กายภาพบําบัด ใช้คะแนนอะไรบ้าง 64

คณะกายภาพบำบัด

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 1/1 แฟ้มสะสมผลงาน)

ชื่อส่วนงาน: คณะกายภาพบำบัด

หลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะกายภาพบำบัด

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 1/2 แฟ้มสะสมผลงาน)

ชื่อส่วนงาน: คณะกายภาพบำบัด

หลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะกายภาพบำบัด

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2 โควตา)

ชื่อส่วนงาน: คณะกายภาพบำบัด

หลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะกายภาพบำบัด

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 3 กสพท.)

ชื่อส่วนงาน: คณะกายภาพบำบัด

หลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะกายภาพบำบัด

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน)

ชื่อส่วนงาน: คณะกายภาพบำบัด

หลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิต


*** หากไม่พบหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในตารางนี้ กรุณาติดต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด เพื่อทำการเพิ่มหลักสูตรของท่าน ***

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2559

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชกายภาพบำบัด

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2555

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชกายภาพบำบัด

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2556

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชกายภาพบำบัด

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2556

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชกายภาพบำบัด

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2559

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2559

MSc PHYSIOTHERAPY (FT) 2014-2015

Master of Science in Advancing Physiotherapy Practice

Governors State University

Transitional Doctor of Physical Therapy Program

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

University of South Florida

Transitional Doctor of Physical Therapy Program

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Master of Science in Advancing Physiotherapy

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชกายภาพบำบัด

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชกายภาพบำบัด

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

MSc Advanced Manipulative Physiotherapy

MSc Manipulative Physiotherapy

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดnew

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชกายภาพบำบัดNew

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดNew

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดNew

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่

*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกำลังกาย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

*ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

*ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

*วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

*วิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาล ม.มหิดล

*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

*ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง

*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

*Ph.D of Molekulare Biomedizin

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

*ปัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่

*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกำลังกาย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ New

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์(หลักสูตรนานาชาติ)New

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

*Doctor of Philosophy in Health Sciences

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย(หลักสูตรนานาชาติ)New

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ILLINOIS STATE UNIVERSITY

*Master of Science Kinesiology and Recreation Exercise Physiology

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

คณะกายภาพบําบัด มศว ใช้คะแนนอะไรบ้าง

คะแนนที่ใช้ GPAX ONET GAT PAT2. (ตรวจสอบจากข้อมูลอัพเดตล่าสุดในแต่ละรอบอีกครั้ง) ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี ค่าเทอม 25,000 / ภาคการศึกษา

กายภาพบำบัดใช้คะแนนอะไร

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวนรับ 5 ที่นั่ง เกณฑ์การคัดเลือก 1. GAT 20% 2. PAT 2 30%และหรือคะแนน 7 วิชาสามัญ

คณะกายภาพบําบัดต้องสอบอะไรบ้าง

คณะกายภาพบำบัด.
รอบที่เปิดรับ 1 2 3/1 3/2 4..
คะแนนที่ใช้ GPAX ONET GAT PAT2 ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 คณิตศาสตร์2 ฟิสิกส์ เคมี (ตรวจสอบจากข้อมูลอัพเดตล่าสุดในแต่ละรอบอีกครั้ง).
ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี.
ค่าเทอม 113,850 ตลอดหลักสูตร.
ข้อมูลปีการศึกษา 2564..

กายภาพบำบัด มศว สอบอะไรบ้าง

มีผลการสอบGAT/PATประจําปีการศึกษา 2564และวิชาสามัญประจําปีการศึกษา 2564ตามองค์ประกอบ ค่าน้ําหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ําที่กําหนดดังนี้ GAT 20% + PAT2 30% + วิชาสามัญ (ภาษาไทย 10% ,ภาษาอังกฤษ 10% ,ฟิสิกส์ 10% ,ชีวะ 20%)