วัสดุ อุปกรณ์ในงาน ทัศน ศิลป์ ม 2

ศิลปินแต่ละท่านมีรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป ตามความถนัด เราจึงควรศึกษาทำความเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างดังกล่าว เพื่อจะได้เข้าใจในผลงานนั้นๆ มากยิ่งขึ้น และนำไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้      1. วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม

   ทักษะ            1.สามารถจำแนกบอกประเภทของวัสดุอุปกรณ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

                   1.ทดสอบวัดความรู้

                   2. ประเมินทักษะ

                   3. สังเกตพฤติกรรม

2 เครื่องมือ

                   1. แบบทดสอบ

                   2. แบบประเมิน

                   3. แบบสังเกต

3 เกณฑ์

                   1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                   2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

     3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

หนว ยการเรียนรทู ี่ 2
รปู แบบการใชว สั ดุ อปุ กรณในงาน

ทัศนศิลปของศลิ ปน

รปู แบบการใชวสั ดุ อปุ กรณในงานทศั นศลิ ปของศลิ ปน

การศกึ ษาชวี ประวตั ิ ผลงาน และเกียรติคุณของศิลปน ตัวอยา ง รวมท้งั รปู แบบการใช
วัสดุ อปุ กรณ จะชว ยทาํ ใหเราเห็นแบบอยา งทดี่ ี สามารถเปรียบเทียบความเหมอื นและแตก
ตางของรูปแแบบการใชวัสดุ อุปกรณข องศิลปนแตละทา น ซึง่ อาจเปน ประโยชนในการนาํ ไป
ประยกุ ตใช หรือพัฒนาผลงานทัศนศลิ ปตอไป

ศลิ ปนทัศนศลิ ปส าขาจิตรกรรม ศลิ ปน ทศั นศลิ ปส าขาประติมากรรม
และสอ่ื ผสม

ความเหมือนและความแตกตางของรูปแบบ
การใชว สั ดุ อปุ กรณใ นงานทัศนศลิ ปข อง

ศิลปน

ศลิ ปน ทศั นศลิ ปสาขาจติ รกรรม

เรื่องราวการดาํ เนนิ ชวี ติ และผลงานของศิลปปนบางทา นท่ีสาํ คัญทมี่ ีผลงาน
ดา นจติ รกรรมตา งๆ ดงั นี้

อ.เฟอ หริพทิ กั ษ อ.สวสั ด์ิ ตันติสุข อ.ถวัลย ดัชนี

เฟอ หริพทิ กั ษ 1. ประวตั ิสังเขป

อาจารยเ ฟอ หรพิ ิทักษ มีนามเดิมวา นายเฟอ ทองอยู เกดิ เมือ่ วนั
ท่ี 22 เมษายน พ.ศ 2453 ทปี่ ากคลองวัดราษฎรบรู ณะ ฝง ธนบุรี
กรงุ เทพมหานคร

ทา นเปน บคุ คลทสี่ นใจศึกษาศิลปะอยางมุงมั่น ดว ยการคน หา
แนวทางสรางสรรคใ หเ หมาะสมกบั การแสดงออกทางดา นจติ รกรรมทม่ี ี
ลกั ษณะเฉพาะตน โดยมีการถา ยทอดสภาพแวดลอ ม บรรยากาศ แสง-เงา
ประกอบกับความคดิ คํานงึ ถึงส่ิงที่ไดรบั อทิ ธพิ ลจากศลิ ปะยุโรปยคุ ฟน ฟู
ศิลปะวิทยาการ มกี ารใชผ ิดใดท่ีปรากฏในผลงานจติ รกรรมมากมาย

ทานไดรับเกยี รตยิ กยอ งใหเ ปน ศิลปน ช้นั เย่ยี มและไดรับการขนานนาม
วาเปน "ครูใหญใ นวงการศลิ ปะ" ทา นถงึ แกอ นจิ กรรม เม่ือวันท่ี 19 ตุลา
คมพ.ศ 2536 รวมอายุได 83 ป

2. ผลงานและเกียรติคุณ

ผลงารของอาจารยเ ฟอ หรพิ ิทักษไดรับการโปรดเกลา ฯ แตง ตัง้
เปนราชบัณฑิตกิตตมิ ศักดิ์ ประเภทวจิ ติ รศิลป เนือ่ งจากทรงพิจารณาเหน็ วา
ทานไดสรางสรรคง านศลิ ปะจงึ ไดรบั ยกยองจากทงั้ ในประเทศและตาง
ประเทศเปนศลิ ปนชั้นเยี่ยม เกยี รติคณุ สําคญั ทไี่ ดรบั เชน

รางวัลเกียรตินิยมอนั ดบั 1 เหรียญทอง ประเภทจติ รกรรม ในการแสดงศิลปกรรม
แหง ชาติรวม 3 ครงั้ คือครั้งที่ 1 พ.ศ. 2492 ครัง้ ท่ี 2 พ.ศ. 2493 และคร้ังที่ 3 พ.ศ. 2500

"เวียนนา 1960" ผลงานของเฟอ หริพทิ กั ษ รางวัลเกียรตินิยมอันดบั 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม ในการแสดง
ใชเทคนคิ ปากกาและดินสอสี ศลิ ปกรรมแหงชาติคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2496

ไดร บั เกยี รตยิ กยองใหเปน ศิลปน ชั้นเย่ยี ม ประเภทจิตรกรรม พ.ศ. 2500

3. รูปแบบการใชวสั ดุ อุปกรณในการสรางสรรคผ ลงาน

ผลงานสวนใหญจ ะเปน ภาพวาดดวยสีนา้ํ มันบนผนื ผาใบ โดยอปุ กรณใ น
การวาดภาพ จะใชพ กู ันและแปรงขนาดตา งๆ เนื่องจากทานมคี วามฉบั ไวในการ
ปาดปา ยฟแ ปรงและพกู ัน ทง้ั นข้ี ึ้นอยูกับแนวคดิ ของทา นท่ีตอ งการถายทอด

"คณุ ยายกบั อสี ี" (พ.ศ. 2482) ผลงาน
ของเฟอ หริพิทกั ษ เทคนคิ สีนา้ํ มัน

สวสั ดิ์ ตนั ติสขุ

1. ประวตั ิสงั เขป

อาจารยสวสั ด์ิ ตันตสิ ขุ เกดิ เม่ือวนั ท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2468 ที่
บานริมคลองภาษีเจริญ เขตภาษเี จริญ กรุงเทพมหานคร

ศลิ ปนอาวโุ สความสําคญั เปนหนงึ่ ในผูบกุ เบกิ ศลิ ปะสมยั ใหม
ของประเทศไทย และมีผลงานจิตรกรรมโดดเดน เปนทย่ี อมรบั ใน
วงการศิลปะท้ังในอดตี ปจจบุ ัน โดยท่ีทา นไดสรา งสรรคผลงานศิลปะ
อยา งตอเนอ่ื งเปนเวลานานกวา 50 ป

"มลิ านเกา " ผลงานของสวสั ด์ิ 2. ผลงานและเกยี รติคุณ
ตันติสุข เทคนคิ สีน้ํามันบนบาใบ
อาจารยส วัสด์ิ ตนั ติสขุ ไดสรางสรรคผลงานศิลปะที่มคี ุณภาพออกมาอยาง
ตอ เนอ่ื ง ผลงานหลายชิ้นของทา นไดรับการยกยอ งและชนะการประกวดในระดับ
ชาติหลายครง้ั ผลงานจิตรกรรมของทา นถกู นาํ ไปจดั แสดงอยางถาวรในสถานที่
สาํ คัญหลายแหง เชน พพิ ธิ ภณั ฑสถานแหง ชาติ หอศิลป พิพธิ ภณั ฑส ถานแหง ชาติ
ศิลป เปน ตน

ผลงานท่สี าํ คญั เชน

ชาติรวรมางว2ัลคเรกงั้ยี รคตอื ินคยิ มร้งัอทัน่ี ด5บั พ1.ศเ.ห2ร4ยี9ญ7 ทแอลงะคปรรงั้ ะทเี่ภ6ท2จ4ิต98รกรรม ในการแสดงศลิ ปกรรมแหง
รางวัลเกียรตินิยมอันดบั 2 เหรยี ญเงนิ ประเภทจิตรกรรม ในการแสดงศิลปกรรมแหง

ชาติรวม 3 ครั้ง

รางวัลเกียรตินยิ มอนั ดบั 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม ในการแสดงศิลปกรรม
แหง ชาติรวม 2 คร้งั

3. รูปแบบการใชว ัสดุ อุปกรณใ นการสรา งสรรคผลงาน

อาจารยส วสั ดิ์ ตนั ติสุข สรา งสรรคผ ลงานศิลปดานจิตรกรรมโดยใชส ี
นํ้าและสีนํ้ามนั เปน หลกั อปุ กรณมีท้งั กระดาษและผา ใบ มคี วามแมน ยําใน
เรื่องรปู ทรงโครงสรางและบรรยากาศ ภาพวาดของทา นสว นใหญเ ปน ภาพ
เก่ยี วกับทิวทศั นมีรายละเอยี ดภาพไมมาก หลายภาพใชเ สน นอ ย ใชส ิไม
มาก โดยส่อื ใหเหน็ ถึงความเคลื่อนไหวเหมอื นจริงตามธรรมชาติ

"นครปฐม" ผลงานของสวัสดิ์ ตนั ตสิ ขุ
เทคนิคสีน้ําบนกระดาษ จะสงั เกตได
วา ใชเสน สนี อ ยและใหสที ี่ดมู ชี ีวติ ชวี า

ถวลั ย ดชั นี

1. ประวตั ิสงั เขป

อาจารยถ วลั ย ดชั นี เกดิ เม่ือวนั ที่ 27 กนั ยายน พ.ศ. 2482 ที่
จังหวัดเชยี งราย

ผลงานของทานเปน ท่นี ิยมชมชอบของวงการศลิ ปะสากลอยาง
กวางขวาง จึงไดร บั เชญิ เปนผบู รรยายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการ
ประชมุ สัมมนาทางศลิ ปะระดบั นานาชาตเิ สมอ ทา นไดจ ดั นิทรรศการ
แสดงผลงานศิลปะแบบเดยี วหลายคร้ังในตา งประเทศ

2. ผลงานและเกยี รติคุณ

อาจารยถวัลย ดชั นี ผูเรียกตวั เองวา "ชางวาดรปู " ไดส รางสรรคผ ลงาน
ศลิ ปะไวอ ยางมากมายในชวงกวา 40 ป ผลงานของทานไดรับการยอมรบั ยกยองทัง้
ในประเทศและตา งประเทศ ซง่ึ ผลงานสว นใหญม ีเนอ้ื หาสาระและการแสดงออกท่ี
สะทอ นจติ วญิ ญาณของความเปนไทย

ผลงานบางสวนของทานก็เปน งานประตมิ ากรรม งานแกะไม และงานส่ือ
ผสมอกี ดวยซึง่ ผลงานชุดดังกลาวไดถูกนาํ ไปจดั แสดงตามสถานท่ีตางๆหลายครัง้

การไดร บั รางวลั เกียรติยศอยางมากมาย เชน

รางวลั ที่ 2 การประกวดศลิ ปกรรม ณ วังสวนผักกาด พ.ศ. 2503

"ไมมชี ่ือ"ผลงานของถวลั ย ดัชนี เทคน รางวัลที่ 1 การประกวดศลิ ปกรรม จดั โดยองคการสง เสริมการทองเที่ยวกรงุ เทพฯ
นคิ สีนํ้ามนั บนผาใบ เน้ืหาจะแฝงไวด วย พ.ศ. 2505

ปรชั ญาทางศาสนา รางวลั เกยี รตยิ ศเหรยี ญทอง จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในฐานะผสู รางสรรคศิลปะรวม
สมยั พ.ศ. 2534

3. รูปแบบการใชวัสดุ อุปกรณในการสรางสรรคผลงาน

อาจารยถวัลย ดชั นี เปน ศลิ ปน ดา นจติ รกรรมท่ีมคี วามถนดั และเช่ียวชาญในดานการ
วาดภาพลายเสน (Drawing) และการใชสีอยางหาตัวจับไดยาก จํานวนของภาพลายเสนท่ี
ทา นเขียนไวม อี ยเู ปนจํานวนมากเชนเดยี วกับภาพเขยี นสี

สาํ หรับภาพลายเสน ทานจะใชป ากกาลกู ลืน่ เปนเครื่องมอื ในการสรางสรรคผ ลงานดว ย
เสน ทอี่ อนชอ ยทั่วทั้งภาพและมีรายละเอยี ดมาก ซ่งึ เสน จะใหค วามรสู ึกที่มตี อความออ นไหว
ทั้งหมด แตประกอบรูปทรงทาํ ใหดมู ีพลงั มหาศาล

สวนภาพสี ทา นจะวาดบนผาใบ ซ่งึ สวนใหญจ นถึงขนาดใหญมาก นยิ มใชส ขี าวกบั สีดํา
หรือสดี าํ ทับสแี ดง หรือสีทอง ปาดปายดวยแปรงจมุ สี ทานจะใชแ ปรง 2 ขนาด คือ ขนาด 4
น้ิว ใชว าดภาพและขนาดเล็ก 1 นว้ิ ไวต กแตงและเก็บรายละเอยี ด

ศิลปน ทัศนศลิ ปสาขาประตมิ ากรรมและสอื่
ผสม

ศิลปนที่สรางสรรคผ ลงานประติมากรรมและสอ่ื ผสมในประเทศไทยมอี ยูจาํ นวนมาก ซ่งึ จะ
สรปุ ประวตั ิผลงานบางทา นมานาํ เสนอเปนตัวอยาง โดยจะเนน ใหม ีความรู ความเขาใจในประเด็นรูป
แบบการใชว ัสดุ อปุ กรณในการสรางสรรคงานของศลิ ปน ทานนน้ั ๆ เปนหลัก

อ.ชาํ เรอื ง วเิ ชียรเขตต อ.นนทวิ รรธน จันทนะผะลนิ อ.กมล ทศั นาญชลี

ชาํ เรอื ง วิเชยี รเขตต

1. ประวัตสิ ังเขป

อาจารยชาํ เรือง วเิ ชียรเขตต เกิดเมื่อวนั ที่ 2 มนี าคม พ.ศ.
2474 ท่ีจังหวดั กาฬสินธุ

เปนศิษยของศาสตราจารยศิลป พรี ะศรี อาจารยเฟอ หริ
พทิ กั ษ อาจารยเขียน ยิม้ ศริ ิ อาจารยส นนั่ ศลิ ากรณ ซึง่ มีความรูท่เี นน
หนกั ไปทางประติมากรรมจนมคี วามรู ความชาํ นาญในดา นศลิ ปะและ
เทคนคิ ประตมิ ากรรมเปนพเิ ศษ

2. ผลงานและเกียรตคิ ณุ

ผลงานทีส่ ําคัญของอาจารยช าํ เรอื ง วิเชียรเขตต เปน ผลงานประติมากรรมปน
และหลอ อนั เปน เทคนคิ ทเ่ี คยใชกนั มานานแตครง้ั อดตี และมีการถา ยทอดสบื ตอ กันมา

ผลงานยคุ แรกๆของทา นอยใู นรูปแบบเหมอื นจริง สวนใหญเ ปนผลงาน
ประติมากรรมการปน หลอ รปู คน จากน้ันไดม กี ารคลี่คลายไปสกู ารลดทอนรายละเอียด
ลงไปจนเปน งานศลิ ปะแบบนามธรรม โดยไดแรงบันดาลใจจากรูปทรงของมนุษยทม่ี ี
การลดทอนรายละเอียดตางๆใหเหลือแคค วามเรียบงาย

รางวัลและเกยี รตยิ ศทท่ี านไดร ับมีมากมาย เชน

รางวัลเกียรตินยิ มอนั ดับ 1 เหรยี ญทอง ประเภทประติมากรรม ในการแสดงศลิ ปกรรม
แหง ชาติคร้ังที่ 16 พ.ศ. 2508

ตัวอยางผลงานบางสวนท่อี .ชาํ เรอื ง วเิ ชยี ร รางวัลเกียรตินิยมอันดบั 2 เหรียญเงิน ประเภทประตมิ ากรรม ในการแสดงศิลปกรรม
เขตต สรางสรรคข ึ้นมาโดยจะมีรูปรา งรปู แหงชาติ รวม 8 ครง้ั
ทรงท่ีดูเรยี บงา ย แตแ ฝงไวดว ยจินตนาการ
รางวัลเกยี รตินิยมอันดับ 3 แดง ประเภทประตมิ ากรรม ในการแสดงศลิ ปกรรมแหง
ชาติรวม 2 คร้งั

3. รูปแบบการใชว ัสดุ อุปกรณใ นการสรางสรรคผ ลงาน ตัวอยางผลงานบางสวนทีอ่ .ชําเรอื ง
วเิ ชียรเขตต สรางสรรคข้นึ มาโดยจะ
อาจารยชําเร่อื ง วิเชยี รเขตต ศิลปน ทส่ี รา งสรรคผลงานทศั นศลิ ปด าน มรี ูปรา งรปู ทรงที่ดูเรยี บงา ย แตแฝง
ประตมิ ากรรมโดยแท ซึ่งยืนหยดั สรางสรรคผ ลงานดา นประติมากรรมการปน
และหลอ ขน้ึ รปู จะใชก ารปนดว ยดนิ เหนียวกอ น และหบอ ดวยวัสดโุ ลหะผสม ไวด วยจินตนาการ
หรือหลอ ดวยทองสําริด ผลงานของทานมีทัง้ ประตมิ ากรรมขนาดเลก็ และ
ขนาดใหญ ประตมิ ากรรมนูนสูง ประตมิ ากรรมนูนตํา่ ประติมากรรมลอยตัว
ประตมิ ากรรมอสิ ระ ประตมิ ากรรมสาธารณะ ประติมากรรมอนุสาวรีย
และพระพุทธรูป

นนทิวรรธน จนั ทนะผะลนิ

1. ประวตั สิ งั เขป

อาจารยน นทิวรรธน จันทนะผะลิน กดิ เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.
2489 แถววดั ทา พระเขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร

เปน ประติมากรท่ีมชี ือ่ เสยี งมากที่สุดคนหนึง่ ของไทยโดยใช
เทคนิคปนู ปน และวสั ดุใหมๆ ทใ่ี ชใ นระบบสากลมาสรางสรรคงาน
ประติมากรรม ผลงานของทา นหลายท่มี ลี ักษณะเปน ประติมากรรมรว ม
สมัย

2. ผลงานและเกยี รตคิ ุณ

อาจารยนนทวิ รรธน จนั ทนะผะลิน เปนศิลปนทส่ี รางสรรคผลงานศิลปะมาอยาง
ตอ เนือ่ งตลอดระยะเวลากวา 40 ป ไมไ ดเนนเร่อื งวสั ดุในการทาํ งานหนัก แตเนน ที่
ความคดิ และวธิ กี ารนําเสนอ วิธีสรางสรรคผลงานประติมากรรมท่ีเปนของตัวเอง

ผลงานทโ่ี ดดเดน ไดเปนรปู ทรง 3 มิติ แสดงความสัมพันธก นั ของเสนและปริมาตร
อนั กลมกลืนงดงามอยางลงตวั ไดน าํ เสนอผลงานทีบ่ งบอกถึงความรสู กึ อารมณและความ
ปรารถนา

รางวลั และเกยี รตยิ ศทีท่ า นไดร ับมากมาย เชน

รางวัลเกยี รตินยิ มอนั ดับ 2 เหรยี ญทอง ประเภทประตมิ ากรรม ในงานแสดงศิลปกรรม
แหงชาติ รวม 3 ครงั้

"ความปรารถนา" (พ.ศ.2525) ผลงานของ รางวัลเกียรตนิ ยิ มอนั ดบั 3 เหรยี ญทองแดง ประเภทประตมิ ากรรม ในการแสดง
อ.นนทิวรรธน จนั ทนะผะลนิ ประติมากรรม ศลิ ปกรรมแหง ชาติ รวม 2 คร้ัง

หลอ ดวยทองเหลอื งชบุ โครเมียม นาํ เาวัสดุ รางวลั ที่ 2 การประกวดออกแบบพระพุทธรปู ณ วดั ทองศาลางาม เขตภาษีเจรญิ
ใหมม าสรางสรรค กรุงเทพมหานคร

3. รูปแบบการใชวัสดุ อุปกรณใ นการสรางสรรคผลงาน

อาจารยนนทิวรรธน จนั ทนะผะลิน เปน ศลิ ปน ท่มี ีผลงานโดดเดนทางดา น "สใั พนั ธภาพ" (พ.ศ. 2513)
ประตมิ ากรรมอยางมาก มีความถนดั ในการสรา งสรรคผลงานประตมิ ากรรม ผลงานของ.นนทิวรรธน จนั ทนะผะลนิ
วสั ดุ อปุ กรณท น่ี าํ มาใชก ็จะมปี ูนปลาสเตอร รวมท้ังวสั ดสุ มยั ใหม เชน โลหะ เปน ผลงานเชงิ นามธรรมที่แฝงไวดวยแงคิด
อะลมู เิ นยี ม ทองเหลอื งชุบโครเมีย่ ม โลหะผสมดีบกุ สาํ รดิ ทองแดง เปน ตน และปรชั ญาทางศาสนา ประติมากรรมหลอ
รวมท้งั การแกะไมเปนประตมิ ากรรม ผลงานทีม่ ีท้งั แสดงใหเ หน็ ถงึ ทักษะในการ
ปน การหลอ และการแกะของศลิ ปน ดวยสํารดิ

จดุ เดนของทา นดเู รียบงาย ไมซ ับซอน ผชู มสามารถใชจ ินตนาการของตน
สัมผัสความงามไดต ามมุมมองของตน โดยเนน สอื่ ความคิดและเร่ืองราวผานท่ี
งาน

กมล ทศั นาญชลี

1. ประวตั ิสังเขป

อาจารยกมล ทศั นาญชลี เกิดเมอ่ื วนั ท่ี 17 มกราคม
พ.ศ.2487 ที่กรงุ เทพมหานคร

เปนศลิ ปนความสําคัญและดีเดน ในดา นสือ่ ผสมรวมสมยั
ของไทย ไดร ับการยกยอ งท้งั ประเทศและตางประเทศ โดยมีผล
งานทีเ่ ปน เอกลักษณไดโนทางสากลที่มพี นื้ ฐานศิลปะแบบ
ประเพณไี ทยในอดีต นอกจากนี้ ยงั มีบทบาทสําคญั ในการเผย
แพรผ ลงานศิลปะของไทยในฐานะประธานสภาศิลปกรรมไทย
แหงสหรัฐอเมรกิ า ดวยการสนบั สนุนและสงเสรมิ ศลิ ปนไทยใน
การเดนิ ทางไปศึกษาหาประสบการณและจัดนิทรรศการแสดงผล
งานทสี่ หรฐั อเมริกา

2. ผลงานและเกยี รติคณุ

อาจารยก มล ทศั นาญชลี เปน ศิลปน ที่เดน ในดานจติ รกรรมและส่ือผสม ผลงานเทคนคิ สื่อผสมของทา น
ทีส่ รางชอ่ื เสียงเปนอยางมาก เชน ผลงานชอ่ื "Self - Portrait" ใชเทคนิคสื่อผสมเปนชน้ิ งานแรกๆท่ีทําให
ทานเปน ที่รจู ักและมีช่ือเสียงมากขึน้ เปน ผลงานทส่ี รางข้ึนโดยใชเ ทคนิคการพมิ พแ กะไมเปนภาพใบหนา ของ
ตนเองติดไวท ห่ี ลอดสสี ลบั กับการทาํ สื่อผสม รวมท้ังไดน าํ เอาภาพขณะกาํ ลังแสดงผลงานของตนไปติดอยูบนช้ิน
งานดว ย นบั ไดว า เปน แนวคดิ การสรางสรรคท ม่ี คี วามแปลกไหม

ทานไดร บั รางวลั จากการสรางสรรคผลงานดา นศลิ ปะมากมาย เชน

ศลิ ปน ประจําปของพิพิธภณั ฑเ มืองโอกแลนด รัฐแคลฟิ อรเ นีย สหรฐั อเมรกิ า พ.ศ. 2523

รางวัลศษิ ยเกา ดีเดนจากวทิ ยาลัยเพาะชา ง กรงุ เทพมหานคร ประจาํ ป พ.ศ. 2529
ไดรับทุนสนบั สนนุ พิเศษจากกองทนุ แหง ชาติ ดานวชิ ามนุษยศาสตร รวมกับโครงการบรู ณาการวิชาศลิ ปะไทยสมยั
ใหม สหรัฐอเมรกิ า พ.ศ. 2534

3. รูปแบบการใชว ัสดุ อปุ กรณใ นการสรางสรรคผ ลงาน

อาจารยกมล ทศั นาญชลี เปนศิลปน ทีม่ ที ักษะความเชย่ี วชาญกบั การ
สรางสรรคผลงานทีแ่ ปลกใหม โดดเดน มากในผลงานศิลปะส่ือผสม มีทงั้
งานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพมิ พประกอบอยใู นทมี งาน
เดียวกัน วัสดุ อุปกรณทีท่ า นใชมหี ลายรปู แบบ เชน กระดาษ โลหะ
พลาสตกิ วัสดสุ งั เคราะห ผาใบ เปนตน ผลงานของทา นมลี กั ษณะเปน
เอกลักษณเ ฉพาะตัวสูง ทําใหผูชมทส่ี ัมผัสกบั ผลงานของทานไมก ีค่ รงั้ ก็
สามารถจะระบุชื่อศิลปนทส่ี รา งสรรคไ ด

"หลอดส"ี ผลงานของอ.กมล ทัศนาญชลี เปน
ผลงานทศั นศิลปส ื่อผสมทใ่ี ชส ีฝนุ กบั หลอดสีมา

ผสมผสา นกัน

ความเหมอื นและความแตกตา งของรูปแบบ
การใชวสั ดุ อุปกรณในงานทศั นศลิ ปของ

ศลิ ปน

เปนการพิจารณาเกย่ี วกบั รแู บบในการใชวัสดุ อุปกรณข องศลิ ปนในการสรา งสรรคผ ลงานทศั น
ศิลป โดยมีวัตถปุ ระสงคเ พอ่ื ใหเ ขาใจและเห็นความถนดั เชี่ยวชาญในการเลอื กใชว ัสดุ อุปกรณข อง
ศลิ ปน ที่จะมที ้งั ความเหมือนและความแตกตา ง รวมทั้งสามารถทีจ่ ะใชจ นิ ตนาการเชอื่ มโยงไปถงึ
แนวคิดในการสรางสรรคช น้ิ งานออกมาดวย ซง่ึ สามารถสรุปจากผลงานของศิลปนได ดังนี้

ศิลปน สาขาจติ รกรรม ศิลปน สาขาประติมากรรมและสอ่ื ผสม

ศิลปนสาขาจิตรกรรม

อาจารยเ ฟอ หรพิ ิทักษ อาจารยสวสั ด์ิ ตันตสิ ขุ และอาจารยถ วลั ย ดชั นี ศิลปน ทง้ั 3 ทาน ใช
วสั ดุ อุปกรณในการรองรบั การวาดทเ่ี หมอื นกัน ไดแ ก ผาใบ กระดาษ พูกนั และแปรงในการระบาย
แตงแตมสี สําหรับสีก็มีใชทงั้ สีน้ําและสีนา้ํ มัน ความแตกตาง ก็คอื

ผลงานสว นใหญของอาจารยเฟอ หริพทิ ักษ จะนิยมใชส นี าํ้ มนั บนผืนผา ใบ ภาพของทานมกั จะ
แสดงรายละเอยี ดมาก มกี ารใชทงั้ แปรงและพกู นั ผสมกัน โดยใชแ ปรงในสว นท่ีแสดงลักษณะพ้นื ผวิ
แสดงแสงเงาของรูปทรงทีม่ ีพ้ืนทีข่ นาดใหญ และใชพูก นั เกบ็ รายละเอียด

สําหรบั ผลงานของอาจารยสวัสดิ์ ตนั ตสิ ุข มักนยิ มใชสนี ํา้ วาดลงบนกระดาษ ดว ยการใชพ ูก นั
ขนาดตา งๆเปน หลกั เพื่อแตง แตมสี โดยจะแสดงรปู รา ง โครงสรางของรปู ทรงอยา งครา วๆไมไดเนน
รายละเอยี ดของภาพมาก แตม คี วามแมนยําในสดั สว น

สว นการเลือกใชว ัสดุ อปุ กรณของอาจารยถวัลย ดัชนี จะมคี วามแตกตา งอยา งมากกวา กลา วคอื
จะใชแ ปรงขนาดใหญเปน หลักจมุ สแี ลวปาดปาย สที ใี่ ชจ ะเนน เพียงสขี าว สดี ํา สแี ดง และสีทอง
และมักจะใชผา ใบขนาดใหญ นอกจากนก้ี ย็ ังมกี ารใชปากกาลูกลน่ื นํามาวาดภาพลายเสนลงบน
กระดาษอีกดวย

"นา้ํ เงิน+เขยี ว"(พ.ศ.2501) "ชวี ติ ในบาน" "เส้อื ขบมา"(พ.ศ.2501)
ผลงานของเฟอ หริพทิ กั ษ ผลงานของสวสั ดิ์ ตันตสิ ุข ผลงานของถวลั ย ดชั นี
เทคนคิ สนี ํา้ บนกระดาษ เทคนคิ สีนา้ํ มนั บนกระดาษ
เทคนคิ สนี า้ํ มนั

ศิลปนสาขาประติมากรรมและสอ่ื ผสม

อาจารยชาํ เรอื ง วิเชยี รเขตต และอาจารยน นทวิ รรธน จนั ทนะผะลนิ ศลิ ปน ท้ัง 2
ทา น ใชว ัสดุ อุปกรณทท่ี ่ีกลา วไดวา มีลักษณะเหมือนกัน คอื ใชดนิ เหนียวและปูนพลา
สเตอรเปนหลัก สว นเครื่องมือทใ่ี ชเครื่องมอื งานปน ทั่วไป มกี ารสรางสรรคผ ลงาน
ประตมิ ากรรมดว ย โดยงานของอาจารยนนทวิ รรธน จนั ทนะผะลิน จะนาํ เสนอโดยใช
ปนู ปน คอ นขางมาก และใชเ ครื่องมอื มาตกแตงผลงานใหมีความสวยงามประณตี

สาํ หรบั การหลอ ท้ัง 2 ทาน จะใชดินเหนยี วในการขน้ึ รปู เสร็จแลว กน็ ําไปหลอ
ดว ยโลหะตา งๆ ตามความถนดั และความสนใจ ความแตกตา งจะอยทู ่วี สั ดทุ ่นี ํามาใช
หลอ คือ

ผลงานของอาจารยน นทิวรรธน จันทนะผะลิน จะใชวสั ดสุ มัยใหมอยา งหลาก
หลายชนิด และเปนวสั ดุตามแบบอยางสากลมาสรา งสรรคผลงานมากกวา

ผลงานของอาจารยชาํ เรอื ง วเิ ชียรเขตต มกั ใชโลหะผสมทมี่ ใี ชก ันอยูท ั่วไป

สวนผลงานของอาจารยก มล ทศั นาญชลี ในการเลอื กใชว สั ดุ อุปกรณจะมีความ
แตกตางออกไปจากศลิ ปนท้ัง 2 ทา นขา งตนอยา งเห็นไดชัด เนอ่ื งจากทานเปน ศลิ ปนที่
มีชอ่ื เสียงเกย่ี วกบั ผลงานดา นส่อื ผสมสม มีรปู แบบการนาํ เสนอและการใชวสั ดุคอ น
ขางเปนแนวคดิ ใหม โดยใชท ง้ั วสั ดทุ ี่พบไดท ่วั ไป รวมทั้งวสั ดุสังเคราะห และบางสวน
กส็ รางสรรคข นึ้ เอง เชน กระดาษ ผาใบ หนัง เปนตน จงึ เห็นไดช ดั เจนวา งานทศั น
ศลิ ปของทานมีการใชวัสดุ อปุ กรณท ี่หลากหลาย ขึน้ อยูแนวคิดท่ีตองการนาํ เสนอ

"ความเจริญเติบโตหมายเลข2" "สว นโคง" ส่ือผสมในชดุ
ผลงานนนทิวรรธน จนั ทนะผะลนิ ผลงานของชาํ เรือง วิเชียรเขตต "หนังใหญ"
ผลงานขอกมล ทัศนาญชลี
ประติมากรรมสาํ รดิ ปด ทอง ประติมากรรมสาํ ริด