หนังสือเรียนภาษาพาที ป.4 pdf

มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดเรื่องที่น่าสนใจ ผสานความเข้าใจลักษณะของภาษาไทย

ตระหนักรับรู้ในความงามของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา กระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองและกระตุ้นความสนใจ

ภาษาพาที ป.๔ บทที่ ๑

ภาษาพาที ป.๔ บทที่ ๒

ภาษาพาที ป.๔ บทที่ ๓

ภาษาพาที ป.๔ บทที่ ๔

ภาษาพาที ป.๔ บทที่ ๕

ภาษาพาที ป.๔ บทที่ ๖

ภาษาพาที ป.๔ บทที่ ๗

ภาษาพาที ป.๔ บทที่ ๘

ภาษาพาที ป.๔ บทที่ ๙

ภาษาพาที ป.๔ บทที่ ๑๐

ภาษาพาที ป.๔ บทที่ ๑๑

ภาษาพาที ป.๔ บทที่ ๑๒

ภาษาพาที ป.๔ บทที่ ๑๓

ภาษาพาที ป.๔ บทที่ ๑๔

ภาษาพาที ป.๔ บทที่ ๑๕

ภาษาพาที ป.๔ บทที่ ๑๖

Annons

Share this:

  • Twitter
  • Facebook

Gilla detta:

Gilla Laddar in …