ใบงาน การอ่าน ออกเสียง บทร้อยกรอง ม. 3

ใบความรู้  เรื่อง  หลักการอ่านในใจ

    ความสามารถในการอ่านนับเป็นทักษะที่สำคัญในการศึกษาทุกระดับ เพราะในการเรียนวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้องเรียนหรือนอกหัองเรียนก็ตาม ล้วนแต่ต้องใช้ทักษะการอ่านเป็นสื่อสำคัญในการเรียนรู้ การอ่านมีความสำคัญอย่างมากในฐานะเครื่องมือในการรับและส่งสาร

ประเภทของการอ่าน การอ่าน เป็นวิธีสื่อสารที่เป็นได้ทั้งการส่งสารและการรับสาร การอ่านแบ่งได้เป็น 2  ประเภท ดังนี้

          1. การอ่านออกเสียงวิธีอ่านออกเสียงประกอบด้วย

                   1.1อ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน

                    1.2อ่านเสียงดัง ฟังได้ทั่วถึง

                    1.3อ่านให้เป็นเสียงพูดธรรมชาติ

                    1.4รู้จักทอดจังหวะและลมหายใจ ฯลฯ

     การอ่านออกเสียงเป็นได้ทั้งการรับสารและการส่งสาร ส่วนการอ่านในใจจะเป็นได้เฉพาะการรับสารเพียงทางเดียวเท่านั้น การอ่านออกเสียง หมายถึงการอ่านที่ผู้อื่นสามารถได้ยินเสียง การอ่านออกเสียงมักไม่นิยมอ่านเพื่อการรับสารโดยตรงเพียงคนเดียว เว้นแต่การอ่านบทประพันธ์เป็นท่วงทำนองเพื่อความไพเราะเพลิดเพลิน ส่วนใหญ่การอ่านออกเสียงมักเป็นการอ่านให้ผู้อื่นฟัง การอ่านออกเสียงให้ผู้อื่นฟัง จะต้องอ่านให้ชัดเจน ถูกต้องได้ข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ มีลีลาการอ่านที่น่าสนใจและน่าติดตามฟังจนจบ

          2. การอ่านในใจวิธีอ่านในใจประกอบด้วย

                   2.1ตั้งสมาธิให้แน่วแน่

                   2.2กะช่วงสายตาให้ยาว

                   2.3 ไม่อ่านย้อนไปย้อนมา

                   2.4  ไม่ออกเสียงเวลาอ่าน ฯลฯ


ใบงาน  เรื่อง  หลักการอ่านในใจ

คำชี้แจง  ให้นักศึกษา กศน. เรียนรู้จากใบความรู้  หรือศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่นที่สนใจ และตอบคำถามในใบงานดังต่อไปนี้

1.ให้นักศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและความจำเป็นในการศึกษาเรื่อง “หลักการอ่านในใจ”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.  การอ่านในใจมีประโยชน์กับนักศึกษาอย่างไรบ้าง ให้อธิบายมาพอสังเขป

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ............................................................................. ระดับชั้น  ................................วันที่ ...............................

รายวิชา 32101  ชั้น ม.5
ภาษาไทย 2 (1.0 นก.)

ปฐมนิเทศ
(แนะนำตัว /โครงสร้างวิชา/วิธีเรียน/การวัดผล/ข้อตกลง ครูกับนักเรียน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การอ่านออกเสียง บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง (3 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน

หัวข้อที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียง บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง การอ่านออกเสียง บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

PDF  

ใบงานที่ 1.1

Word

ใบงานที่ 1.2 ใบงานที่ 1.3 ใบงานที่ 1.4 แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (4 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน

หัวข้อที่ 2  เรื่อง การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

PDF  

ใบงานที่ 2.1

Word

ใบงานที่ 2.2 แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ (2 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน

หัวข้อที่ 3 เรื่อง การอ่านแปลความตีความ และขยายความ             

ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การอ่านแปลความตีความ และขยายความ             

PDF  

ใบงานที่ 3.1           

Word

ใบงานที่ 3.2           

Word

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น (4 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน

หัวข้อที่ 4  เรื่อง การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น

ใบความรู้ที่ 4  เรื่อง การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น

PDF  

ใบงานที่ 4.1

Word

ใบงานที่ 4.2 แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนบันทึกความรู้ (2 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน

หัวข้อที่ 5 เรื่อง การเขียนบันทึกความรู้

ใบความรู้ที่ 5  เรื่อง การเขียนบันทึกความรู้

PDF  

ใบงานที่ 5.1

Word

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การเขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย (6 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน

หัวข้อที่ 6 เรื่อง การเขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย

ใบความรู้ที่ 6  เรื่อง การเขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย

PDF  

ใบงานที่ 6.1

Word

ใบงานที่ 6.2 แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย (4 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน

หัวข้อที่ 7 เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย

ใบความรู้ที่ 7.1 เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย

LINK  

ใบความรู้ที่ 7.2  เรื่อง มัทนะพาธา

LINK

ใบงานที่ 7.1

แบบทดสอบหลังเรียน