โลจิสติกส์ต้องสอบอะไรบ้าง 66

“โลจิสติกส์” คณะ/สาขาด้านโลจิสติกส์ เป็นคณะที่ศึกษาถึงการจัดการระบบขนส่ง การเคลื่อนย้ายทั้งสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ และนอกจากการขนส่งสินค้าแล้ว ยังศึกษาไปถึงวิธีการ กระบวนการ การควบคุม และการจัดเก็บอีกด้วย โดยคณะโลจิสติกส์ในปัจจุบันนั้นมีสถาบันในประเทศไทยที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีด้วยกันถึง 21 สถาบัน ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

-สาขาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://commerce.cbs.chula.ac.th/?page_id=62

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์และการขนส่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://www.tbs.tu.ac.th/iblt-home/iblt-about-us/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา)

คณะวิทยาการจัดการ

-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.ku.ac.th/th/ac-in-faculty-of-management-science/

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.su.ac.th/th/faculty-engineering.php

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะโลจิสติกส์

-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://buulog.com/index.php/course/bsc-logistics-management/

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาการจัดการ

-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.mfu.ac.th/education/program/

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://academic.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7848

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

-การจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://soctech.sut.ac.th/mt/

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
– แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
– แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
– แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>> https://cls.ssru.ac.th/

หลักสูตรยอดฮิต “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)”

สวนสุนันทา  เปิดรับสมัครรุ่น 2 เทอม 2/64 แล้ววันนี้

หลักสูตรปริญญาตรี ออนไลน์
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา B.B.A. Online
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

โลจิสติกส์ต้องสอบอะไรบ้าง 66
เหมาะสำหรับคนทำงาน
โลจิสติกส์ต้องสอบอะไรบ้าง 66
เรียนจบได้จากที่บ้าน
โลจิสติกส์ต้องสอบอะไรบ้าง 66
สะดวกลดการเดินทาง
โลจิสติกส์ต้องสอบอะไรบ้าง 66
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
โลจิสติกส์ต้องสอบอะไรบ้าง 66
 เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
โลจิสติกส์ต้องสอบอะไรบ้าง 66
เทียบโอนหน่วยกิตได้
โลจิสติกส์ต้องสอบอะไรบ้าง 66
 จบ ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถจบได้ภายใน 2 ปี
#Logisticsonline #CLS #SSRU #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียน
https://cls.ssru.ac.th/page/coursedistance

ข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/KSyMQSy

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะบริหารธุรกิจ

-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.facebook.com/bba.logisticsscm.ru/

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ

-วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.fms.psu.ac.th/all-course/all-bachelor-degree/bba-course/lsm/

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

-สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://kmutnb.ac.th/faculty-and-agencies/rayong-campus/

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจ

-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://ba.hcu.ac.th/

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาการจัดการ

-สาขาการจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://management.wu.ac.th/?page_id=3149

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต

-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.tni.ac.th/bg_trans_credits/lm_program/

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ

-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://business.dbsrsu.com/logistic.html

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.spu.ac.th/fac/logistics/

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ

-สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://www.northbkk.ac.th/ba/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C/

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

-สาขาการจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://business.utcc.ac.th/

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ

-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://kbu.ac.th/admin/

มหาวิทยาลัยธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ

-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://lm.thonburi-u.ac.th/

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ

-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://bkkthon.ac.th/home/th/faculty/faculty-14/department-34

สำหรับผู้ที่สนใจอยากศึกษาต่อด้านโลจิสติกส์ในต่างประเทศสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ >>> สาขา Supply Chain & Logistics น่าเรียนของ 3 มหาวิทยาลัยในอเมริกา

โลจิส สอบอะไรบ้าง 66

โลจิสติกส์.
การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication).
การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking).
สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies).

โลจิสติกส์ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

คะแนน GPAX ต่ำสุด 2.75. รายละเอียด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - การจัดการโซ่อุปทาน บธ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้น ปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. Portfolio (50%) 3. สอบสัมภาษณ์ (50%)

คณะครุศาสตร์ สอบอะไรบ้าง 66

คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ - ภาษาไทยสามัญ - สังคมสามัญ

DEK66 ควรเตรียมตัวยังไง

DEK66 เตรียมตัวสอบ ยังไง? ทางทปอ.แจ้งไว้ว่า ขอบเขตของข้อสอบมาจาก เนื้อหาการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ไม่เกินจากหลักสูตร) โดยจะเน้นการคิด วิเคราะห์ และการนำไปใช้เป็นหลัก เพราะฉะนั้น ถ้าถามว่าต้องเตรียมตัวยังไง พี่ก็แนะนำว่า ทบทวนเนื้อหาให้แม่นยำ เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับข้อสอบได้