แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.4 doc

แผนการจัดการเรยี นรู้วิชาวทิ ยาศาสตร์ ป. 4 แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 1 สาระการเรียนรวู้ ิทยาศาสตร์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว14101 ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 4 ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2561 หนว่ ยการเรยี นร้ทู ี่ 1 เรื่อง ปฐมนิเทศและขอ้ ตกลงในการเรยี น เวลา 1 ชวั่ โมง วนั ท.ี่ ...........เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผสู้ อน............................................................ ********************************************************************************** 1. มาตรฐานการเรยี นรู้ - 2. ตัวช้ีวัดชนั้ ปี - 3. จดุ ประสงค์การเรียนรู้ 1. มคี วามรู้ความเขา้ ใจแนวทางการจัดการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ เจตคตติ ่อวชิ าวิทยาศาสตร์ และการวัด และประเมนิ ผลวิชาวทิ ยาศาสตร์ (K) 2. ชี้แจงเจตคติทม่ี ีต่อวทิ ยาศาสตร์ได้ (A) 3. ส่ือสารและนาความรู้ความเข้าใจเจตคตติ ่อวิชาวทิ ยาศาสตร์ไปใช้ในชวี ติ ประจาวนั ได้ (P) 4. สาระสาคญั การปฐมนเิ ทศเปน็ การสร้างความเข้าใจอนั ดีต่อกนั ระหว่างครูกับนกั เรียน เป็นการตกลงกนั ในเบอ้ื งต้น ก่อนท่ีจะเรมิ่ การเรียนการสอน ครูไดร้ ูจ้ กั นักเรียนดยี ิ่งข้นึ รับทราบความตอ้ งการ ความรสู้ ึก และเจตคติต่อวชิ า ทีเ่ รยี น ในขณะเดยี วกนั นกั เรยี นไดท้ ราบความต้องการของครู แนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการวัด และประเมินผล สงิ่ ตา่ งๆ ดังกล่าวจะนาไปสกู่ ารเรยี นการสอนทมี่ ีประสทิ ธภิ าพ ครูสามารถจดั กิจกรรมการเรียน การสอนไดอ้ ย่างเหมาะสม ชว่ ยใหน้ กั เรียนคลายความวิตกกงั วล สามารถเรียนได้อยา่ งมคี วามสขุ อนั จะสง่ ผลให้ นกั เรยี นประสบความสาเรจ็ บรรลุตามเปา้ หมายทไ่ี ด้กาหนดไว้ 5. สาระการเรียนรู้ การปฐมนิเทศ - แนวทางการจดั การเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ - เจตคตติ อ่ วิชาวิทยาศาสตร์ - การวดั และประเมินผลวชิ าวิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรูว้ ิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 6. คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ 1. มีวินยั 2. ใฝเ่ รยี นรู้ 3. มุ่งมั่นในการทางาน 4. มจี ติ วทิ ยาศาสตร์ 7. สมรรถนะสาคญั ของผู้เรยี น ความสามารถในการสอ่ื สาร 8. ช้ินงานหรอื ภาระงาน - 9. การจดั กิจกรรมการเรียนรู้ ข้ันนาเขา้ สู่บทเรยี น 1) ครแู นะนาตนเองแลว้ ใหน้ ักเรยี นในห้องเรียนแนะนาตนเองทกุ คน 2) ครอู าจให้นักเรียนแนะนาทีละกลุ่มตัวอักษร หรือตามลาดับหมายเลขประจาตัว หรือตามแถวที่นั่ง ตามความเหมาะสม ขนั้ จดั กิจกรรมการเรยี นรู้ 1) ครูนาผลงานทางวทิ ยาศาสตร์ทม่ี อี ยูใ่ นชุมชน (ใช้ของจรงิ หรือรปู ภาพก็ได้) แล้วใหน้ ักเรียนอภปิ ราย ร่วมกันว่าผลงานดงั กลา่ วเกิดข้ึนไดอ้ ยา่ งไร และมคี วามสาคญั อยา่ งไร 2) ให้นักเรียนยกตัวอย่างผลงานทางวิทยาศาสตร์คนละ 1 ตัวอย่าง พร้อมกับแสดงความคิดเห็นว่า เกี่ยวขอ้ งกับวิทยาศาสตร์อยา่ งไร 3) ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า การเรียนด้วยวิธีการ ให้นักเรียนค้นหาคาตอบด้วยตนเอง ด้วย การศกึ ษาค้นคว้า ทดลอง ปฏบิ ตั ิจรงิ มปี ระโยชน์หรอื ไม่ อยา่ งไร 4) ครูเปิดโอกาสใหน้ ักเรยี นซักถามปัญหาเพอ่ื ทาความเข้าใจรว่ มกัน 5) ครแู นะนาวิธกี ารเรียนรวู้ ิทยาศาสตรว์ า่ นกั เรียนมีวิธกี ารเรียนรู้หลายรูปแบบ เช่น – ลงมือปฏบิ ตั ิกจิ กรรมที่บา้ นและทโ่ี รงเรยี น – สืบค้นขอ้ มูลจากแหล่งการเรยี นรู้ตา่ งๆ – อภิปรายกลุ่มยอ่ ย – แสวงหาความร้ดู ว้ ยตนเอง 6) ครูถามความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ว่า การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ ประสบความสาเรจ็ ต้องมลี กั ษณะนิสยั อยา่ งไร

แผนการจัดการเรยี นรู้วชิ าวทิ ยาศาสตร์ ป. 4 7) ครูให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น (แนวคาตอบ 1. ช่างสังเกต เพราะการ สังเกตทาให้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ซึ่งนาไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ 2. อยากรู้อยากเห็น เพราะการเป็นคนอยากรู้ อยากเห็น ช่างคิดชา่ งสงสยั มกั คิดตงั้ คาถามเพอ่ื คน้ หาคาตอบ ลักษณะนิสัยแบบนนี้ าไปสู่การค้นพบความรูใ้ หม่ เสมอ 3. มีเหตุผลเพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องอธิบายด้วยเหตแุ ละผล เมอ่ื ได้ความร้ใู หม่ต้องอธิบายได้ว่า ผลที่ได้เกิดจากสาเหตใุ ด เม่อื ทราบสาเหตแุ ล้วก็อธิบายได้วา่ ผลเป็นอย่างไรโดยเช่อื ในหลักฐานทส่ี นับสนุน 4. มี ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพราะผู้ท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เป็นผทู้ ี่อยากคิดอยากทาในส่ิงใหม่ๆ อย่เู สมอ ซ่ึง นาไปสู่การคน้ พบความรใู้ หม่ได้ 5. มีความพยายามและอดทน เพราะผลของคาตอบไมใ่ ช่ได้มาโดยการค้นคว้า และทดลองเพียงคร้ังเดยี ว แตต่ อ้ งใช้ความพยายามและความอดทนในการผา่ นอุปสรรคตา่ งๆ เพ่อื ใหไ้ ด้คาตอบ) 8) ครแู นะนาวิธีการวดั และประเมนิ ผลการเรียนรขู้ องนักเรียน ซงึ่ มีอัตราส่วนคะแนน ดังน้ี (1) การวัดและประเมินผลด้านความรู้ (K) 60 คะแนน สอบกลางภาค 30 คะแนน สอบปลายปี 30 คะแนน (2) การวัดและประเมนิ ผลด้านทกั ษะ/กระบวนการ (P) 30 คะแนน - การประเมินการสังเกต - การประเมนิ การสารวจ - การประเมนิ การทดลอง - การประเมินการสืบคน้ ขอ้ มูล - การประเมินโครงงานวทิ ยาศาสตร์ - การประเมนิ แฟ้มสะสมผลงาน - การประเมนิ ด้านทกั ษะ/กระบวนการ - การประเมินดา้ นสมรรถนะสาคญั ของนักเรยี น (3) การวดั และประเมนิ ผลด้านคุณธรรม จริยธรรมและจติ วิทยาศาสตร์ (A) 10 คะแนน - การประเมนิ ด้านเจตคตทิ างวทิ ยาศาสตร์ 10 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน ขั้นสรุป 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความเข้าใจเก่ียวกับเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ แนวทางการจัดการ เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และการวัดและประเมินผลวชิ าวทิ ยาศาสตร์ 2) ครูมอบหมายใหน้ กั เรียนไปศกึ ษาคน้ ควา้ เนือ้ หาของบทเรยี นชวั่ โมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรคู้ ร้ังต่อไป โดยใหน้ ักเรียนศกึ ษาค้นคว้าลว่ งหน้าในหัวข้อการลาเลยี งน้าและอาหารของพืช โดยใชใ้ บงาน สืบค้นข้อมูลก่อน เรยี น 1 ทีค่ รูจดั เตรยี มไว้ให้ประกอบการศึกษาค้นควา้ 3) ครอู ธิบายขนั้ ตอนการปฏิบัตกิ จิ กรรมและมอบหมายให้นกั เรียนไปปฏบิ ัตกิ จิ กรรม ที่บ้าน พร้อมท้ังให้นักเรียนเตรียมประเด็นคาถามท่ีสงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คาถาม เพ่ือนามาอภิปราย รว่ มกนั ในชน้ั เรยี นคร้ังต่อไป

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 10. สอ่ื การเรียนรู้ 1. ใบงานสืบคน้ ขอ้ มูลกอ่ นเรียน 1 2. คมู่ ือการสอน วทิ ยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 4 3. ส่อื การเรยี นรู้ PowerPoint วิทยาศาสตร์ ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี 4 4. แบบฝกึ ทกั ษะ รายวชิ าพ้ืนฐาน วทิ ยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปที ี่ 4 5. หนังสอื เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน วทิ ยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 4 11. การวัดและประเมินผลการเรยี นรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ ดา้ นทักษะ/กระบวนการ (P) จติ วิทยาศาสตร์ (A) - ซกั ถามความรเู้ รอ่ื ง แนวทางการ จัดการเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตร์ เจตคติ 1. ประเมินเจตคตทิ าง ตอ่ วชิ าวิทยาศาสตร์ และการวัดและ วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล ประเมนิ ผลวิชาวทิ ยาศาสตร์ 2. ประเมินเจตคตติ อ่ วทิ ยาศาสตรเ์ ปน็ รายบุคคล

แผนการจัดการเรยี นรวู้ ชิ าวิทยาศาสตร์ ป. 4 12. บันทึกผลหลงั การจัดการเรยี นรู้ 12.1 สรปุ ผลหลงั การจัดการเรียนรู้ 1. นกั เรียนจานวน..................คน ผ่านจดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้......................คน คดิ เป็นร้อยละ.................. ไมผ่ ่านจุดประสงค์การเรยี นรู้..................คน คิดเป็นรอ้ ยละ.................. นกั เรียนนไ่ี ม่ผา่ น มดี งั น้ี 1............................................................ 2............................................................ 3............................................................ 4............................................................ 5............................................................ 6............................................................ แนวทางแก้ไขนกั เรยี นทีไ่ มผ่ ่านจุดประสงค์การเรยี นรู้ ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 2. นกั เรยี นมคี วามรู้ความเขา้ ใจ (K) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 3. นกั เรยี นมีความรเู้ กิดทักษะ (P) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 4. นักเรียนมเี จตคติ คา่ นยิ ม คุณธรรมจรยิ ธรรม (A) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 12.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12.3 ข้อเสนอแนะ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงช่ือ.................................................. (.................................................) ตาแหนง่ .....................................

แผนการจัดการเรียนรวู้ ิชาวทิ ยาศาสตร์ ป. 4 ความเห็นของหัวหน้าสถานศกึ ษา/ผูท้ ่ไี ดร้ บั มอบหมาย ไดท้ าการตรวจแผนการจัดการเรยี นรขู้ อง................................................................แล้วมคี วามเหน็ ดังน้ี 1. เปน็ แผนการจัดการเรยี นร้ทู ่ี  ดีมาก  ดี  พอใช้  ควรปรับปรุง 2. การจัดกิจกรรมไดน้ าเอากระบวนการเรียนรู้  เน้นผู้เรียนเปน็ สาคัญมาใช้ในการสอนไดอ้ ย่างเหมาะสม  ยังไมเ่ นน้ ผเู้ รยี นเปน็ สาคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 3. เป็นแผนการจดั การเรียนรทู้ ี่  นาไปใชไ้ ด้จริง  ควรปรบั ปรงุ ก่อนนาไปใช้ 4. ขอ้ เสนอแนะอน่ื ๆ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ลงชอ่ื .................................................. (.................................................) ตาแหน่ง............................................

แผนการจัดการเรียนรู้วชิ าวิทยาศาสตร์ ป. 4 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 สาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว14101 ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 4 ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2561 หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 1 เรือ่ ง การจาแนกสง่ิ มชี ีวติ (1) เวลา 1 ชว่ั โมง วนั ที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผ้สู อน............................................................ ********************************************************************************** 1. มาตรฐานการเรยี นรู้ มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปล่ยี นแปลงทางพันธุกรรมที่มผี ลตอ่ ส่งิ มชี ีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวฒั นาการ ของสิง่ มชี ีวติ รวมทง้ั นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ 2. ตวั ชีว้ ัดช้นั ปี จาแนกส่ิงมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุม่ สัตว์ และกลมุ่ ที่ไมใ่ ชพ่ ชื และสัตว์ (ว 1.3 ป. 4/1) 3. จุดประสงค์การเรยี นรู้ 1. สงั เกตลกั ษณะของสงิ่ มชี ีวติ ได้ (K) 2. จาแนกส่งิ มชี วี ติ เป็นกลมุ่ จากเกณฑท์ ก่ี าหนดได้ (K) 3. มีความสนใจใฝ่รูห้ รอื อยากรู้อยากเห็น (A) 4. พอใจในประสบการณก์ ารเรียนรูท้ ีเ่ กี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 5. ทางานรว่ มกับผูอ้ ่ืนอยา่ งสร้างสรรค์ (A) 6. สือ่ สารและนาความรเู้ รื่องการจาแนกสิ่งมีชีวติ ไปใช้ในชวี ติ ประจาวนั ได้ (P) 4. สาระสาคัญ ส่ิงมชี วี ิตสามารถจาแนกเปน็ กล่มุ ได้โดยการกาหนดเกณฑ์ทแี่ สดงลักษณะสาคัญเฉพาะทเี่ หมอื นกนั 5. สาระการเรยี นรู้ ลกั ษณะของสิง่ มชี ีวติ 6. คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ 1. มีวินัย 2. ใฝเ่ รยี นรู้ 3. มุง่ มนั่ ในการทางาน 4. มีจติ วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรยี นร้วู ิชาวทิ ยาศาสตร์ ป. 4 7. สมรรถนะสาคญั ของผเู้ รยี น 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 8. ช้นิ งานหรอื ภาระงาน 1. สงั เกตก่อนเรียน 1 2. สืบค้นขอ้ มูลเก่ยี วกบั การจาแนกสงิ่ มชี วี ิต 9. การจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ ครูดาเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบความพร้อม และพ้นื ฐานของนกั เรียน ข้นั นาเข้าสบู่ ทเรยี น 1) ครูถามคาถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น – สง่ิ มีชีวิตรอบตัวมอี ะไรบ้าง (แนวคาตอบ แมว นก และตน้ ไม้) – นักเรียนเรียกสิ่งเหล่าน้ันว่าสิ่งมีชีวิตเพราะอะไร (แนวคาตอบ เพราะแมว นก และต้นไม้ ตอ้ งการอาหาร มกี ารเจรญิ เติบโต และตอบสนองตอ่ ส่ิงเรา้ ได้) 2) นักเรียนช่วยกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคาตอบจากคาถามเพื่อเช่ือมโยงไปสู่การ เรียนรู้เร่อื ง การจาแนกสง่ิ มีชวี ิต ข้ันจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน ชนั้ เรยี น (flipped classroom) ซึ่งมขี ้นั ตอนดังนี้ 1) ขัน้ สรา้ งความสนใจ (Engagement) (1) ครูให้นักเรียนนาใบงาน สังเกตกอ่ นเรียน 1 ท่ีครูมอบหมายให้ไปเรียนรลู้ ่วงหน้าที่บ้านมาอภิปราย ร่วมกนั ในห้องเรยี น (2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก ของนกั เรียน และถามคาถามเกีย่ วกบั กิจกรรม ดงั นี้ – ส่ิงมีชีวิตที่สังเกตมีลักษณะใดเหมือนกันบ้าง (แนวคาตอบ พืชและสัตว์มีการหายใจ มีการ เจรญิ เตบิ โต และตอบสนองต่อส่งิ เรา้ เหมอื นกนั ) – ส่ิงมีชีวิตที่สงั เกตมีลกั ษณะใดแตกตา่ งกนั บ้าง (แนวคาตอบ พืชมีใบและไม่เคล่ือนท่ี ส่วนสัตว์ไม่ มีใบและเคลอ่ื นทีไ่ ดเ้ อง) (3) ครูเปิดโอกาสให้นกั เรียนต้ังประเด็นคาถามที่นกั เรียนสงสัยจากการทากิจกรรมอย่างน้อยคนละ 1 คาถาม ซ่ึงครูให้นกั เรียนเตรยี มมาล่วงหนา้ และใหน้ ักเรยี นช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 (4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกิจกรรม สังเกตก่อนเรียน 1 โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียน เข้าใจว่า สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะบางประการเหมือนกันและมีลักษณะบางประการแตกต่างกัน เราจึง สามารถจาแนกสิ่งมชี วี ติ เปน็ กลุ่มไดโ้ ดยการใช้ลกั ษณะท่ีเหมือนกันเป็นเกณฑ์ 2) ขั้นสารวจและคน้ หา (Exploration) (1) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับการจาแนกส่ิงมีชีวิตโดยดาเนินการตาม ข้ันตอนดังนี้ – แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมลู โดยแบ่งหัวข้อการจาแนกส่ิงมีชวี ิตเป็นหัวขอ้ ยอ่ ย เช่น เกณฑ์ท่ี ใช้จาแนกส่ิงมีชีวิต ลักษณะของส่ิงมีชีวิตแต่ละกลุ่ม และชนิดของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม ชว่ ยกันสบื ค้นตามหวั ขอ้ ที่กาหนด – สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก หนงั สือ วารสาร สารานกุ รมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน และอนิ เทอรเ์ นต็ – สมาชิกกลุ่มนาข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพ่ือนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมท้ังร่วมกันอภิปราย ซักถามจนคาดวา่ สมาชิกทุกคนมคี วามรู้ความเข้าใจทต่ี รงกัน – สมาชกิ กลมุ่ ช่วยกันสรปุ ความรู้ท่ไี ดท้ ง้ั หมดเป็นผลงานของกลมุ่ (2) ครูคอยแนะนาชว่ ยเหลือนักเรยี นขณะปฏิบตั ิกจิ กรรม โดยครเู ดนิ ดรู อบๆ หอ้ งเรียนและเปิดโอกาส ให้นกั เรียนทุกคนซักถามเมือ่ มปี ัญหา 3) ข้ันอธิบายและลงขอ้ สรุป (Explanation) (1) นกั เรียนแต่ละกลุ่มสง่ ตวั แทนกล่มุ นาเสนอผลการปฏิบตั กิ ิจกรรมหนา้ ห้องเรยี น (2) นกั เรยี นและครูร่วมกนั อภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัตกิ ิจกรรม โดยใช้แนวคาถาม ตอ่ ไปนี้ – เกณฑ์ท่ีใช้ในการจาแนกสง่ิ มีชวี ติ มอี ะไรบ้าง (แนวคาตอบ การสรา้ งอาหารและการเคลือ่ นท่ี) – สิง่ มชี ีวิตแบง่ ได้เป็นก่กี ลุ่ม (แนวคาตอบ 3 กล่มุ คอื กลุ่มพชื กลมุ่ สตั ว์ และกล่มุ ที่ไมใ่ ชพ่ ชื และสตั ว์) (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า การจาแนก สงิ่ มชี วี ิตต้องกาหนดเกณฑเ์ พือ่ ใหท้ ุกคนสามารถจาแนกสิ่งมชี ีวิตโดยพิจารณาจากลกั ษณะทต่ี รงกัน 4) ขน้ั ขยายความรู้ (Elaboration) ครูให้นักเรียนสารวจบริเวณบ้านและจาแนกส่ิงมีชีวิตเป็น 3 กลุ่ม จากน้ันนามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ เพ่ือนเพ่ือใหเ้ ขา้ ใจการจาแนกส่งิ มีชวี ิตตรงกัน 5) ขนั้ ประเมิน (Evaluation) (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพจิ ารณาวา่ จากหัวข้อท่ีเรียนมาและการปฏบิ ัติกิจกรรมมีจดุ ใดบา้ งที่ยังไม่ เขา้ ใจหรอื ยงั มขี อ้ สงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธบิ ายเพ่ิมเติมให้นกั เรยี นเข้าใจ (2) นกั เรยี นรว่ มกนั ประเมินการปฏบิ ัตกิ ิจกรรมกลุ่มว่ามปี ัญหาหรอื อปุ สรรคใดและไดแ้ กไ้ ขอย่างไรบ้าง

แผนการจัดการเรยี นรู้วิชาวทิ ยาศาสตร์ ป. 4 (3) ครแู ละนักเรียนรว่ มกนั แสดงความคดิ เห็นเกี่ยวกับประโยชนท์ ่ไี ดร้ บั จากการปฏิบตั ิกิจกรรมและการ นาความรไู้ ปใช้ประโยชน์ (4) ครทู ดสอบความเขา้ ใจของนักเรยี นโดยถามคาถามนักเรยี น เชน่ – สง่ิ ท่ีใชพ้ ิจารณาการจาแนกสงิ่ มชี วี ิตเรียกวา่ อะไร – ส่งิ มีชีวิตที่จาแนกอยู่ในกลุ่มเดยี วกนั ต้องมสี งิ่ ใดเหมอื นกนั ขั้นสรปุ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเก่ียวกับการจาแนกส่ิงมีชีวิต โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง มโนทัศน์ 10. ส่อื การเรียนรู้ 1. แบบทดสอบกอ่ นเรียน 2. ใบงานสังเกตก่อนเรยี น 1 3. หนงั สือ วารสาร สารานกุ รมวิทยาศาสตร์ สารานกุ รมไทยสาหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 4. คมู่ ือการสอน วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 4 5. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวชิ าพนื้ ฐาน วทิ ยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี 4 6. แบบฝกึ ทกั ษะรายวิชาพืน้ ฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 4 7. หนงั สือเรยี นรายวิชาพน้ื ฐาน วทิ ยาศาสตร์ ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 4 11. การวัดและประเมินผลการเรยี นรู้ ด้านความรู้ (K) ดา้ นคุณธรรม จริยธรรมและ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) จิตวทิ ยาศาสตร์ (A) 1. ซักถามความรเู้ รอ่ื งการจาแนก สง่ิ มีชีวิต 1. ประเมินเจตคตทิ างวทิ ยาศาสตร์ 1. ประเมนิ ทักษะการคิดโดย 2. ตรวจชนิ้ งานหรือภาระงานของ เปน็ รายบุคคลโดยการสงั เกต การสังเกตการทางานกลุ่ม กิจกรรมฝกึ ทักษะระหว่างเรยี น และใชแ้ บบวดั เจตคติทาง 2. ประเมินพฤติกรรมในการ 3. ทดสอบกอ่ นเรียนโดยใช้ แบบทดสอบก่อนเรยี น วทิ ยาศาสตร์ ปฏิบัติกจิ กรรมเปน็ 2. ประเมินเจตคตติ ่อวิทยาศาสตร์ รายบุคคลหรือรายกลมุ่ โดย เป็นรายบุคคลโดยการสงั เกต การสังเกตการทางานกลมุ่ และใชแ้ บบวัดเจตคติต่อ วทิ ยาศาสตร์

แผนการจัดการเรยี นรวู้ ิชาวทิ ยาศาสตร์ ป. 4 แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 9 สาระการเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตร์ รายวชิ า วิทยาศาสตร์ รหสั วชิ า ว14101 ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2561 หนว่ ยการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง พชื ดอก (1) เวลา 1 ชว่ั โมง วนั ท.ี่ ...........เดอื น..........................................พ.ศ.......................ครผู สู้ อน............................................................ ********************************************************************************** 1. มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร พันธกุ รรม การเปล่ยี นแปลงทางพันธุกรรมทมี่ ีผลตอ่ ส่งิ มชี ีวิต ความหลากหลายทางชวี ภาพ และววิ ัฒนาการของ สิง่ มีชวี ติ รวมท้งั นาความรไู้ ปใช้ประโยชน์ 2. ตัวช้วี ัดช้ันปี จาแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ (ว 1.3 ป. 4/2) 3. จดุ ประสงค์การเรียนรู้ 1. สังเกตและอธิบายลักษณะของพชื ดอกได้ (K) 2. มีความสนใจใฝร่ ู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 3. พอใจในประสบการณ์การเรยี นรทู้ ีเ่ กี่ยวกบั วิทยาศาสตร์ (A) 4. ทางานร่วมกบั ผู้อ่นื อยา่ งสรา้ งสรรค์ (A) 5. สอ่ื สารและนาความรเู้ ร่ืองพืชดอกไปใช้ในชวี ติ ประจาวนั ได้ (P) 4. สาระสาคัญ พชื ดอกเม่อื เจริญเตบิ โตเต็มท่จี ะมีดอกสาหรับสบื พันธ์ุ 5. สาระการเรียนรู้ ความหลากหลายของพืช – พืชดอก 6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มวี นิ ยั 2. ใฝ่เรยี นรู้ 3. มุ่งมัน่ ในการทางาน