คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส ค่าเทอม

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565
 • Global Pick up for YOU (TCAS) TCAS TCAS News ข่าว TCAS ข่าวรับสมัคร
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส ค่าเทอม
  Natcha. T
 • May 12, 2022
 • 1375

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส ค่าเทอม

Show

อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย ระดับปริญญาตรี

คณะแพทยศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท
  • พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)
 • ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท
  • พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 • ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
  • วท.บ. ฉุกเฉินการแพทย์

คณะเภสัชศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 32,500 บาท
  • ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 31,000 บาท
  • พย.บ. พยาบาลศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
  • ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์
  • วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท
  • วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะวิทยาศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
  • ทุกสาขาวิชา

คณะเทคโนโลยี

 • ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
  • ทุกสาขาวิชา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
  • สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
  • ทุกสาขาวิชา

คณะวิทยาการสารสนเทศ

 • ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท
  • นศ.บ. นิเทศศาสตร์
  • วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภาคการศึกษาละ 13,500 บาท
  • สท.บ. สารสนเทศศาสตร์
  • วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วท.บ. สื่อนฤมิต
 • ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
  • วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วท.บ. วิทยาการข้อมูลประยุกต์
 • ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
  • วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
  • วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

 • ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
  • ทุกสาขาวิชา

คณะการบัญชีและการจัดการ

 • ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
  • บช.บ. บัญชีบัณฑิต
  • บธ.บ. การตลาด
  • บธ.บ. การจัดการ
  • บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • บธ.บ. การบริหารการเงิน
  • บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  • ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท
  • บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 • ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
  • ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว
  • ศศ.บ. การจัดการโรงแรม
 • ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท
  • ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท
  • ศศ.บ. ภาษาไทย
  • ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
  • ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
  • ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม
  • ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร)
  • ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว)
  • ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม)
 • ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
  • ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
  • ศศ.บ. ภาษาจีน
  • ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น)
  • ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
  • ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี)
 • ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
  • ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
  • ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 • ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท
  • ทุกสาขาวิชา

คณะศึกษาศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท
  • ทุกสาขาวิชา

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
  • ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม
 • ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
  • ศป.บ. ทัศนศิลป์
  • ศป.บ. ศิลปะการแสดง
  • ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 • ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
  • ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
 • ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท
  • กศ.บ. ดนตรีศึกษา

คณะนิติศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท
  • น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต
⭐ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก
 • อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย
 • อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวต่างประเทศ
 • อัตราค่าเล่าเรียนผู้ร่วมฟังชาวไทย
 • อัตราค่าเล่าเรียนผู้ร่วมฟังชาวต่างประเทศ
 • อัตราการเรียกเก็บเงินประเภทอื่นๆ
 • ประกาศ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.msu.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 65

Tags: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส ใช้คะแนนอะไรบ้าง

คะแนนที่ใช้ GPAX ONET GAT. (ตรวจสอบจากข้อมูลอัพเดตล่าสุดในแต่ละรอบอีกครั้ง) ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี ค่าเทอม 18,000 / ภาคการศึกษา

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส เรียนเกี่ยวกับอะไร

โดยสรุป การเรียนในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จะเน้นสอนให้น้องๆ มีความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรม การท่องเที่ยว และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตั้งแต่ทฤษฎีการจัดการ ภาษา จิตวิทยา การบริหาร การบริการ และภาคปฎิบัติในวิชาชีพต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.สารคามมีกี่คณะ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดสอนในระดับปริญญาตรี จํานวน 17 คณะ และ 2 วิทยาลัย ดังต่อไปนี้

ม.สารคาม มีคณะอะไรบ้าง65

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
คณะวิทยาศาสตร์.
คณะวิศวกรรมศาสตร์.
คณะพยาบาลศาสตร์.
คณะศึกษาศาสตร์.
คณะเภสัชศาสตร์.
คณะเทคโนโลยี.
คณะการบัญชีและการจัดการ.