รายงานเลื่อนขั้น เงินเดือน ว. PA

หน้าแรกปกรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ตำแหน่งครู (ไม่มีวิทยฐานะ) เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ตามองค์ประกอบการประเมิน ว.PA

 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ตำแหน่งครู (ไม่มีวิทยฐานะ)

เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ตามองค์ประกอบการประเมิน ว.PA


รายงานเลื่อนขั้น เงินเดือน ว. PA

รายงานเลื่อนขั้น เงินเดือน ว. PA


ดาวน์โหลด (Download)

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :  


Kwang Kongmuenrak
Tags: ปก ปกแบบข้อตกลงในการพัฒนางานPA PA

  • Facebook
  • Twitter

คุณอาจชอบโพสต์เหล่านี้

ดาวน์โหลดฟรี รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์​ ว23/2564 และ PA เครดิตเพจ ครูสายบัว

ดาวน์โหลดฟรี รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์​ ว23/2564 และ PA เครดิตเพจ ครูสายบัว

รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์​ ว23/2564 และ PA เครดิตเพจ ครูสายบัว

รายงานเลื่อนขั้น เงินเดือน ว. PA
รายงานเลื่อนขั้น เงินเดือน ว. PA
ดาวน์โหลดฟรี รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์​ ว23/2564 และ PA เครดิตเพจ ครูสายบัว

>>>>ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่<<<<

ขอบคุณที่มาจาก ครูสายบัว พิมพ์มหา เพจ ครูสายบัว

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

ในบทความนี้มีตัวอย่างการเขียนรายงาน PA เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณา ก่อนที่จะเข้ามาประเมินผล PA ที่โรงเรียน เป็นที่นี้ตัวอย่างของ โรงเรียนบางละมุง โรงเรียนอื่นสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่างแนวทางการเตรียมรายงานผล PA 2565 เพื่อนำไปจัดทำการนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) โดยแนวทางของ โรงเรียนบางละมุง จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานตาม PA หรือความก้าวหน้าของ PA ก่อนในครั้งแรก ในรูปแบบ pdf และจึงเข้ามาประเมินผล PA ในช่วงกันยายน-ตุลาคม 2565 เพื่อลงคะแนนในแบบ PA 2/ส และ PA 3 สำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือน คงวิทยฐานะและขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต่อไป

แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง pa แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ตำแหน่ง ครู ไฟล์ doc. word. ลิงก์ ดาวน์โหลดที่นี่

โดย

kussapa poochomsee

-

กันยายน 19, 2022

1993

Facebook

Twitter

Pinterest

LINE

แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง pa แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ตำแหน่ง ครู ไฟล์ doc. word. ลิงก์ ดาวน์โหลดที่นี่

แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง pa สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน ช่วงนี้คุณครูหลายท่านกำลังวุ่นกับการทำแบบรายงานผลการพัฒนางานตาม ข้อตกลง pa อยู่ใช่ไหมครับ วันนี้ทางเว็บไซต์ ครูอัพเดตดอทคอม จึงขอรวบรวม ลิงก์ ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการพัฒนางานตาม ข้อตกลง pa แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ตำแหน่ง ครู  ไฟล์ doc. word. ให้คุณครูได้ศึกษาเป็นตัวอย่างครับ

รายงานเลื่อนขั้น เงินเดือน ว. PA
รายงานเลื่อนขั้น เงินเดือน ว. PA
แบบรายงาน ผลการพัฒนางานตาม ข้อตกลง pa แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ตำแหน่ง ครู ไฟล์ doc. word. ลิงก์ ดาวน์โหลดที่นี่

ก่อนอื่นต้องขออธิบายคราวๆก่อนว่า แบบรายงานผลการพัฒนางานตาม ข้อตกลง pa คืออะไร แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงที่เราได้ทำไว้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด ที่กำหนดโดย ก.ค.ศ. นั่นเอง เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ และคุณครูทุกท่านสรุปส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณ นั้นๆครับ

แบบรายงาน ผลการพัฒนางานตาม ข้อตกลง pa แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ตำแหน่ง ครู ไฟล์ doc. word. ลิงก์ ดาวน์โหลดที่นี่

ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้
– สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
– การออกแบบการจัดการเรียนรู้
– การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
– การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
– การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
– การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
– อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
– จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา
– ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
– ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา
– ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
– การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
– การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
– นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

องค์ประกอบที่ 2 : ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ลิงก์ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1WEKl9A1n4FsFeHAqCtTDI72403rnT8dJ/view 

ขอบคุณที่มา คุณครูสามารถ โสภาพงษ์

เรื่องราวที่น่าสนใจ การบันทึกภาระงาน ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว21/2564 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา