ม.เกษตร เปิดรับสมัคร 65 วันไหน

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • Global HIGHLIGHT เตรียมสอบTCAS65 TCAS TCAS News TCAS รอบ 2 ข่าว TCAS ข่าวรับสมัคร เตรียมสอบ TCAS65
 • ม.เกษตร เปิดรับสมัคร 65 วันไหน
  PANOT
 • November 17, 2021
 • 2110

ม.เกษตร เปิดรับสมัคร 65 วันไหน

กำหนดการคัดเลือก

ม.เกษตร เปิดรับสมัคร 65 วันไหน

กำหนดการคัดเลือก : คลิก
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก


โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 508 ที่นั่ง
  • ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ)
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 776 ที่นั่ง
  • ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำหรับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา)
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน รับจำนวน 10 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 14 ที่นั่ง
  • ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 321 ที่นั่ง
  • ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการลูกพระพิรุณ
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 158 ที่นั่ง
  • ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. โครงการเพชรนนทรี
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 230 ที่นั่ง
  • ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. โครงการเด็กไทยสู่สากล
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 105 ที่นั่ง
  • ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 15 ที่นั่ง
  • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 15 ที่นั่ง
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 11. โควตาความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษา (MOU) กับ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 15 ที่นั่ง
  • รวมคณะ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 12. โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 143 ที่นั่ง
  • รวมคณะ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 13. โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน มก. โดยวิธีพิเศษ
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 109 ที่นั่ง
  • รวมคณะ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 14. โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 65 ที่นั่ง
  • รวมคณะ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.ku.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 64

Tags: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อที่ รายละเอียด 1 ผู้สมัครจะต้องอ่านระเบียบการก่อนการสมัครและต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ หากตรวจพบในภายหลังแม้ว่าจะมีการสมัคร/ผ่านการคัดเลือก/เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ก็จะตัดสิทธิ์ทันทีและไม่มีการคืนเงิน ไม่มีการรับผิดชอบ ในทุกกรณี 2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบอยู่เสมอ หากมีสิ่งใดสงสัยจะต้องติดต่อสอบถามและแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการปิดรับสมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้สมัครยืนยันข้อมูลตามที่ปรากฏในระบบ 3 เอกสารเกี่ยวข้องที่สำคัญ 
ม.เกษตร เปิดรับสมัคร 65 วันไหน
 • ส่วนประกอบการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  |  ดูรายละเอียด
 • สำหรับผู้สมัครคณะเกษตร กำแพงแสน กรณีสมัครแบบเป็นบุตรเกษตรกร ต้องแนบหนังสือรับรอง ต่อท้ายแฟ้มสะสมผลงาน  |  Click! DOWNLOAD
 • สำหรับผู้สมัครคณะเกษตร กำแพงแสน กรณีสมัครแบบเป็นยุวเกษตรกร ต้องแนบหนังสือรับรอง ต่อท้ายแฟ้มสะสมผลงาน  |  Click! DOWNLOAD
4 ในขั้นตอนการสมัคร ให้ผู้สมัครทุกคนแนบไฟล์ ตามกำหนดดังนี้
 • upload ไฟล์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง(กรณีมี 2 หน้า) จำนวน 1 ไฟล์ (ชนิด pdf)
 • upload ไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 1 ไฟล์ (ชนิด pdf) ขนาดไม่ควรเกิน 10 MB
 • แนบลิงค์แฟ้มสะสมผลงานที่ได้ฝากไฟล์ไว้กับผู้ให้บริการฝากไฟล์ เช่น Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud เป็นต้น
5 ** การชำระเงินค่าสมัคร ต้องเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น ** โดยให้ชำระได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์, แอพ SCB EASY, ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ก่อนการชำระเงินให้สังเกตข้อมูลในใบแจ้งหนี้จะต้องมีข้อความครบถ้วน สมบูรณ์ (Ref.1, Ref.2) ทั้งนี้เมื่อชำระค่าสมัครแล้วให้เข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินในวันถัดไป เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (หากพบว่าข้อมูลการชำระเงินไม่ปรากฏในระบบให้แจ้งผ่านเพจ facebook: งานรับเข้าศึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน)  คลิก!! ดูวิธีการชำระเงิน (สามารถให้ผู้มีแอพ SCB EASY สแกนบาร์โค้ดชำระเงินให้ได้) 6 สมัครภายในวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 21.00 น. และชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 22.00 น. เท่านั้น

ม.เกษตร บางเขน 65 เปิดวันไหน

วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน) *** จ.28 มิ.ย.64 จ.9 ส.ค.64 จ.29 พ.ย. 64 จ.10 .ค.65 จ.25 เม.ย.65 จ.6 มิ.ย.65วันเริ่มลงทะเบียนเรียนไม่ระบุสาขาวิชา ➢ วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และชาระเงินล่าช้า ที่หน่วยทะเบียนกลางแต่ละ วิทยาเขต

ม.เกษตร รับสมัครวันไหน

ปฏิทินการรับสมัคร.

ม.เกษตร มีคณะอะไรบ้าง 65

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดสอน.
16 คณะ คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะประมง คณะมนุษยศาสตร์ คณะวนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ... .
2 วิทยาลัย / 1 โครงการจัดตั้ง วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ.

ม.เกษตร ประกาศผลกี่โมง

ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS (รอบที่ 1) ตามขั้นตอนที่ ทปอ. กำหนด จะได้รับการประกาศ รายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะประกาศในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทาง https://admission.ku.ac.th.