บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล

ประกาศการกำหนดจำนวนวันหรือครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
 • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2562
 • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำรายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
 • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
  การปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ อปท. ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น 62
 • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล

  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   แผนการดำเนินงาน
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลแม่สูน
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน หมวดเงินอุดหนุน

  บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
    

  บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   การดำเนินการตามนโยบาย
  การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ.2565
  บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
  ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
  บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   สร้างขวัญและกำลังใจ 

  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   แผนพัฒนาบุคลากรและแผนอัตรากำลังพนักงาน

  บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล

  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   รายงานทางการเงิน
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   แผนซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

  บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล

  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วน ท้องถิ่น
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี 2563
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   มาตราการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ประจำปี 2563
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม อบต.แม่สูน ประจำปี พ.ศ.2564
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   สรุปการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2564
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  • บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล
   แบบสอบถามคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการของ อบต.แม่สูน (สำหรับประชาชน) และ (สำหรับเจ้าหน้าที่ภายใน)