ใบงาน เศรษฐศาสตร์ ม.5 พร้อม เฉลย

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionUserĉส่วนหน้า1.doc
ดู ดาวน์โหลด301 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1Sophonnawit Inkaewĉส่วนหน้า2.doc
ดู ดาวน์โหลด99 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1Sophonnawit Inkaewĉหน่วย 1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น.doc
ดู ดาวน์โหลด660 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1Sophonnawit Inkaewĉหน่วย 2 ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน.doc
ดู ดาวน์โหลด541 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1Sophonnawit Inkaewĉหน่วย 3 เศรษฐกิจพอเพียง .doc
ดู ดาวน์โหลด1419 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1Sophonnawit Inkaewĉหน่วย 4 สหกรณ์และการรวมกลุ่ม.doc
ดู ดาวน์โหลด847 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1Sophonnawit Inkaewĉหน่วย 5 นโยบายการคลัง.doc
ดู ดาวน์โหลด657 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1Sophonnawit Inkaewĉหน่วย 6 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ.doc
ดู ดาวน์โหลด4444 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1Sophonnawit Inkaewĉหน้าปกรอง.doc
ดู ดาวน์โหลด22 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1Sophonnawit Inkaew

Copyright By :  

ใบงาน เศรษฐศาสตร์ ม.5 พร้อม เฉลย
Sainampeung School
ʧǹ�Ԣ�Է��� 2005
��ҹ����ö��������ª��ҧ����֡���� ��������õ�
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : [email protected]
Tel; 089-200-7752 mobile

คำอธิบายรายวิชา (สาระพื้นฐาน) รายวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชาส32103 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา อภิปราย อธิบาย วิเคราะห์ เกี่ยวกับ การกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ และบทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม ประเทศและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว และเห็นความสำคัญในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน ความหมาย วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไขบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน การคลัง วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการอภิปราย กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการสร้างความตระหนัก มีการบูรณาการและประยุกต์ใช้ตามเนื้อหาในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning) และการบูรณาการตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ ปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ไข รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า