมนญู โดยสรุปให้ดูเป็นแผนผัง ขึน้ บนสไลด์

ขั้นดำเนนิ การสอน
3. ครอู ธบิ ายถงึ องค์ประกอบในแต่ละส่วน ทสี่ ำคัญตามโครงสร้างรัฐธรรมนญู ของไทย
จากน้ันครใู หน้ กั เรียนศกึ ษาตารางโครงสร้างและสาระสำคญั ของรัฐธรรมนูญฯจากหนงั สอื แบบเรียน
แลว้ ครตู ้ังคำถามเพอื่ ใหน้ กั เรียนรว่ มกนั หาคำตอบ ครูสรุปประเด็นคำตอบต่างๆให้นกั เรยี นเขา้ ใจ
4. ครแู จกใบงาน เรอื่ ง โครงสรา้ งของรฐั ธรรมนญู ไทย ให้นกั เรยี นทำ

ขน้ั สรุปผล
5. ครเู ฉลยใบงาน แล้วร่วมกนั อภปิ รายแลกเปลย่ี นความคดิ เห็น
6. ครูและนกั เรียนรว่ มกันสรปุ ความรู้ ให้เกิดองคค์ วามรู้ ดังนี้

รัฐธรรมนญู แห่งราชอาณาจักรไทย มีสาระสำคญั คือ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกั รอนั หนึ่งอัน

เดียว จะแบ่งแยกมิได้ ประเทศมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

รฐั ธรรมนูญ ฉบับปัจจบุ นั มีองคป์ ระกอบ ทัง้ หมด 16 หมวด 279 มาตรา

สื่อ/เอกสารประกอบการเรยี นรู้
1. หนังสอื เรียนรายวชิ าสงั คมศกึ ษาฯ
2. ส่อื วดิ ีทศั น์ เรือ่ ง โครงสร้างของรฐั ธรรมนญู แห่งราชอาณาจกั รไทย
3. สอื่ นำเสนอ รูปแบบppt. เร่ือง โครงสร้างของรัฐธรรมนูญแหง่ ราชอาณาจักรไทย
ช้ินงาน/ภาระงาน
1. ใบงาน เร่อื ง โครงสรา้ งของรัฐธรรมนญู แหง่ ราชอาณาจักรไทย

ใบกิจกรรม เรอ่ื ง โครงสรา้ งของรฐั ธรรมนญู แห่งราชอาณาจักรไทย
คำชีแ้ จง ใหน้ กั เรยี น เตมิ คำตอบลงในตารางโครงสรา้ งของรฐั ธรรมนญู แหง่ ราชอาณาจกั รไทย ตามหัวขอ้ กำหนดใหถ้ กู ตอ้ ง

สาระสำคญั หัวข้อหมวดรฐั ธรรมนญู หมวดท่ี
1. หลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง การลดความเหล่อื มล้ำในสังคม

การเพมิ่ คุณภาพชวี ติ ของประชาชนใหด้ ียิง่ ข้ึน

2. รัฐจดั ใหม้ มี าตรการชว่ ยเหลือเกษตรกรให้สามารถมผี ลผลิตได้
อย่างมปี ระสทิ ธิภาพ

3. การกำหนดคุณสมบตั ิ ส.ส. การจดั การเลือกตง้ั การตรา
กฎหมาย

4. การปกปอ้ งคมุ้ ครองสิทธแิ ละเสรีภาพสว่ นบคุ คล
5. การปฏบิ ตั ติ นของหนา้ ท่พี ลเมืองเพ่ือให้สงั คมสงบสขุ
6. ขอ้ ยกเวน้ ในการใช้รัฐธรรมนญู ในวาระเหตกุ ารณต์ ่างๆ

7. ทนายแผ่นดนิ ผ้ทู ำหนา้ ที่ดำเนนิ คดใี นนามของรัฐ
8. กกต. / ปปช. / กสม. / กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
9. กระบวนการแตง่ ตงั้ นายกรัฐมนตรี หรอื รัฐมนตรีกระทรวง

ต่างๆ

10. การดำเนนิ งานของฝา่ ยตลุ าการ
11. การกำหนดมาตรฐานทางจรยิ ธรรมของฝ่ายนติ ิบญั ญตั แิ ละ

ฝ่ายบรหิ าร ใหม้ คี วามสจุ ริต โปร่งใส ไมใ่ ชอ้ ำนาจในทางที่ผิด
12. การดูแลสาธารณประโยชนเ์ พ่อื ประชาชนในท้องถิ่นอยา่ ง

ทั่วถงึ
13. การคุ้มครองพระพทุ ธศาสนาและศาสนาอืน่ ๆ

14. พระราชอำนาจของพระมหากษัตรยิ ์ การแตง่ ตงั้ องคมนตรี
กฎมณเฑียรบาลเรือ่ งการสืบราชสันติวงศ์

15. ศักดศ์ิ รีความเปน็ มนษุ ย์ สทิ ธิ เสรี และความเสมอภาคของ
บุคคล ทตี่ อ้ งไดร้ ับการคุม้ ครองอยา่ งเท่าเทยี มกัน

องค์ประกอบสำคัญทท่ี ำให้เกดิ รฐั ขึ้นมาได้ มี 4ประการ คือ
1................................................ 2.......................................
3……………………………………………..……. 4……………………….……………………..

หนา้ ที่ของนักเรียนมอี ะไรบา้ งทเี่ กี่ยวขอ้ งกับรฐั ธรรมนูญ จงยกตวั อย่าง
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

...........................แ...บ...บ...ป...ร..ะ...เ.ม...นิ .....ก..า...ร..น...ำ..เ..ส..น...อ...ผ...ล...ง..า..น.../..ใ..บ...ง..า...น.../..ใ..บ...ก..ิจ...ก...ร..ร..ม.......

ช่อื -สกลุ ..........................................................................................................ชั้น............เลขที.่ ..........

แบบประเมนิ การนำเสนอผลงาน/ใบงาน/ใบกจิ กรรม

คำช้แี จง :ให้ ผู้สอน ประเมนิ การนำเสนอผลงานของนกั เรียนตามรายการทก่ี ำหนด แลว้ ขีด  ลงในชอ่ งทต่ี รงกับ
ระดบั คะแนน

ชือ่ -สกุล..........................................................................................................ช้ัน............เลขที่...........

ลำดบั ท่ี รายการประเมิน 4 ระดับคะแนน 1
32

1 ความถูกตอ้ งของเนื้อหา
2 ความคดิ สร้างสรรค์
3 วิธีการนำเสนอผลงาน
4 ผลงานสอดคลอ้ งการนำไปปฏบิ ตั ไิ ดจ้ รงิ
5 การตรงตอ่ เวลา/งานมรี ะเบยี บ

รวม

ลงชือ่ .................................................... ผูป้ ระเมนิ
................ /................ /................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน

ผลงานหรอื พฤติกรรมสมบรู ณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน
คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมมขี ้อบกพร่องบางสว่ น ให้ 3 คะแนน
คะแนน
ผลงานหรอื พฤตกิ รรมมขี ้อบกพรอ่ งเปน็ สว่ นใหญ่ ให้ 2

ผลงานหรอื พฤติกรรมมขี ้อบกพร่องมาก ให้ 1

เกณฑ์การตดั สนิ คณุ ภาพ

ช่วงคะแนน ระดับคณุ ภาพ

18 - 20 ดีมาก

14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ต่ำกว่า 10 ปรับปรงุ

บันทกึ หลังสอน

1.ผลการสอน
 สอนไดต้ ามแผนการจัดการเรยี นรู้
 สอนไมไ่ ด้ตามแผนการจดั การเรยี นรู้ เนื่องจาก ..........................................................................
 ......................................................................................................................................................
2.ผลการเรยี นของนักเรยี น
 จำนวนนกั เรียนท่ผี ่านการประเมิน .......................... คน คิดเปน็ รอ้ ยละ .................................
 จำนวนนกั เรยี นทไี่ มผ่ ่านการประเมิน ...................... คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ .................................
 อืน่ ๆ.............................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
3. ปญั หาและอปุ สรรค
 กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้ ไม่เหมาะสมกบั เวลา
 มนี ักเรียนทำใบงาน/ใบกจิ กรรมไมท่ ันตามกำหนดเวลา
 มีนักเรยี นท่ีไม่สนใจเรยี น
 อน่ื ๆ.............................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
4. ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
 ควรนำแผนไปปรบั ปรงุ เรอ่ื ง ......................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
 แนวทางแก้ไขนกั เรียนที่ไมผ่ ่านการประเมิน..................................................................................
 ......................................................................................................................................................
 ไมม่ ขี ้อเสนอแนะ

ลงช่อื ........................................... ผบู้ ันทกึ
(…………………………………………………)

ครผู ู้สอน
ลงชอื่ ........................................... ผู้รับรอง

(……………………………………………………)
หัวหนา้ กลุ่มสาระสังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บนั ทึกหลังการสอน ตามแผนการจัดการเรยี นรู้ฉบับนี้ไดร้ บั การพิจารณาจากกลุม่ งานบรหิ ารฝา่ ยวชิ าการแลว้

ลงชอื่ ...........................................
(.........................................................)
รองผูอ้ ำนวยการกลุ่มบริหารวชิ าการ

แผนการจดั การเรียนรู้หน่วยที่ 1
เร่ือง รัฐธรรมนญู ของเรา

สาระการเรยี นรู้ หน้าท่ีพลเมือง วฒั นธรรม และการดำเนนิ ชีวติ ในสงั คม

รายวชิ า สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แผนจัดการเรียนรูท้ ่ี ..23.. เรอ่ื ง...การปฏบิ ตั ติ นตามสทิ ธิ เสรภี าพ และหนา้ ที่.... เวลา..1...คาบ

มาตรฐานการเรยี นร้/ู ตวั ช้ีวดั

มาตรฐานการเรียนรู้
ส 2.2 เขา้ ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจั จุบนั ยึดมนั่ ศรทั ธาและธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนั มพี ระมหากษัตรยิ ท์ รงเป็นประมุข
ตวั ช้วี ัด
ส 2.2 ม.1/3 ปฏบิ ตั ติ นตามบทบญั ญัติของรฐั ธรรมนญู แหง่ ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจบุ นั ท่เี กี่ยวข้องกับ
ตนเอง
จดุ ประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชว้ี ัด
1. ความรู้ (K)
นักเรียนมีความรู้ ความเขา้ ใจเกีย่ วกบั สิทธิ เสรภี าพ และหนา้ ท่ีของพลเมอื งตามกฎหมายกำหนดได้
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคดิ (P)
นักเรียนสามารถอธิบายการกระทำทแ่ี สดงออกด้านสิทธิ เสรภี าพ และหนา้ ที่ของชาวไทยได้
3. คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
นักเรียนเห็นคณุ ค่าและความสำคญั ของสิทธิ เสรภี าพของตนเอง และหนา้ ทขี่ องพลเมืองดที ่พี งึ กระทำ
สาระสำคัญ

รฐั ธรรมนญู แห่งราชอาณาจักรไทย ไดก้ ำหนดสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนไวเ้ พอ่ื ใหก้ ารรับรองและ
คุม้ ครองประชาชนทกุ คนอยา่ งเท่าเทยี มกัน นอกจากน้ียงั ไดก้ ำหนดหน้าท่ขี องประชาชนทุกคนทพ่ี งึ ปฏิบตั ิ
ต่อรฐั เพอื่ ใหเ้ กิดความสงบสขุ และความเปน็ ระเบียบเรยี บรอ้ ย

คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์

√ 1. รกั ชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์ √ 5. อยอู่ ยา่ งพอเพียง

√ 2. ซอ่ื สตั ยส์ ุจรติ √ 6. มุ่งม่นั ในการทำงาน

√ 3. มวี นิ ยั √ 7. รักความเปน็ ไทย

√ 4. ใฝเ่ รยี นรู้ √ 8. มจี ติ สาธารณะ

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รียน

√ 1. ความสามารถในการส่ือสาร √ 4. ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ิต

√ 2. ความสามารถในการคิด √ 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

√ 3. ความสามารถในการแก้ปญั หา

การจัดการเรยี นรู้

ข้นั นำ
1. ครูเปิดวิดีทศั น์ เรอ่ื ง บทบาท หนา้ ที่ของพลเมอื ง ให้นกั เรียนดูดว้ ยกนั จากน้ันครใู ชค้ ำถามให้นกั เรยี น
ร่วมกนั อภิปราย สนทนา หนา้ ทีข่ องพลเมอื งที่ดี ทีน่ กั เรียนพึงปฏบิ ตั ิ โดยครใู ชค้ ำถาม เปน็ ตวั กระต้นุ ความรู้
ความสนใจของผูเ้ รยี น
2. ครูให้นักเรยี นรว่ มกันอภปิ รายถงึ สทิ ธิและเสรภี าพ ทต่ี นเองควรรจู้ ักตามความเข้าใจของนักเรยี น
จากนั้นครจู ึงสรุปความหมายของสิทธิ เสรภี าพ และยกตวั อยา่ งพร้อมภาพประกอบใหน้ กั เรียนเข้าใจ
ข้นั ดำเนนิ การสอน
3.ครอู ธิบายถงึ สิทธิ เสรีภาพ ทบี่ ญั ญตั ไิ ว้ในรัฐธรรมนญู แหง่ ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในหวั ข้อที่
สำคญั จากนน้ั ให้นักเรียนศกึ ษาเพิ่มเติมจากหนงั สอื แบบเรียนตามหัวขอ้ ทก่ี ำหนด จากน้ันสมุ่ ตัวอยา่ งให้
นักเรียนได้ออกมาแสดงความคิดเห็น เรือ่ ง สิทธิ เสรภี าพ และลองให้นกั เรยี นยกตวั อยา่ งสถานการณ์ที่
เกย่ี วขอ้ งกบั ตนเองในเรอ่ื งดังกล่าว ให้เพ่อื นฟงั แล้วรว่ มกนั อภิปราย
4. ครูเปิดสไลดใ์ หน้ ักเรียนดภู าพตัวอย่างของหน้าทข่ี องพลเมืองทีบ่ ญั ญตั ไิ วใ้ นรัฐธรรมนญู แล้วอธบิ าย
ตัวอยา่ งประกอบ พร้อมใหน้ กั เรียนร่วมอภิปราย ซกั ถาม เก่ยี วกับหนา้ ท่ีพลเมืองที่นักเรียนพงึ กระทำได้
5. ครแู จกใบงาน เรอื่ ง ให้นกั เรียนทำ เรอ่ื ง สทิ ธิ เสรีภาพ และหนา้ ที่ ของพลเมอื งดี ให้นกั เรียนทำ
ขน้ั สรุปผล
5. ครูเฉลยใบงาน แล้วร่วมกนั อภปิ รายแลกเปลย่ี นความคิดเหน็
6. ครแู ละนักเรียนรว่ มกันสรุปความรู้ ใหเ้ กิดองคค์ วามรู้ ดงั น้ี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนไว้เพื่อให้การรับรอง

และคุ้มครองประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังได้กำหนดหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่พึง

ปฏิบัติต่อรฐั เพือ่ ให้เกิดความสงบสขุ และความเปน็ ระเบียบเรียบร้อย

ส่อื /เอกสารประกอบการเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวิชาสงั คมศกึ ษาฯ
2. ส่อื วดิ ีทัศน์ เรอื่ ง หน้าท่ีของพลเมอื งดี
3. ส่อื นำเสนอ รูปแบบppt. เรอ่ื งตวั อยา่ ง สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ี ของพลเมืองดี
ชนิ้ งาน/ภาระงาน
1.ใบงาน เร่อื ง สิทธิ เสรภี าพ และหน้าท่ี ของพลเมอื ง

ใบกจิ กรรม
เรือ่ ง สทิ ธิ เสรภี าพ และหนา้ ที่ ของพลเมืองดี

คำชแี้ จง ใหน้ กั เรียน เติมคำตอบลงในกรอบทั้ง 3 ด้าน ตามหวั ขอ้ ทีก่ ำหนดให้ถกู ต้อง

สทิ ธขิ องฉัน แนวทางการปฏิบัติ ผลทเ่ี กิดขน้ึ

............................................................ ............................................................ ............................................................
............................................................ ............................................................ ............................................................
............................................................ ............................................................ ............................................................
............................................................ ............................................................ ............................................................

เสรภี าพของฉนั แนวทางการปฏบิ ตั ิ ผลทเี่ กิดขน้ึ

............................................................ ............................................................ ............................................................
............................................................ ............................................................ ............................................................
............................................................ ............................................................ ............................................................
............................................................ ............................................................ ............................................................

หน้าทีข่ องฉัน แนวทางการปฏิบตั ิ ผลทเ่ี กิดขน้ึ

............................................................ ............................................................ ............................................................
............................................................ ............................................................ ............................................................
............................................................ ............................................................ ............................................................
............................................................ ............................................................ ............................................................

ชือ่ -สกลุ ..........................................................................................................ชัน้ ............เลขท.ี่ ..........

แบบประเมนิ การนำเสนอผลงาน/ใบงาน/ใบกจิ กรรม

คำช้แี จง :ให้ ผสู้ อน ประเมนิ การนำเสนอผลงานของนักเรยี นตามรายการทก่ี ำหนด แลว้ ขีด  ลงใน
ช่องท่ีตรงกับระดับคะแนน
ช่อื -สกุล..........................................................................................................ชั้น............เลขที่...........

ลำดับท่ี รายการประเมนิ 4 ระดบั คะแนน 1
32

1 ความถกู ต้องของเนื้อหา
2 ความคิดสรา้ งสรรค์
3 วธิ กี ารนำเสนอผลงาน
4 ผลงานสอดคลอ้ งการนำไปปฏบิ ัติได้จริง
5 การตรงตอ่ เวลา/งานมีระเบียบ

รวม

ลงชือ่ .................................................... ผปู้ ระเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน

ผลงานหรอื พฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน ให้ 4 คะแนน
คะแนน
ผลงานหรือพฤตกิ รรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้ 3 คะแนน
คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมมขี ้อบกพรอ่ งเปน็ สว่ นใหญ่ ให้ 2

ผลงานหรือพฤตกิ รรมมขี ้อบกพรอ่ งมาก ให้ 1

เกณฑก์ ารตดั สนิ คุณภาพ

ช่วงคะแนน ระดับคณุ ภาพ

18 - 20 ดมี าก

14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ตำ่ กวา่ 10 ปรบั ปรงุ

บนั ทกึ หลงั สอน

1.ผลการสอน
 สอนไดต้ ามแผนการจัดการเรยี นรู้
 สอนไมไ่ ด้ตามแผนการจดั การเรยี นรู้ เนื่องจาก ..........................................................................
 ......................................................................................................................................................
2.ผลการเรยี นของนักเรยี น
 จำนวนนกั เรียนท่ผี ่านการประเมิน .......................... คน คดิ เป็นรอ้ ยละ .................................
 จำนวนนกั เรยี นทไี่ มผ่ ่านการประเมิน ...................... คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ .................................
 อืน่ ๆ.............................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
3. ปญั หาและอปุ สรรค
 กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้ ไมเ่ หมาะสมกับเวลา
 มนี ักเรียนทำใบงาน/ใบกจิ กรรมไมท่ ันตามกำหนดเวลา
 มีนักเรยี นท่ีไม่สนใจเรยี น
 อน่ื ๆ.............................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
 ควรนำแผนไปปรบั ปรงุ เร่อื ง ......................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
 แนวทางแก้ไขนกั เรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน..................................................................................
 ......................................................................................................................................................
 ไมม่ ขี ้อเสนอแนะ

ลงชื่อ ........................................... ผบู้ นั ทกึ
(…………………………………………………)

ครผู สู้ อน
ลงชอื่ ........................................... ผู้รบั รอง

(……………………………………………………)
หวั หนา้ กลมุ่ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บนั ทกึ หลังการสอน ตามแผนการจัดการเรยี นร้ฉู บับนไ้ี ด้รับการพิจารณาจากกลมุ่ งานบรหิ ารฝา่ ยวชิ าการแลว้

ลงชอื่ ...........................................
(.........................................................)
รองผูอ้ ำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

แผนการจัดการเรียนร้หู น่วยท่ี 2
เร่อื ง กลไกการทำงานของอำนาจอธปิ ไตยตามรัฐธรรมนญู

สาระการเรียนรู้ หนา้ ทพ่ี ลเมือง วฒั นธรรม และการดำเนนิ ชีวติ ในสังคม

รายวชิ า สังคมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม

ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 1 ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2562

แผนจัดการเรียนรทู้ ่ี ..24.. เรื่อง...รูจ้ กั อำนาจอธปิ ไตย.... เวลา..1...คาบ

มาตรฐานการเรียนร/ู้ ตวั ช้วี ดั
มาตรฐานการเรียนรู้
ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยดึ ม่นั ศรทั ธาและธำรงรกั ษาไวซ้ งึ่ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมพี ระมหากษัตริยท์ รงเปน็ ประมขุ
ตวั ชี้วดั
ส 2.2 ม.1/2 วเิ คราะหบ์ ทบาทการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนญู แหง่ ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจบุ นั
จุดประสงค์การเรียนรสู้ ู่ตัวชว้ี ัด
1. ความรู้ (K)

นักเรียนมคี วามรู้ ความเขา้ ใจเกี่ยวกับความหมายและวเิ คราะห์ความสำคญั ของอำนาจอธปิ ไตยได้
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P)
นักเรียนสามารถจำแนกสาระทม่ี บี ทบัญญตั ิไวใ้ นอำนาจอธปิ ไตย ตามกฎหมายได้
3. คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (A)
นกั เรยี นเห็นคณุ คา่ และความสำคญั ของอำนาจอธปิ ไตยท่ีใช้ในการปกครองประเทศ
สาระสำคัญ

อำนาจอธปิ ไตยเปน็ อำนาจสงู สุดในการปกครองประเทศ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บญั ญตั ิ
ใหอ้ ำนาจอธิปไตยเปน็ ของปวงชนชาวไทย ซ่งึ สอดคลอ้ งกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีเป็น
การปกครองโดยประชาชน และเพือ่ ไม่ใหอ้ ำนาจในการปกครองประเทศตกอยแู่ กบ่ คุ คลหรือกลมุ่ บุคคลใด
ฝา่ ยเดยี ว จึงแบ่งอำนาจการปกครองเปน็ 3 ฝ่าย ไดแ้ ก่ อำนาจนิตบิ ญั ญัติ อำนาจบรหิ าร และอำนาจ
ตลุ าการ

คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์

√ 1. รักชาติ ศาสน์ กษตั ริย์ 5. อยอู่ ย่างพอเพียง

2. ซ่อื สตั ย์สจุ รติ √ 6. มุ่งม่ันในการทำงาน

3. มีวินยั 7. รกั ความเปน็ ไทย

√ 4. ใฝ่เรยี นรู้ √ 8. มีจิตสาธารณะ

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รียน

√ 1. ความสามารถในการสอ่ื สาร √ 4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ

√ 2. ความสามารถในการคิด √ 5. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

√ 3. ความสามารถในการแก้ปญั หา

การจัดการเรยี นรู้

ข้ันนำ
1. ครูนำเขา้ สบู่ ทเรียนโดยนำรปู ภาพหรือข่าวการเลือกตัง้ ท่แี สดงถงึ การมีส่วนรว่ มของประชาชนตามระบอบ
ประชาธปิ ไตยมาให้นกั เรยี นดู แล้วซักถามนกั เรยี นกอ่ นนำเขา้ สบู่ ทเรยี นวา่ การเลอื กตัง้ และอำนาจอธิปไตยมี
ความจำเป็นหรือไมต่ อ่ การปกครองระบอบประชาธปิ ไตย
2. ครใู ห้นกั เรยี นร่วมกันแสดงความคดิ เห็นเก่ยี วกับอำนาจอธปิ ไตยของนักเรียนที่อยู่ในหอ้ งเรียน
3. ครสู รุปให้นกั เรยี นฟังว่าการทจ่ี ะมีอำนาจอธปิ ไตยไดน้ ัน้ ตอ้ งมกี ารตกลงกฎกติกา มารยาท
ในการอยรู่ ่วมกันของคนส่วนใหญแ่ ละสทิ ธิขาดในการตดั สนิ ใจในการทำกจิ กรรมร่วมกนั ในหอ้ งนนั้
เราทกุ คนตอ้ งใหค้ วามรว่ มมอื ชว่ ยเหลือซ่ึงกันและกัน

ขน้ั ดำเนินการสอน
4.ครูอธบิ ายถงึ อำนาจอธิปไตย ทีบ่ ญั ญตั ไิ วใ้ นรัฐธรรมนญู แหง่ ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในหวั ขอ้ ที่
สำคัญ จากน้นั ให้นกั เรียนศกึ ษาเพิม่ เตมิ จากหนงั สือแบบเรียนตามหัวข้อท่ีกำหนด แลว้ ร่วมกันอภิปราย
5.ครอู ธบิ ายโครงสรา้ งอำนาจอธปิ ไตยเปน็ แผนผงั ให้นกั เรยี นดบู นกระดานดังต่อไปนี้

โครงสรา้ งอำนาจอธปิ ไตยตามรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ

พระมหากษัตริย์

ใชอ้ าํ นาจ

นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ

ผา่ น ผา่ น ผา่ น

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล

ขน้ั สรปุ ผล
6. ให้นักเรยี นชว่ ยกนั สรปุ บทเรียนโดยใหท้ ำผังความคิด ตามตวั อย่าง
7. ใหน้ กั เรยี นและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดงั นี้

อำนาจอธปิ ไตยในระบอบประชาธิปไตยน้ัน ประกอบด้วยอำนาจนิติบญั ญตั ิ อำนาจบริหาร และอำนาตลุ าการ
อำนาจเป็นของประชาชนไม่ใชเ่ ป็นของผู้นำหรอื คณะใด คณะหน่งึ และสามารถตรวจสอบเพื่อถ่วงดลุ อำนาจกนั ได้

8. ให้นักเรยี นชว่ ยกันแสดงความคิดเหน็ โดยครใู ช้คำถาม อาทิ เช่น ดังน้ี
● ถ้าประชาชนไม่รจู้ ักการใชอ้ ำนาจอธิปไตยของตนเองใหเ้ กดิ ประโยชน์ นักเรยี นคดิ วา่ จะส่งผลอยา่ งไร
รฐั ธรรมนูญแหง่ ราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนไว้เพื่อให้การรับรองและ
คุ้มครองประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยงั ได้กำหนดหน้าทีข่ องประชาชนทุกคนที่พึงปฏิบัติตอ่
รฐั เพือ่ ให้เกิดความสงบสขุ และความเปน็ ระเบียบเรียบร้อย

สอ่ื /เอกสารประกอบการเรียนรู้
1. หนงั สอื เรยี นรายวิชาสงั คมศกึ ษาฯ
2. สือ่ นำเสนอ รูปแบบppt. เรอื่ ง อำนาจอธปิ ไตยของไทย

ช้นิ งาน/ภาระงาน
1. แผนผงั ความคดิ เรอื่ ง อำนาจอธปิ ไตยของไทย

แบบประเมนิ การนำเสนอผลงาน/ใบงาน/ใบกจิ กรรม

คำชี้แจง : ใหผ้ สู้ อน ประเมนิ การนำเสนอผลงานของนักเรยี นตามรายการทก่ี ำหนด แลว้ ขีด  ลงใน
ช่องท่ีตรงกบั ระดับคะแนน

ช่อื -สกุล..........................................................................................................ชั้น............เลขที่...........

ลำดับท่ี รายการประเมิน 4 ระดบั คะแนน 1
32

1 ความถกู ต้องของเนื้อหา
2 ความคิดสรา้ งสรรค์
3 วิธกี ารนำเสนอผลงาน
4 ผลงานสอดคลอ้ งการนำไปปฏบิ ัติได้จริง
5 การตรงตอ่ เวลา/งานมีระเบียบ

รวม

ลงชือ่ .................................................... ผปู้ ระเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน

ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน ให้ 4 คะแนน
คะแนน
ผลงานหรอื พฤตกิ รรมมีข้อบกพรอ่ งบางส่วน ให้ 3 คะแนน
คะแนน
ผลงานหรอื พฤติกรรมมขี อ้ บกพรอ่ งเป็นสว่ นใหญ่ ให้ 2

ผลงานหรือพฤตกิ รรมมขี ้อบกพร่องมาก ให้ 1

เกณฑ์การตดั สนิ คณุ ภาพ

ช่วงคะแนน ระดบั คณุ ภาพ

18 - 20 ดมี าก

14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ตำ่ กว่า 10 ปรบั ปรงุ

บนั ทกึ หลังสอน

1.ผลการสอน
 สอนไดต้ ามแผนการจัดการเรยี นรู้
 สอนไมไ่ ด้ตามแผนการจดั การเรยี นรู้ เนื่องจาก ..........................................................................
 ......................................................................................................................................................
2.ผลการเรยี นของนักเรยี น
 จำนวนนกั เรียนท่ผี ่านการประเมิน .......................... คน คดิ เป็นรอ้ ยละ .................................
 จำนวนนกั เรยี นทไี่ มผ่ ่านการประเมิน ...................... คน คิดเปน็ รอ้ ยละ .................................
 อืน่ ๆ.............................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
3. ปญั หาและอปุ สรรค
 กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้ ไมเ่ หมาะสมกับเวลา
 มนี ักเรียนทำใบงาน/ใบกจิ กรรมไมท่ ันตามกำหนดเวลา
 มีนักเรยี นท่ีไม่สนใจเรยี น
 อน่ื ๆ.............................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
 ควรนำแผนไปปรบั ปรงุ เร่อื ง ......................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
 แนวทางแก้ไขนกั เรียนท่ไี ม่ผ่านการประเมิน..................................................................................
 ......................................................................................................................................................
 ไมม่ ขี ้อเสนอแนะ

ลงชื่อ ........................................... ผบู้ นั ทกึ
(…………………………………………………)

ครผู ู้สอน
ลงชอื่ ........................................... ผู้รบั รอง

(……………………………………………………)
หวั หนา้ กลมุ่ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บนั ทกึ หลังการสอน ตามแผนการจัดการเรยี นร้ฉู บับนไี้ ด้รบั การพิจารณาจากกล่มุ งานบรหิ ารฝา่ ยวชิ าการแลว้

ลงชอื่ ...........................................
(.........................................................)
รองผูอ้ ำนวยการกลมุ่ บริหารวชิ าการ

แผนการจดั การเรียนร้หู นว่ ยที่ 2
เร่อื ง กลไกการทำงานของอำนาจอธปิ ไตยตามรฐั ธรรมนญู

สาระการเรยี นรู้ หน้าทพ่ี ลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนนิ ชีวติ ในสังคม

รายวชิ า สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แผนจดั การเรยี นร้ทู ี่ ..25.. เรือ่ ง...อำนาจนติ บิ ญั ญตั ิ.... เวลา..1...คาบ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ช้วี ดั
มาตรฐานการเรยี นรู้
ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสงั คมปจั จบุ นั ยดึ มน่ั ศรทั ธาและธำรงรักษาไวซ้ ่ึงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมพี ระมหากษัตรยิ ท์ รงเปน็ ประมุข
ตวั ช้ีวดั
ส 2.2 ม.1/2 วเิ คราะหบ์ ทบาทการถว่ งดุลอำนาจอธิปไตยในรฐั ธรรมนญู แห่งราชอาณาจักรไทยฉบบั ปัจจุบัน
จุดประสงคก์ ารเรียนรสู้ ่ตู วั ชวี้ ัด
1. ความรู้ (K)
นกั เรียนมคี วามรู้ ความเขา้ ใจเกย่ี วกบั ความหมายและวเิ คราะหค์ วามสำคัญของอำนาจนติ บิ ญั ญตั ติ าม
รฐั ธรรมนญู ได้
2. ทกั ษะ/กระบวนการ/กระบวนการคดิ (P)
นกั เรียนสามารถจำแนกสาระที่มบี ทบญั ญตั ิไวใ้ นอำนาจนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนญู ได้
3. คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (A)
นกั เรียนเห็นคณุ ค่าและความสำคัญ ของอำนาจนิตบิ ญั ญัตทิ ่ใี ช้ในการปกครองประเทศได้
สาระสำคัญ

อำนาจนติ ิบญั ญตั ิ คอื อำนาจที่ใช้ในการบัญญัตกิ ฎหมายหรือตรากฎหมาย เพื่อใหส้ ทิ ธิและหน้าทแ่ี ก่
ประชาชนในรฐั นั้น โดยผ่านองค์กรทใี่ ชอ้ ำนาจนิตบิ ัญญตั ิ คอื รฐั สภา

คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์

√ 1. รักชาติ ศาสน์ กษตั รยิ ์ 5. อยู่อยา่ งพอเพียง

2. ซือ่ สตั ยส์ ุจรติ √ 6. ม่งุ มน่ั ในการทำงาน

3. มีวนิ ัย 7. รักความเปน็ ไทย

√ 4. ใฝเ่ รยี นรู้ √ 8. มีจิตสาธารณะ

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รยี น

√ 1. ความสามารถในการสอ่ื สาร √ 4. ความสามารถในการใชท้ กั ษะชีวิต

√ 2. ความสามารถในการคิด √ 5. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

√ 3. ความสามารถในการแกป้ ญั หา

การจดั การเรยี นรู้

ขน้ั นำ
1. ครนู ำรัฐธรรมนญู ฉบบั ปัจจบุ นั ใหน้ ักเรยี นร่วมกนั ศึกษา และใหน้ ักเรียนร่วมกนั สนทนาเก่ียวกบั อำนาจนติ ิ
บญั ญัติตามรัฐธรรมนญู โดยครใู ชค้ ำถามกระต้นุ นักเรียนก่อนนำเข้าสูบ่ ทเรียน ดังนี้

● นักเรียนรจู้ กั อำนาจนิติบญั ญตั ิตามรฐั ธรรมนูญหรอื ไม่ เปน็ อยา่ งไร (ตัวอยา่ งคำตอบ รจู้ ัก อำนาจนิติ
บญั ญตั ิ คอื อำนาจท่ใี ช้ตรากฎหมายเพือ่ สทิ ธิและหน้าที่แกป่ ระชาชนในรฐั องค์กรทีใ่ ช้อำนาจนติ บิ ญั ญตั ิ
คอื รัฐสภา)
2. ครูสร้างฐานความรู้เก่ยี วกับอำนาจนติ ิบญั ญัติตามรัฐธรรมนญู โดยครใู ชค้ ำถามใหน้ ักเรยี นร่วมกัน
สนทนา ดังน้ี

● อำนาจนติ บิ ญั ญัติน้นั เปน็ อำนาจท่ใี หส้ ิทธิและหนา้ ท่ีแกใ่ คร เพ่อื อะไร (ตัวอยา่ งคำตอบ เปน็ อำนาจท่ี
มอบสิทธิ หน้าท่ี แก่ประชาชนในรัฐ เพอื่ ปกปอ้ งสิทธแิ ละเสรภี าพของประชาชน)
● นักเรียนคดิ วา่ บคุ คลใดในประเภทใดบา้ งเปน็ บุคคลต้องหา้ มในการสมคั รรับเลือกต้ัง (ตัวอย่างคำตอบ
เช่น ติดสารเสพตดิ ให้โทษ เป็นบุคคลลม้ ละลาย เปน็ คนวิกลจริต เปน็ ภิกษุ สามเณร นกั พรต หรอื นกั บวช)
ข้ันดำเนนิ การสอน
3.ครูอธบิ ายถงึ อำนาจนิตบิ ญั ญตั ิ ทบ่ี ญั ญตั ไิ ว้ในรฐั ธรรมนญู แห่งราชอาณาจกั รไทย พ.ศ. 2560 ในหวั ขอ้ ที่
สำคญั ดงั น้ี

1) ท่มี าของสภาผ้แู ทนราษฎรและวฒุ ิสภา
2) วาระการดำรงอยขู่ องสภาผแู้ ทนราษฎรและวุฒิสภา
3) คณุ สมบัติผมู้ ีสิทธสิ มคั รรับเลอื กต้งั ของสภาผ้แู ทนราษฎรและวุฒิสภา
4) บคุ คลต้องห้ามสมัครรบั เลอื กตั้งสภาผูแ้ ทนราษฎรและวฒุ สิ ภา
5) หน้าทสี่ ำคญั ของสภาผูแ้ ทนราษฎรและวฒุ ิสภา
จากน้นั ให้นกั เรียนศึกษาเพมิ่ เติมจากหนังสือแบบเรยี นตามหวั ข้อทก่ี ำหนด แล้วร่วมกนั อภิปราย
4.ครูอธบิ ายโครงสร้างอำนาจอธปิ ไตยเปน็ แผนผงั ให้นกั เรยี นดบู นสไลดด์ ังตอ่ ไปนี้

โครงสรา้ งอำนาจนิติบัญญัติตามรฐั ธรรมนญู

รัฐสภา

2 สภา

สภาผู้แทนราษฎร วุฒสิ ภา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) สมาชิกวฒุ สิ ภา (ส.ว.)

ขนั้ สรุปผล
5. ใหน้ ักเรยี นทำใบกิจกรรม เรื่อง อำนาจนิตบิ ญั ญตั ใิ นรฐั ธรรมนญู ของไทย
6. ครเู ฉลยคำตอบท่ถี กู ตอ้ ง พร้อมให้นกั เรยี นร่วมกนั สรปุ ความรู้ ดังน้ี

อำนาจนิติบัญญัติเป็นอำนาจในการออกกฎหมายมาใช้บังคับพลเมืองของรัฐ กฎหมายจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐสภา ซึง่ แบง่ ออกเปน็ 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

ส่อื /เอกสารประกอบการเรยี นรู้
1. หนงั สอื เรยี นรายวชิ าสังคมศึกษาฯ
2. สอ่ื นำเสนอ รูปแบบppt. เรอื่ ง อำนาจนติ ิบัญญตั ิในรัฐธรรมนูญของไทย

ชิน้ งาน/ภาระงาน
1. ใบกจิ กรรม เรอื่ ง อำนาจนิติบัญญตั ใิ นรฐั ธรรมนญู ของไทย

ใบกิจกรรม
เรอ่ื ง อำนาจนิติบญั ญตั ิในรัฐธรรมนญู ของไทย

คำชแี้ จง ใหน้ กั เรียนอธิบาย ตามหัวข้อทกี่ ำหนดตอ่ ไปน้ี ให้ถกู ต้อง
ที่มาของสภาผแู้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วาระการดำรงอยู่ของสภาผแู้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

คณุ สมบัติผมู้ ีสทิ ธสิ มคั รรับเลอื กต้งั ของสภาผ้แู ทนราษฎรและวุฒิสภา
……………………ส…….ส…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ส…….……ว.……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

บุคคลตอ้ งหา้ มของผู้สมคั รสภาผ้แู ทนราษฎรและสมาชกิ วฒุ สิ ภา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หน้าที่สำคัญของสภาผแู้ ทนราษฎรและวฒุ สิ ภา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชือ่ -สกุล..........................................................................................................ชน้ั ............เลขท.ี่ ..........

แบบประเมนิ การนำเสนอผลงาน/ใบงาน/ใบกิจกรรม

คำชี้แจง :ให้ ผสู้ อน ประเมนิ การนำเสนอผลงานของนักเรยี นตามรายการทกี่ ำหนด แลว้ ขีด  ลงในช่องทต่ี รงกบั
ระดบั คะแนน

ชื่อ-สกลุ ..........................................................................................................ชัน้ ............เลขท.ี่ ..........

ลำดับที่ รายการประเมนิ 4 ระดบั คะแนน 1
32

1 ความถกู ต้องของเนอ้ื หา
2 ความคดิ สร้างสรรค์
3 วิธกี ารนำเสนอผลงาน
4 ผลงานสอดคลอ้ งการนำไปปฏิบัติไดจ้ ริง
5 การตรงต่อเวลา/งานมรี ะเบียบ

รวม

ลงชอ่ื .................................................... ผปู้ ระเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลงานหรือพฤตกิ รรมสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน
คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมมขี ้อบกพรอ่ งบางส่วน ให้ 3 คะแนน
คะแนน
ผลงานหรอื พฤติกรรมมีข้อบกพรอ่ งเป็นส่วนใหญ่ ให้ 2

ผลงานหรอื พฤตกิ รรมมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1

เกณฑก์ ารตดั สนิ คณุ ภาพ

ชว่ งคะแนน ระดบั คณุ ภาพ

18 - 20 ดมี าก

14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ตำ่ กว่า 10 ปรบั ปรุง

บนั ทกึ หลังสอน

1.ผลการสอน
 สอนไดต้ ามแผนการจัดการเรยี นรู้
 สอนไมไ่ ด้ตามแผนการจดั การเรยี นรู้ เนื่องจาก ..........................................................................
 ......................................................................................................................................................
2.ผลการเรยี นของนักเรยี น
 จำนวนนกั เรียนท่ผี ่านการประเมิน .......................... คน คดิ เป็นรอ้ ยละ .................................
 จำนวนนกั เรยี นทไี่ มผ่ ่านการประเมิน ...................... คน คิดเปน็ รอ้ ยละ .................................
 อืน่ ๆ.............................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
3. ปญั หาและอปุ สรรค
 กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้ ไมเ่ หมาะสมกับเวลา
 มนี ักเรียนทำใบงาน/ใบกจิ กรรมไมท่ ันตามกำหนดเวลา
 มีนักเรยี นท่ีไม่สนใจเรยี น
 อน่ื ๆ.............................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
 ควรนำแผนไปปรบั ปรงุ เร่อื ง ......................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
 แนวทางแก้ไขนกั เรียนท่ไี ม่ผ่านการประเมิน..................................................................................
 ......................................................................................................................................................
 ไมม่ ขี ้อเสนอแนะ

ลงชื่อ ........................................... ผบู้ นั ทกึ
(…………………………………………………)

ครผู ู้สอน
ลงชอื่ ........................................... ผู้รบั รอง

(……………………………………………………)
หวั หนา้ กลมุ่ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บนั ทกึ หลังการสอน ตามแผนการจัดการเรยี นร้ฉู บับนไี้ ด้รบั การพิจารณาจากกล่มุ งานบรหิ ารฝา่ ยวชิ าการแลว้

ลงชอื่ ...........................................
(.........................................................)
รองผูอ้ ำนวยการกลมุ่ บริหารวชิ าการ

แผนการจดั การเรียนรหู้ นว่ ยท่ี 2
เรอ่ื ง กลไกการทำงานของอำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนญู

สาระการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง วฒั นธรรม และการดำเนนิ ชีวติ ในสังคม

รายวชิ า สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 1 ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2562

แผนจดั การเรยี นรู้ท่ี ..26.. เรือ่ ง...อำนาจบรหิ าร.... เวลา..1...คาบ

มาตรฐานการเรยี นร/ู้ ตวั ช้วี ดั
มาตรฐานการเรยี นรู้
ส 2.2 เขา้ ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจบุ นั ยดึ ม่นั ศรทั ธาและธำรงรักษาไว้ซึง่ การปกครอง
ระบอบประชาธปิ ไตยอนั มีพระมหากษตั รยิ ท์ รงเปน็ ประมขุ
ตวั ช้วี ัด
ส 2.2 ม.1/2 วเิ คราะหบ์ ทบาทการถว่ งดุลอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนญู แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจบุ ัน
จดุ ประสงคก์ ารเรียนรสู้ ู่ตวั ชว้ี ดั
1. ความรู้ (K)

นกั เรียนมคี วามรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายและวเิ คราะห์ความสำคญั ของอำนาจบรหิ ารตาม
รัฐธรรมนูญได้
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P)
นักเรยี นสามารถจำแนกสาระท่ีมบี ทบญั ญตั ไิ ว้ในอำนาจบริหาร ตามรฐั ธรรมนญู ได้
3. คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์ (A)
นักเรียนเห็นคณุ คา่ และความสำคญั ของอำนาจบรหิ ารทใี่ ช้ในการปกครองประเทศได้

สาระสำคัญ
อำนาจบริหารเปน็ หน้าทข่ี องคณะบคุ คลหนงึ่ เรยี กว่า “คณะรัฐมนตร”ี เปน็ คณะบคุ คล

ทม่ี าจากการเสนอชอ่ื สมาชิกสภาผ้แู ทนราษฎรท่ีเหมาะสมโดยรฐั สภาใหพ้ ระมหากษตั รยิ ์
ทรงแตง่ ตั้งเพ่อื ทำหน้าทีบ่ รหิ ารราชการแผ่นดนิ โดยการบรหิ ารประเทศ และออกกฎหมายตามบทบัญญตั ิ
รฐั ธรรมนญู

คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

√ 1. รกั ชาติ ศาสน์ กษตั ริย์ 5. อยู่อยา่ งพอเพยี ง

2. ซือ่ สัตยส์ จุ รติ √ 6. มุ่งม่ันในการทำงาน

3. มีวนิ ยั 7. รกั ความเปน็ ไทย

√ 4. ใฝเ่ รียนรู้ √ 8. มีจติ สาธารณะ

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รียน

√ 1. ความสามารถในการส่อื สาร √ 4. ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ติ

√ 2. ความสามารถในการคดิ √ 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

√ 3. ความสามารถในการแกป้ ญั หา

การจัดการเรียนรู้

ขน้ั นำ
1. ครูเร่ิมสูบ่ ทเรยี นด้วยการแสดงรปู ภาพของสงั คมทส่ี งบ ประชาชนมคี วามสขุ แลว้ ถามนกั เรยี นเพื่อ

กระตนุ้ ให้เขา้ สบู่ ทเรยี น เช่น
● ในบา้ นทเ่ี ราอย่อู าศัยนน้ั จะต้องมรี ะบบบริหารบา้ นหรือไม่ (ตัวอยา่ งคำตอบ มี)
● ในโรงเรยี นของเราน้ีใครเปน็ ผูม้ อี ำนาจบริหารโรงเรยี น (ตัวอยา่ งคำตอบ ผอู้ ำนวยการโรงเรยี น)
● ในสงั คมของเรามใี ครเป็นผ้บู รหิ ารประเทศ (ตัวอย่างคำตอบ นายกรฐั มนตร)ี

2. ครูนำภาพการประชมุ รัฐสภา และคณะรฐั มนตรี ชดุ ปัจจบุ นั ให้นักเรยี นรว่ มกนั ศกึ ษา และให้นกั เรียน
รว่ มกันสนทนาเกี่ยวกบั อำนาจบรหิ ารตามรัฐธรรมนญู โดยครใู ชค้ ำถามกระต้นุ นกั เรยี นกอ่ นนำเขา้ สู่
บทเรยี น ดังนี้
● อำนาจบริหารคืออำนาจอะไร และใครเป็นผ้ใู ช้อำนาจนี้ (ตวั อย่างคำตอบ คือ อำนาจในการ
บริหารประเทศ และการกำหนดนโยบายตามกฎหมายทน่ี ิตบิ ญั ญัติตราขน้ึ ผ้ทู ม่ี ีอำนาจใน
การบริหาร คือ คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยบุคคลไมเ่ กิน 36 คน)
● การกำหนดนโยบายดา้ นการศึกษานั้นควรเปน็ หนา้ ทข่ี องรัฐมนตรกี ระทรวงใด (ตวั อยา่ งคำตอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

ข้ันดำเนินการสอน
3. ครอู ธิบายถึง อำนาจบรหิ าร ทบ่ี ัญญตั ิไวใ้ นรฐั ธรรมนญู แหง่ ราชอาณาจกั รไทย พ.ศ. 2560 ในหวั ขอ้ ที่

สำคญั โดย ครอู ธบิ ายโครงสร้างอำนาจอธปิ ไตยเป็นแผนผงั ใหน้ ักเรยี นดบู นสไลด์ดังตอ่ ไปนี้

โครงสรา้ งอำนาจบริหารตามรฐั ธรรมนญู

อาํ นาจบริหาร

คณะรัฐมนตรี 36 คน

ประกอบด้วย

นายกรัฐมนตรี 1 คน รัฐมนตรีอ่ืนอกี ไม่เกนิ 35 คน

4. ครอู ธิบายด้วยส่ือสไลด์ เร่อื ง อำนาจบรหิ าร ตามรฐั ธรรมนูญไทย
5. ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสือแบบเรียน สังคมศึกษาฯ และทำใบงาน

เร่อื ง อำนาจบริหาร ตามรฐั ธรรมนูญไทย
ข้ันสรุปผล
6. ครเู ฉลยคำตอบที่ถูกตอ้ ง พร้อมใหน้ กั เรยี นรว่ มกันสรปุ ความรู้ ดังน้ี

อำนาจบริหารนัน้ เป็นหนา้ ที่ของคณะรฐั มนตรี มีหน้าทีใ่ นการบริหารประเทศ และดำเนินตามนโยบายทีไ่ ด้

แถลงไวต้ อ่ รฐั สภาหลงั จากที่ไดร้ บั ตำแหน่ง ตามหน้าที่ทีก่ ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

7. ครใู ห้นกั เรยี น ดสู ่ือความรู้ สรุปเน้ือหา เก่ียวกบั กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทยในปจั จบุ นั พรอ้ มท้งั อธบิ ายว่า
กระทรวงต่างๆ มหี นา้ ที่บรหิ ารประเทศตามอำนาจ หนา้ ท่ี ของฝา่ ยตา่ งๆ เพอ่ื บรหิ ารประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
และปจั จุบันมคี ณะรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆ คอื ใครบา้ ง (ใชก้ ารสแกนดว้ ย QR Code)

สื่อ/เอกสารประกอบการเรยี นรู้
1. สไลด์ภาพ เก่ยี วกับ การดำเนินชวี ติ ของประชาชน การศกึ ษา การประกอบอาชีพ (ในเชิงบวก)
2. สอ่ื นำเสนอ รปู แบบppt. เรือ่ ง เรื่อง อาํ นาจบริหาร ตามรัฐธรรมนูญไทย
3. หนังสือเรยี นรายวชิ าสงั คมศึกษาฯ
4. สื่อความรู้ เรอ่ื ง กระทรวงตา่ งๆ ในประเทศไทย (ใชก้ ารสแกนดว้ ย QR Code)

ชนิ้ งาน/ภาระงาน
1. ใบกจิ กรรม เรอื่ ง อำนาจบรหิ าร ตามรฐั ธรรมนญู ไทย

ใบกจิ กรรม ตวั อย่าง
คุณสมบตั ิ
เรื่อง อำนาจบรหิ าร ในรฐั ธรรมนูญของไทย ลกั ษณะ
คำชแ้ี จง ใหน้ ักเรยี นศกึ ษาเร่อื งอำนาจบริหารแลว้ เติม
ลงแผนผังทก่ี ำหนดตอ่ ไปนใี้ ห้ถูกต้อง ของ
รัฐมนตรี
อาํ นาจบริหาร

คณะ.......................................................

ตวั อย่าง
คุณสมบตั พิ เิ ศษ

ของ
นายกรัฐมนตรี

ตวั อย่างท่มี าของนโยบาย
อำนาจบรหิ าร

ชอ่ื -สกุล..........................................................................................................ชั้น............เลขที่...........

ส่อื การเรียนร้อู อนไลน์ (QR Code )

เรือ่ ง กระทรวงตา่ งๆ ในประเทศไทย

แบบประเมนิ การนำเสนอผลงาน/ใบงาน/ใบกจิ กรรม

คำช้แี จง :ให้ ผสู้ อน ประเมนิ การนำเสนอผลงานของนักเรยี นตามรายการทก่ี ำหนด แลว้ ขีด  ลงใน
ช่องท่ีตรงกับระดับคะแนน

ช่อื -สกุล..........................................................................................................ชั้น............เลขที่...........

ลำดับท่ี รายการประเมิน 4 ระดบั คะแนน 1
32

1 ความถกู ต้องของเนื้อหา
2 ความคิดสรา้ งสรรค์
3 วธิ กี ารนำเสนอผลงาน
4 ผลงานสอดคลอ้ งการนำไปปฏบิ ัติได้จริง
5 การตรงตอ่ เวลา/งานมีระเบียบ

รวม

ลงชือ่ .................................................... ผปู้ ระเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน

ผลงานหรอื พฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน ให้ 4 คะแนน
คะแนน
ผลงานหรือพฤตกิ รรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้ 3 คะแนน
คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมมขี ้อบกพรอ่ งเป็นสว่ นใหญ่ ให้ 2

ผลงานหรือพฤตกิ รรมมขี ้อบกพรอ่ งมาก ให้ 1

เกณฑก์ ารตดั สนิ คุณภาพ

ช่วงคะแนน ระดับคณุ ภาพ

18 - 20 ดมี าก

14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ตำ่ กวา่ 10 ปรบั ปรงุ

บนั ทกึ หลังสอน

1.ผลการสอน
 สอนไดต้ ามแผนการจัดการเรยี นรู้
 สอนไมไ่ ด้ตามแผนการจดั การเรยี นรู้ เนื่องจาก ..........................................................................
 ......................................................................................................................................................
2.ผลการเรยี นของนักเรยี น
 จำนวนนกั เรียนท่ผี ่านการประเมิน .......................... คน คดิ เป็นรอ้ ยละ .................................
 จำนวนนกั เรยี นทไี่ มผ่ ่านการประเมิน ...................... คน คิดเปน็ รอ้ ยละ .................................
 อืน่ ๆ.............................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
3. ปญั หาและอปุ สรรค
 กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้ ไมเ่ หมาะสมกับเวลา
 มนี ักเรียนทำใบงาน/ใบกจิ กรรมไมท่ ันตามกำหนดเวลา
 มีนักเรยี นท่ีไม่สนใจเรยี น
 อน่ื ๆ.............................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
 ควรนำแผนไปปรบั ปรงุ เร่อื ง ......................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
 แนวทางแก้ไขนกั เรียนท่ไี ม่ผ่านการประเมิน..................................................................................
 ......................................................................................................................................................
 ไมม่ ขี ้อเสนอแนะ

ลงชื่อ ........................................... ผบู้ นั ทกึ
(…………………………………………………)

ครผู ู้สอน
ลงชอื่ ........................................... ผู้รบั รอง

(……………………………………………………)
หวั หนา้ กลมุ่ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บนั ทกึ หลังการสอน ตามแผนการจัดการเรยี นร้ฉู บับนไี้ ด้รบั การพิจารณาจากกล่มุ งานบรหิ ารฝา่ ยวชิ าการแลว้

ลงชอื่ ...........................................
(.........................................................)
รองผูอ้ ำนวยการกลมุ่ บริหารวชิ าการ

แผนการจัดการเรยี นรู้หนว่ ยที่ 2
เรอ่ื ง กลไกการทำงานของอำนาจอธปิ ไตยตามรฐั ธรรมนญู

สาระการเรยี นรู้ หน้าทพ่ี ลเมอื ง วัฒนธรรม และการดำเนนิ ชีวติ ในสังคม

รายวชิ า สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม

ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 1 ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2562

แผนจดั การเรียนรู้ท่ี ..27.. เร่อื ง...อำนาจตลุ าการ.... เวลา..1...คาบ

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตวั ชวี้ ดั
มาตรฐานการเรยี นรู้
ส 2.2 เขา้ ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยดึ ม่ัน ศรทั ธาและธำรงรักษาไวซ้ ่งึ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนั มพี ระมหากษัตรยิ ์ทรงเป็นประมขุ
ตัวช้ีวดั
ส 2.2 ม.1/2 วเิ คราะห์บทบาทการถว่ งดุลอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนญู แหง่ ราชอาณาจักรไทยฉบับปจั จบุ นั
จุดประสงค์การเรียนรสู้ ู่ตัวชว้ี ัด
1. ความรู้ (K)
นักเรยี นมีความรู้ ความเข้าใจเกยี่ วกบั ความหมายและวเิ คราะห์ความสำคัญของอำนาจตลุ าการตาม
รัฐธรรมนญู ได้
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคดิ (P)
นกั เรียนสามารถจำแนกสาระทม่ี ีบทบัญญตั ิไว้ในอำนาจตุลาการ ตามรฐั ธรรมนญู ได้
3. คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (A)
นกั เรยี นเหน็ คณุ ค่าและความสำคญั ของอำนาจตลุ าการทใี่ ช้ในการปกครองประเทศได้
สาระสำคัญ

อาํ นาจตุลาการคืออาํ นาจในการรักษาความศกั ด์ิสิทธ์ิของกฎหมายโดยใชต้ ดั สินคดีความ และ

ดาํ เนินการกบั ผฝู้ ่ าฝืนตามกฎหมายบญั ญตั ิดว้ ยความซ่ือสตั ย์ สุจริต ยตุ ิธรรม

คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์

√ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์ 5. อยูอ่ ย่างพอเพยี ง

2. ซ่อื สัตย์สจุ รติ √ 6. มุง่ ม่นั ในการทำงาน

3. มวี นิ ัย 7. รักความเปน็ ไทย

√ 4. ใฝเ่ รียนรู้ √ 8. มจี ิตสาธารณะ

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รียน

√ 1. ความสามารถในการสอ่ื สาร √ 4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ

√ 2. ความสามารถในการคิด √ 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

√ 3. ความสามารถในการแกป้ ญั หา

การจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ
1. นักเรยี นสังเกตภาพการพิพากษาคดขี องศาล แล้วร่วมกนั สนทนา โดยใชค้ ำถาม ดงั นี้

• ภาพทค่ี รูเปดิ ใหน้ ักเรียนดรู ว่ มกนั คอื ภาพอะไร (ภาพการพพิ ากษาคดขี องศาล)
• นกั เรยี นทราบหรอื ไมว่ า่ ภาพดงั กลา่ วจดั อยู่ในอำนาจอธิปไตยใด (อำนาจตลุ าการ)
• ภาพดงั กล่าวมคี วามสำคญั ตอ่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอยา่ งไร
(ตวั อยา่ งคำตอบ ศาลทำหนา้ ทใ่ี นการพิพากษาการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้
ประชาชนไดร้ ับความยตุ ิธรรมอย่างแท้จรงิ )
2. นกั เรยี นรว่ มกันอภิปรายเก่ยี วกับอำนาจตลุ าการตามรัฐธรรมนูญ โดยใช้คำถาม ดังน้ี
• นักเรยี นร้จู ักศาลหรอื ไม่ มีหนา้ ท่ีอะไร
(ตัวอยา่ งคำตอบ รู้จกั ศาล คอื สถานท่ที ใ่ี ช้พิจารณาพิพากษาคดีด้วยความยตุ ธิ รรมและเพ่อื ความเป็น
ธรรมในสงั คม)
• อำนาจตลุ าการคอื อะไร
(ตัวอยา่ งคำตอบ อำนาจทใี่ ชต้ ดั สินกฎหมาย มคี วามยตุ ธิ รรม ใชเ้ พ่อื ควบคมุ ความประพฤตขิ องบุคคลใน
สงั คม)
• อำนาจตลุ าการมีความสำคัญอย่างไรกบั คนไทย
(ตวั อย่างคำตอบ เปน็ อำนาจทใี่ ช้ในการพิจารณาคดี เพอื่ ใหค้ วามเปน็ ธรรมแก่ประชาชน)

ขัน้ ดำเนินการสอน
3. ครูอธิบายเนอ้ื หาสำคัญ เกย่ี วกบั อำนาจตุลาการ จากน้ัน นักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมลู เกย่ี วกบั
เรือ่ งอำนาจตลุ าการ จากหนังสือแบบเรยี น
4. นักเรยี นวเิ คราะห์เกย่ี วกบั ความสำคัญและความจำเปน็ ของอำนาจตลุ าการตอ่ การปกครองประเทศ

แล้วสรปุ ความรู้เปน็ แผนภาพความคิด ดงั ตัวอยา่ ง

มอบความยตุ ธิ รรม รกั ษาความศกั ดส์ิ ทิ ธ์ิ
ให้แก่ประชาชน ของกฎหมาย

ความสําคญั และความจําเป็ นของ
อาํ นาจตุลาการต่อการปกครองประเทศ

ตัดสินคดคี วามตามกฎหมาย
เพอ่ื ใหส้ งั คมเกิดความสงบสุข

5. ครใู หน้ กั เรียนวิเคราะห์โครงสร้างของอำนาจตุลาการ แล้วสรปุ ความรเู้ ปน็ แผนภาพความคดิ
ดังตัวอยา่ ง

พิจารณาคดีเกี่ยวกบั บุคคล ศาลอุทธรณ์
พรรคการเมือง
ศาลช้นั ตน้ ศาลฎีกา

วนิ ิจฉยั สิ้นสุดสมาชิกภาพ วนิ ิจฉยั กฎหมาย ศาลยุติธรรม
ของรัฐสภาและรัฐมนตรี มอี ำนาจพจิ ารณาคดีทงั้ แพ่งและอาญา

ศาลรัฐธรรมนูญ

อาํ นาจตลุ าการคืออาํ นาจ
ในการพพิ ากษาคดี โดย

4 ศาล

ศาลปกครอง ศาลทหาร พพิ ากษาคดอี าญาซงึ่ ผู้กระทำผดิ

พพิ ากษาคดรี ะหวา่ งหน่วยงานของรัฐ เปน็ บคุ คลทอี่ ยใู่ นอำนาจของศาลทหาร
กบั เอกชน และหน่วยงานของรัฐ เช่น เป็นทหาร หรอื นกั เรยี นทหาร
ด้วยกนั

ขัน้ สรปุ ผล
6. ครูใหน้ กั เรยี นคิดประเมินเพ่อื เพ่มิ คุณคา่ แล้วสรุปเปน็ ความคดิ รวบยอด โดยใช้คำถาม ดังน้ี

• หากประเทศไม่มีอำนาจตุลาการ สังคมจะมีลกั ษณะเปน็ อยา่ งไร
(ตวั อย่างคำตอบ คนทำผิดลอยนวลในสังคม ประชาชนไมไ่ ดร้ บั ความยุติธรรม เกดิ ความวุน่ วายใน
สงั คม)
7. ครูสรปุ เป็นองค์ความรู้ เรอ่ื ง อำนาจตลุ าการ ว่า

อำนาจตุลาการเป็นอำนาจในการรักษาความศกั ด์สิ ิทธขิ์ องกฎหมาย โดยใช้ตัดสนิ คดีความและดำเนนิ การกับ
ผฝู้ ่าฝนื ตามกฎหมายบญั ญตั ิด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยตุ ิธรรม

ส่ือ/เอกสารประกอบการเรียนรู้
1. สือ่ นำเสนอ รปู แบบppt. เรื่อง เรื่อง อาํ นาจตุลาการ ตามรัฐธรรมนูญไทย
2. หนังสือเรียนรายวชิ าสงั คมศึกษาฯ

ช้ินงาน/ภาระงาน
1. แผนผังความคดิ เรื่อง อำนาจตุลาการ ตามรฐั ธรรมนญู ไทย

แบบประเมนิ การนำเสนอผลงาน/ใบงาน/ใบกจิ กรรม

คำช้แี จง :ให้ ผสู้ อน ประเมนิ การนำเสนอผลงานของนักเรยี นตามรายการทก่ี ำหนด แลว้ ขีด  ลงใน
ช่องท่ีตรงกับระดับคะแนน

ช่อื -สกุล..........................................................................................................ชั้น............เลขที่...........

ลำดับท่ี รายการประเมิน 4 ระดบั คะแนน 1
32

1 ความถกู ต้องของเนื้อหา
2 ความคิดสรา้ งสรรค์
3 วธิ กี ารนำเสนอผลงาน
4 ผลงานสอดคลอ้ งการนำไปปฏบิ ัติได้จริง
5 การตรงตอ่ เวลา/งานมีระเบียบ

รวม

ลงชือ่ .................................................... ผปู้ ระเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน

ผลงานหรอื พฤติกรรมสมบูรณ์ชดั เจน ให้ 4 คะแนน
คะแนน
ผลงานหรือพฤตกิ รรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้ 3 คะแนน
คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมมขี ้อบกพรอ่ งเป็นสว่ นใหญ่ ให้ 2

ผลงานหรือพฤตกิ รรมมขี ้อบกพรอ่ งมาก ให้ 1

เกณฑก์ ารตดั สนิ คุณภาพ

ช่วงคะแนน ระดับคณุ ภาพ

18 - 20 ดมี าก

14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ตำ่ กวา่ 10 ปรบั ปรงุ

บนั ทกึ หลังสอน

1.ผลการสอน
 สอนไดต้ ามแผนการจัดการเรยี นรู้
 สอนไมไ่ ด้ตามแผนการจดั การเรยี นรู้ เนื่องจาก ..........................................................................
 ......................................................................................................................................................
2.ผลการเรยี นของนักเรยี น
 จำนวนนกั เรียนท่ผี ่านการประเมิน .......................... คน คดิ เป็นรอ้ ยละ .................................
 จำนวนนกั เรยี นทไี่ มผ่ ่านการประเมิน ...................... คน คิดเปน็ รอ้ ยละ .................................
 อืน่ ๆ.............................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
3. ปญั หาและอปุ สรรค
 กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้ ไม่เหมาะสมกับเวลา
 มนี ักเรียนทำใบงาน/ใบกจิ กรรมไมท่ ันตามกำหนดเวลา
 มีนักเรยี นท่ีไม่สนใจเรยี น
 อน่ื ๆ.............................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
 ควรนำแผนไปปรบั ปรงุ เรอ่ื ง ......................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
 แนวทางแก้ไขนกั เรียนท่ไี ม่ผ่านการประเมิน..................................................................................
 ......................................................................................................................................................
 ไมม่ ขี ้อเสนอแนะ

ลงช่อื ........................................... ผบู้ นั ทกึ
(…………………………………………………)

ครผู ู้สอน
ลงชอื่ ........................................... ผู้รบั รอง

(……………………………………………………)
หัวหนา้ กลมุ่ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บนั ทกึ หลังการสอน ตามแผนการจัดการเรยี นร้ฉู บับนไี้ ด้รบั การพจิ ารณาจากกล่มุ งานบรหิ ารฝา่ ยวชิ าการแลว้

ลงชอื่ ...........................................
(.........................................................)
รองผูอ้ ำนวยการกลมุ่ บริหารวชิ าการ

แผนการจดั การเรยี นร้หู น่วยที่ 2
เร่อื ง กลไกการทำงานของอำนาจอธปิ ไตยตามรัฐธรรมนูญ

สาระการเรยี นรู้ หน้าท่พี ลเมอื ง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวติ ในสังคม

รายวชิ า สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2562

แผนจัดการเรยี นรูท้ ่ี ..28.. เรือ่ ง...การถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย.... เวลา..1...คาบ

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชวี้ ดั
มาตรฐานการเรยี นรู้
ส 2.2 เขา้ ใจระบบการเมอื งการปกครองในสังคมปัจจบุ นั ยดึ มนั่ ศรทั ธาและธำรงรักษาไว้ซงึ่ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนั มีพระมหากษตั รยิ ์ทรงเป็นประมขุ
ตัวช้วี ัด
ส 2.2 ม.1/2 วเิ คราะห์บทบาทการถ่วงดลุ อำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนญู แหง่ ราชอาณาจักรไทยฉบับปจั จบุ ัน
จุดประสงคก์ ารเรียนรสู้ ่ตู วั ชว้ี ดั
1. ความรู้ (K)

นักเรียนมคี วามรู้ ความเขา้ ใจเกีย่ วกบั ความหมายและวิเคราะห์ความสำคัญของการถว่ งดลุ อำนาจอธิปไตย
2. ทกั ษะ/กระบวนการ/กระบวนการคดิ (P)
นกั เรียนสามารถจำแนกสาระการถ่วงดุลอำนาจอธปิ ไตยของไทยได้
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
นักเรยี นเห็นคณุ คา่ และความสำคัญ ของการถ่วงดลุ อำนาจอธิปไตยของไทยทใี่ ช้ในการปกครองประเทศได้
สาระสำคญั

อำนาจอธปิ ไตยนน้ั ประกอบดว้ ย ฝา่ ยนติ บิ ญั ญัติ ฝ่ายบรหิ าร และฝ่ายตุลาการ การแบง่ แยกอำนาจ
ทัง้ 3 ฝ่าย เพอ่ื ให้ตรวจสอบซ่งึ กนั และกนั และเพอ่ื ปอ้ งกนั การละเมดิ อำนาจหน้าทีน่ อกขอบเขตกฎหมาย
รฐั ธรรมนญู

คุณลักษณะอนั พึงประสงค์

√ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์ 5. อยอู่ ยา่ งพอเพียง

2. ซ่อื สตั ย์สจุ รติ √ 6. มุ่งม่นั ในการทำงาน

3. มวี นิ ยั 7. รักความเปน็ ไทย

√ 4. ใฝ่เรียนรู้ √ 8. มจี ิตสาธารณะ

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รียน

√ 1. ความสามารถในการส่อื สาร √ 4. ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ิต

√ 2. ความสามารถในการคดิ √ 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

√ 3. ความสามารถในการแก้ปญั หา

การจัดการเรยี นรู้

ขนั้ นำ
1. ครเู ปิด วดิ ีทัศน์ เรือ่ ง การถว่ งดลุ อำนาจอธิปไตยของไทย
2. ครใู ห้ นกั เรยี นร่วมกนั สนทนาเกีย่ วกับการถว่ งดุลอำนาจอธิปไตย โดยใชค้ ำถาม ดงั น้ี

• นกั เรียนรจู้ กั คำว่า ถว่ งดุล หรือไม่ (รู้จัก)
• นกั เรยี นทราบหรือไมว่ ่าการถ่วงดลุ อำนาจอธิปไตย มคี วามหมายวา่ อย่างไร
(เปน็ การตรวจสอบซง่ึ กันและกันของอำนาจอธิปไตย คือ อำนาจนิตบิ ญั ญตั ิ อำนาจบริหาร และอำนาจ
ตุลาการ)
• ระหว่างอำนาจทงั้ 3 ฝา่ ย ฝา่ ยใดมอี ำนาจสงู สุด เพราะเหตใุ ด
(ตัวอยา่ งคำตอบ ทกุ ฝา่ ยมอี ำนาจเท่ากนั เน่อื งจากมกี ารแบ่งแยกอำนาจหน้าท่ชี ัดเจน ไม่กา้ วก่าย
ซึ่งกนั และกนั มีลกั ษณะของการถว่ งดุลอำนาจระหวา่ งกนั )

ขั้นดำเนินการสอน
3. ครอู ธิบายเน้ือหาสำคญั เกยี่ วกับ การถ่วงดลุ อำนาจอธปิ ไตยของไทย จากนน้ั นักเรยี นศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองการถว่ งดุลอำนาจ จากหนังสือแบบเรยี น
4. ครูใหน้ กั เรียนวิเคราะหค์ วามสำคญั และความจำเปน็ ของการถว่ งดลุ อำนาจอธิปไตย แลว้ สรปุ ความรู้

เปน็ แผนภาพความคิด ดงั ตัวอย่าง

เพื่อตรวจสอบการ เพอื่ แกไ้ ขปัญหา
ทำงานของฝ่าย ของประเทศ

ความสำคัญและความจำเปน็ ของ
การถว่ งดลุ อำนาจอธปิ ไตย

เพือ่ กระตนุ้ ใหก้ ารบริหาร
ประเทศเปน็ ไปในทางท่ดี ี

5. นกั เรียนวิเคราะห์เกี่ยวกบั รูปแบบการถว่ งดุลอาํ นาจอธิปไตย แลว้ สรุปความรู้เป็นแผนภาพ
ความคิด ดงั ตวั อยา่ ง

  การถ่วงดุลอาํ นาจตุลาการ กบั อาํ นาจนิติบญั ญตั ิ กบั
อาํ นาจบริหาร

การถว่ งดุลอาํ นาจอธิปไตย

การถว่ งดุลอาํ นาจนิติบญั ญตั ิ การถว่ งดุลอาํ นาจระหวา่ งอาํ นาจตุลาการกบั การถว่ งดุลอาํ นาจบริหาร
อาํ นาจบริหารและฝ่ ายนิติบญั ญตั ิ และอาํ นาจนิติบญั ญตั ิ
การรับฟังแถลงนโยบาย
จากคณะรัฐมนตรี การพจิ ารณาคดีความเกี่ยวกบั ยบุ
การต้งั กระทูค้ าํ ถาม ผดู้ าํ รงตาํ แหน่งทางการเมือง

กาโรดเปยิไดมอ่มภีกิปารราลยงทมว่ั ต6ไิป. การพิจารณาคดีความเก่ียวกบั พรรคการเมือง ฝ่ ายสภา ฝ่ ายรัฐบาล คืนอาํ นาจกลบั
และคุณสมบตั ิของผดู้ าํ รงตาํ แหน่งทางการเมือง ยตุ ิบทบาท พน้ จากตาํ แหน่ง ใหป้ ระชาชน
การเปิ ดอภิปรายทวั่ ไป
โดยมีการลงมติ

5. ครใู หน้ ักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่อง อำนาจอธิปไตยของไทย
ขน้ั สรปุ ผล
6. ครูเฉลยคำตอบ จากแบบทดสอบ แล้วอธบิ ายเพมิ่ เตมิ ในหวั ข้อท่นี ักเรียนยังสงสยั

7. ครสู รปุ เปน็ องคค์ วามรู้ เร่ือง การถว่ งดลุ อำนาจอำนาจอธิปไตยของไทย วา่

อำนาจอธปิ ไตยนัน้ ประกอบดว้ ย ฝ่ายนิติบญั ญัติ ฝา่ ยบรหิ าร และฝา่ ยตุลาการ การแบง่ แยกอำนาจทงั้
3 ฝ่าย เพือ่ ใหต้ รวจสอบซึง่ กนั และกัน และเพือ่ ปอ้ งกันการละเมิดอำนาจหนา้ ทน่ี อกขอบเขตกฎหมาย
รฐั ธรรมนูญ
สอ่ื /เอกสารประกอบการเรียนรู้
1. ส่อื นำเสนอ รปู แบบppt. เร่ือง การถ่วงดุลอำนาจอำนาจอธิปไตยของไทย
2. หนังสอื เรียนรายวชิ าสงั คมศึกษาฯ

ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. แผนผังความคดิ เรอื่ ง การถ่วงดุลอำนาจอำนาจอธปิ ไตยของไทย
2. แบบทดสอบ เรือ่ ง อำนาจอธิปไตยของไทย

ช่อื -สกุล..........................................................................................................ชน้ั ............เลขที่...........

แบบทดสอบ เร่ือง อาํ นาจอธิปไตยของไทย ได.้ ...................คะแนน

คำช้แี จง : ใหน้ กั เรยี นเลือกคำตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว คะแนนเตม็ 20 คะแนน

1.ประชาชนชาวไทยมบี ทบาทสำคญั ในร่างรัฐธรรมนูญ ก. หมวดหน้าทขี่ องชนชาวไทย

ฉบบั ปัจจบุ นั กอ่ นประกาศใช้อยา่ งไรบา้ ง ข. การตรวจสอบการใช้อำนาจรฐั

ก. สง่ ตวั แทนประชาชนไปรว่ มร่างรฐั ธรรมนญู ค. หมวดสิทธิและเสรภี าพของชนชาวไทย

ข. ออกเสยี งประชามติให้ความเห็นชอบรบั รา่ ง ง. หมวดคณุ ธรรม จรยิ ธรรมของผู้ดำรงตำแหนง่ ทาง

รฐั ธรรมนญู การเมอื ง

ค. สมาชิกสภารา่ งรัฐธรรมนญู มาจากการเลอื กตงั้

ของประชาชน 6.เปา้ หมายหลักของการแบ่งใช้อำนาจอธิปไตย คอื อะไร

ง. ประชาชนไปใช้สทิ ธเิ ลือกต้งั สมาชิกสภาผ้แู ทน ก. สรา้ งความมั่นคงให้แกป่ ระเทศ

ราษฎรเพอ่ื ไปร่างรฐั ธรรมนูญ ข. เป็นการสง่ เสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย

2.รัฐธรรมนญู มคี วามสำคญั หลายประการ ยกเวน้ ข้อใด ค. ค้มุ ครองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชน์ของ

ก. ยืนยันความเปน็ เอกราชของประเทศไทย ประชาชน

ข. คุม้ ครองศกั ดศิ์ รคี วามเป็นมนษุ ย์ สิทธแิ ละ ง. ทำให้สถาบนั ท่ีใช้อำนาจอธิปไตยไม่ก้าวกา่ ย

เสรีภาพของชาวไทย หน้าท่ี

ค. ยนื ยันว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบ

ประชาธปิ ไตยอนั มพี ระมหากษัตรยิ ์ทรงเป็นประมขุ 7. สถาบนั ใดเปน็ ผใู้ ชอ้ ำนาจนิตบิ ัญญัตแิ ทนประชาชน

ง. มบี ทลงโทษผู้กระทำความผดิ ทงั้ ทางด้าน ก. ศาล ข. รฐั บาล

การเมอื ง การปกครอง และทางดา้ นบ่อนทำลาย ค. รฐั สภา ง. สภาผแู้ ทนราษฎร

ความมน่ั คงของประเทศ

8. การจำกดั ขอบเขตของการใชอ้ ำนาจต่างๆ ในอำนาจ

3. สถาบนั ใดมอี ำนาจในทางตราพระราชบญั ญตั ิ อธิปไตย ทำใหป้ ระโยชน์ตกอยู่กบั ใคร

ก. รฐั สภา ข. รฐั บาล ก. รฐั บาล ข. รฐั สภา

ค. คณะรัฐมนตรี ง. ศาลรฐั ธรรมนูญ ค. ประชาชน ง. ขา้ ราชการ

4. สถาบันใดทท่ี ำหนา้ ที่ควบคุมคณะรัฐมนตรใี หบ้ รหิ าร 9. สภาผู้แทนราษฎรสามารถควบคุมการบริหารราชการ
กจิ การของประเทศตามนโยบายทีแ่ ถลงไวต้ อ่ รัฐสภา แผน่ ดินของรัฐบาลได้อย่างไร
ก. รฐั สภา ก. มสี มาชิกมาจากพรรคการเมอื ง
ข. ศาลยตุ ธิ รรม ข. สง่ ผูแ้ ทนของสภาไปเปน็ สมาชิกของคณะรัฐบาล
ค. นายกรฐั มนตรี ค. เสนอชือ่ บคุ คลทสี่ มควรเปน็ นายกรฐั มนตรี
ง. ศาลรฐั ธรรมนญู และคณะรฐั มนตรี
ง. ตั้งกระทถู้ ามรฐั มนตรเี ป็นลายลกั ษณ์อักษร
5. บทบญั ญตั ใิ นรฐั ธรรมนญู หมวดใด เปน็ การป้องกัน เกยี่ วกบั งานในหนา้ ที่
ไม่ใหน้ ักการเมอื งอาศัยอำนาจทางการเมืองในการ
สร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง

10. ข้อใดไมใ่ ชห่ นา้ ท่ีของรฐั สภา 18. เมอ่ื มขี ้อพพิ าทระหวา่ งหนว่ ยงานทางการปกครอง

ก. ถอดถอนบคุ คลผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมือง หรอื เจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐกบั เอกชนจะตอ้ งฟ้องทศ่ี าลใด

ข. ควบคมุ การบรหิ ารราชการแผ่นดนิ ของรฐั บาล ก. ศาลฎีกา ข. ศาลพิเศษ

ค. เสนอชอื่ บคุ คลทส่ี มควรเปน็ รฐั มนตรีตอ่ รัฐบาล ค. ศาลชน้ั ต้น ง. ศาลปกครอง

ง. ให้คำแนะนำในการแตง่ ตงั้ คณะกรรมการเลอื กตง้ั 19. ข้อใดเปน็ การถ่วงดลุ อำนาจจากฝา่ ยนติ ิบัญญตั ิต่อ

11. วฒุ ิสภามอี ำนาจถอดถอนผ้ดู ำรงตำแหนง่ ในข้อใดทม่ี ี ฝ่ายบริหาร

พฤติกรรมรำ่ รวยผิดปกติ ก. แต่งตงั้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตา่ งๆ

ก. ประธานศาลฎีกา ข. วนิ จิ ฉยั คณุ สมบตั ิของผูด้ ำรงตำแหนง่ ทาง

ข. ประธานศาลอุทธรณ์ การเมือง

ค. อธิบดกี รมการแพทย์ ค. ยบุ สภาเพอื่ ใหม้ ีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผแู้ ทน

ง. ผ้อู ำนวยการโรงเรยี น ราษฎร

12. ในการบรหิ ารราชการแผน่ ดนิ รฐั มนตรตี อ้ งดำเนนิ ตาม ง. ตั้งกระท้ถู ามฝ่ายบรหิ ารเพอ่ื ลงมติไมไ่ ว้วางใจ