ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.6 อ จ ท

แนวข้อสอบ O-Net (อจท.) ป.6, ม.3, ม.6

***แนวข้อสอบ O-Net (อจท.) ป.6***

 • วิชาภาษาไทย ป.6
 • วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
 • วิชาสังคมศึกษา ป.6
 • วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.6
 • วิชาศิลปะ ป.6
 • วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6


***แนวข้อสอบ O-Net (อจท.) ม.3***

 • วิขาภาษาไทย ม.3
 • วิชาคณิตศาสตร์ ม.3
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3
 • วิชาสังคมศึกษา ม.3
 • วิชาสุขศึกษา ม.3
 • วิชาศิลปะ ม.3
 • วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3
 • วิชาภาษาอังกฤษ ม.3


***แนวข้อสอบ O-Net (อจท.) ม.6***

 • วิชาภาษาไทย ม.6
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6
 • วิชาสังคมศึกษา ม.6
 • วิชาสุขศึกษา ม.6
 • วิชาศิลปะ ม.6
 • วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6
 • วิชาภาษาอังกฤษ ม.6

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.6 อ จ ท

ส่งอีเมลข้อมูลนี้BlogThis!แชร์ไปที่ Twitterแชร์ไปที่ Facebookแชร์ใน Pinterest

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)***
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2


***รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6***
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไฟฟ้า
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หินบนผิวโลก และภายในโลก
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์โลก และเทคโนโลยีอวกาศ***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6***
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา
  • เรื่องที่ 1 เราเจริญเติบโต
  • เรื่องที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  • เรื่องที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์
  • เรื่องที่ 4 เรารักทรัพยากร
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารและการเปลี่ยนแปลง
  • เรื่องที่ 5 เรียนรู้เรื่องของสาร
  • เรื่องที่ 6 สารในชีวิตประจำวัน
  • เรื่องที่ 7 เมื่อสารเปลี่นแปลง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไฟฟ้าน่ารู้
  • เรื่องที่ 8 วงจรไฟฟ้า
  • เรื่องที่ 9 แม่เหล็กไฟฟ้า
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของโลก
  • เรื่องที่ 10 หินในท้องถิ่นของเรา
  • เรื่องที่ 11 ธรณีพิบัติภัย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
  • เรื่องที่ 12 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
  • เรื่องที่ 13 เทคโนโลยีอวกาศ
***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)***
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไฟฟ้า
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หินบนผิวโลก และภายในโลก
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์และเทคโนโลยีอวกาศ***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 8)***
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและสารอาหาร
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วงจรไฟฟ้า
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และโครงงานวิทยาศาสตร์***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 7)***
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและสารอาหาร
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วงจรไฟฟ้า
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และโครงงานวิทยาศาสตร์***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 6)***
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและสารอาหาร
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วงจรไฟฟ้า
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และโครงงานวิทยาศาสตร์***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 5)***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและสารอาหาร
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วงจรไฟฟ้า
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และโครงงานวิทยาศาสตร์***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 4)***


 • บทที่ 1 ร่างกายของเรา
 • บทที่ 2 อาหาร และสารอาหาร
 • บทที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • บทที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน
 • บทที่ 5 วงจรไฟฟ้า
 • บทที่ 6 หิน และปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา
 • บทที่ 7ปรากฎการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ
 • บทที่ 8 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และโครงงานวิทยาศาสตร์


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 3)***

 • หน่วยที่ 1 อาหารและสารอาหาร
 • หน่วยที่ 2 ร่างกายของเรา
 • หน่วยที่ 3 สิ่งมีชีิวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ
 • หน่วยที่ 5 สารในชีวิตประจำวัน
 • หน่วยที่ 6 วงจรไฟฟ้า
 • หน่วยที่ 7 หินและการเปลี่ยนแปลง
 • หน่วยที่ 8 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 2)***
 • บทที่ 1 ร่างกายมนุษย์
 • บทที่ 2 อาหารและสารอาหาร
 • บทที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • บทที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน
 • บทที่ 5 วงจรไฟฟ้า 
 • บทที่ 6 หินและปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
 • บทที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
 • บทที่ 8 ทักษะกระบวนการทาปรงวิทยาศาสตร์ และโครงงานวิทยาศาสตร์***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและสารอาหาร
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วงจรไฟฟ้า
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หินปละปรากฏการณ์ธรรมชาติ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์


***แบบทดสอบก่อนเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6***
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บ้านน่าอยู่
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและโภชนาการ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นานาพันธุ์พืช
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สัตว์เลี้ยงแสนรัก
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรียนรู้งานประดิษฐ์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ชำนาญงานช่าง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งานธุรกิจ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การประกอบอาชีพ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ข้อมูลสารสนเทศ และการแก้ปัญหา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.6 (วิชาวิทยาศาสตร์)***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโต
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 รักษ์โลกรักษ์ทรัพยากร
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรียนรู้เรื่องสื่อสาร
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สารในชีวิตประจำวัน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เมื่อสารมีการเปลี่ยนแปลง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วงจรไฟฟ้า
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 แม่เหล็กไฟฟ้า
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หินในท้องถิ่นเรา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ธรณีพิบัติภัย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ปรากฏการณ์ของโลก
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เทคโนโลยีอวกาศ***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์***

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลย)

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์***

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 สัตว์โลกผู้น่ารัก
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 ร่างกายของเรา
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 ไฟฟ้าน่ารู้
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 6 จักรวาลและอวกาศ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลย)