โครงงาน คณิตศาสตร์ ข้อ เสนอ แนะ

ข้อเสนอแนะ

   1.ข้อเสนอแนะจากการผลการศึกษา  จากผลของการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้บริการโรงอาหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ปัจจัยที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด เพื่อ เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ต่อไป ดังนี้ 

1.ควรมีการปรับปรุงในเรื่องของ การทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหารให้สะอาดมากขึ้

2.อบรมนักเรียนในเรื่องของมารยาทในการรับประทานอาหาร  

3.ควรมีการปรับปรุงโต๊ะ เก้าอี้ให้ใหม่  เพื่อเป็นการดึงดูดไม่ให้ทำอาหารหล่น

4.แม่บ้านควรทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ที่มีอาหารหล่นใส่เป็นจำนวนมาก

                2 ข้อเสนอแนะสำหรับการทำโครงงานครั้งต่อไป

1.ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการและเครื่องมือชนิดอื่น ๆ ประกอบด้วย

2 ควรทำการศึกษาข้อมูลจากผู้กลุ่มใช้บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากนักเรียนด้วย

3 ควรทำการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ด้านอื่นๆด้วย

บทที่ 5 from Jutarat Bussadee