รังสีเทคนิค ราชวิทยาลัยจุฬา คะแนน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมเปิดรับสมัครในรอบ Admission ทั้งหมด 4 สาขาวิชา รวม 28 ที่นั่ง โดยแต่ละคณะกำหนดวิชาสามัญ และ GAT/PAT เป็นหลัก ตามไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไร

สาขาวิชาที่เปิดรับ-เกณฑ์การคัดเลือก

คณะพยาบาลศาสตร์

 • โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ 5 คน
  • ม.6 หรือเด็กซิ่ว
  • แผนวิทย์-คณิต
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
  • BMI ต่ำกว่า 30 กก./ตร.ม.
  • GPA รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา (ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ สาขาวิชารังสีเทคนิค 15 คน
  • ม.6 หรือเด็กซิ่ว
  • แผนวิทย์-คณิต
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีคะแนน GAT และ PAT 2
  • คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา (ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)
    
 • โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสุขภาพ 5 คน
  • ม.6, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • แผนวิทย์-คณิต
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
   • TOEIC, TOEFL, IELTS, MU-ELT,  TU-GET, CU-TEP
  • มีคะแนน GAT และ PAT 2
  • คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา (ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน-ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ 3 คน
  • ม.6  หรือเด็กซิ่ว
  • แผนวิทย์-คณิต
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีคะแนน GAT, PAT 1, PAT 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ระเบียบการรับสมัครทุกสาขาวิชา คลิก

ในรอบ Admission ทางทปอ.จะเปิดรับสมัครทุกมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS พร้อมกันในระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565  ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ให้น้องๆ ติดตามจากระเบียบการรับสมัคร และทปอ.เป็นระยะๆ

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ุสขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ใน สาขาวิชา รังสีเทคนิค ในระบบ TCAS ปีการศึกษา2565

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รังสีเทคนิค ราชวิทยาลัยจุฬา คะแนน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา สาขาวิชา รังสีเทคนิค ปีการศึกษา2565

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 1 Portfolio

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 ธันวาคม – 15 มกราคม 2565

ชำระค่าสมัครสอบ : วันที่ 15 ธันวาคม – 15 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 24 มกราคม 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และ/หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

⇒รายงานตัวเข้าศึกษา : รอประกาศ

 

รอบ 2 โควตา

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-30 มีนาคม 2565

ชำระค่าสมัครสอบ : วันที่ 1-31 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 18 เมษายน 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2  พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา :วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

⇒รายงานตัวเข้าศึกษา : รอประกาศ

 

รอบ 3 Admission

⇒ประกาศรับสมัคร : วันที่ 2-10 พฤภาคม 2565

⇒ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 2 มิถุนายน 2565

 

รอบ 4 รับตรงอิสระ

รอประกาศ

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ุสขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รังสีเทคนิค

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน โครรงการเพชรจุฬาภรณ์ 10 คน

รอบที่ 2 โควตา โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ 15 คน

รอบที่ 2 โควตา โครงการจุฬาภรณ์-EEC 30 คน

รอบที่ 3 Admission จำนวนรับ 15 คน

รอบที่ 4 รับตรงอิสราะ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

รอบ 1 Portfolio

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศุึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต

มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 5 ภาคเรียน และ ภาษาอังกฤษ 3.50 ขึ้นไป

มีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยขน์ต่อสังคม จิตอาสา และกิจกรรมอื่นๆ

เขียนเรียงความ นักรังสีเทคนิคในอนาคต

 

รอบ 2 โควตา โครงการปณิธานจุฬาภรณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศุึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

 

รอบที่ 2 โควตา โครงการจุฬาภรณ์-EEC

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

มีทะเบียนบ้านหรือกำลังศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกอยู่ใน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี 

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

มีคะแนนสอบ GAT ไม่ตำกว่า 90 คะแนน PAT 2 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

 

รอบที่ 3 Admission

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

มีคะแนนสอบ GAT ไม่ตำกว่า 90 คะแนน PAT 2 ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน  และวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ุสขภาพ สาขาวิชา รังสีเทคนิค   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

รังสีเทคนิค จุฬา ใช้คะแนนอะไรบ้าง

- มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75. - มีผลคะแนนการสอบวิชา GAT85 (ความถนัดทั่วไป)/PAT1 (คณิตศาสตร์)/PAT2(วิทยาศาสตร์) - ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของทางมหาวิทยาลัย

รังสีเทคนิค จุฬา ใช้คะแนนอะไรบ้าง 64

Admission 1. ข้อมูลปีการศึกษา 64. GPAX 2.75. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 75. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 75. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.admissions.chula.ac.th..
Admission 1. ข้อมูลปีการศึกษา 64. GPAX 2.75. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 75. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 75. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.admissions.chula.ac.th..

รังสีเทคนิค ใช้คะแนนอะไรบ้าง 65

Admission. GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 + คะแนนวิชาสามัญ (อังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) + GAT + PAT 1 + PAT 2.

รังสีเทคนิค มหิดล ใช้คะแนนอะไรบ้าง

มหาวิทยาลัยมหิดล คะแนนที่ใช้ GPAX ONET GAT PAT2 ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 คณิตศาสตร์2 ฟิสิกส์ เคมี PAT1. (ตรวจสอบจากข้อมูลอัพเดตล่าสุดในแต่ละรอบอีกครั้ง) ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี ค่าเทอม 69,450 ตลอดหลักสูตร