ทักษะกระบวนการทํางาน มีกี่ขั้นตอน

การงานอาชีพ1 หน่วยที่1 เรื่องที่1กระบวนการทำงาน

1.ทักษะกระบวนการทำงาน
    ทักษะกระบวนการทำงาน หมายถึง เทคนิควิธีการต่างๆ ที่จะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากการประสบการณ์ทำงานด้วยตนเอง การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ มีขั้นตอนดังนี้
        -การวิเคราะห์งาน จะต้องทำการวิเคราะห์งานทุกครั้งว่า จะปฏิบัติงานอะไร มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไร ความยากง่าย เวลาในการทำ วัสดุอุปกรณ์ เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน
        -การวางแผนการทำงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญ การวางแผนที่ดีจะทำให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย งานเสร็จทันเวลา จัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่จะทำ

ทักษะกระบวนการทํางาน มีกี่ขั้นตอน

        -การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน การวางแผนงานจัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่ดี จะทำให้งานถูกต้องไม่เสียเวลาในการแก้ไข
        -การประเมินผลการทำงาน เป็นสิ่งที่จะช่วยในการพัฒนาทักษะการทำงาน ทำให้ได้ทราบถึงข้อดีและข้อเสีย เป็นแนวทางที่จะต้องแก้ไขในการทำงานครั้งต่อไป
2.กระบวนการกลุ่มในการทำงาน
    กระบวนการกลุ่ม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีวัตถุประสงค์ในการทำงานเหมือนกัน มารวมตัวกันทำงาน ช่วยกันตัดสินใจและแก้ปัญหาร่วมกัน กระบวนการกลุ่มมีความสำคัญมาก ทำให้เกิดการพัฒนากระบวนการกลุ่มในการสร้างคนและสร้างงาน มีความสามัคคี ความผูกพัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การระดมสมอง ช่วยกันทำงานให้สำเร็จ ถูกต้องและปลอดภัย
ทักษะกระบวนการทํางาน มีกี่ขั้นตอน

    แนวทางในการทำงานด้วยกระบวนการกลุ่ม เน้นทักษะการคิด ทักษะการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติงานที่สำคัญมี 2 ประการ คือ
        -สัมพันธภาพในกลุ่ม เป็นการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ทุกคนควรยึดหลัก คือ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้ประสานงาน เป็นผู้อำนวยความสะดวก เป็นผู้สังเกตการณ์ให้คำติชมและเป็นผู้ผ่อนคลายความเครียด
ทักษะกระบวนการทํางาน มีกี่ขั้นตอน

        -ความสมัครใจในการทำงาน สมาชิกควรได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถของตนเอง ทุกคนควรยึดหลักการ คือ เป็นผู้ริเริ่ม เป็นผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้แสวงหาข้อมูล เป็นผู้ชี้แจง และเป็นผู้ประเมิน
ทักษะกระบวนการทํางาน มีกี่ขั้นตอน

    ขั้นตอนการทำงานด้วยกระบวนการกลุ่ม การทำงานกลุ่มมีขั้นตอนการทำงาน คือ การเลือกหัวหน้ากลุ่ม การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย วางแผนการทำงาน การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ การประเมินผลและปรับปรุงการทำงาน
3.การแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีเหตุผล
        -การวิเคราะห์งาน จะต้องทำการวิเคราะห์งานทุกครั้งว่า จะปฏิบัติงานอะไร มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไร ความยากง่าย เวลาในการทำ วัสดุอุปกรณ์ เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน0
        -การวิเคราะห์งาน จะต้องทำการวิเคราะห์งานทุกครั้งว่า จะปฏิบัติงานอะไร มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไร ความยากง่าย เวลาในการทำ วัสดุอุปกรณ์ เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน1
        -การวิเคราะห์งาน จะต้องทำการวิเคราะห์งานทุกครั้งว่า จะปฏิบัติงานอะไร มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไร ความยากง่าย เวลาในการทำ วัสดุอุปกรณ์ เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน2
        -การวิเคราะห์งาน จะต้องทำการวิเคราะห์งานทุกครั้งว่า จะปฏิบัติงานอะไร มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไร ความยากง่าย เวลาในการทำ วัสดุอุปกรณ์ เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน3
        -การวิเคราะห์งาน จะต้องทำการวิเคราะห์งานทุกครั้งว่า จะปฏิบัติงานอะไร มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไร ความยากง่าย เวลาในการทำ วัสดุอุปกรณ์ เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน4
        -การวิเคราะห์งาน จะต้องทำการวิเคราะห์งานทุกครั้งว่า จะปฏิบัติงานอะไร มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไร ความยากง่าย เวลาในการทำ วัสดุอุปกรณ์ เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน5
        -การวิเคราะห์งาน จะต้องทำการวิเคราะห์งานทุกครั้งว่า จะปฏิบัติงานอะไร มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไร ความยากง่าย เวลาในการทำ วัสดุอุปกรณ์ เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน6
        -การวิเคราะห์งาน จะต้องทำการวิเคราะห์งานทุกครั้งว่า จะปฏิบัติงานอะไร มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไร ความยากง่าย เวลาในการทำ วัสดุอุปกรณ์ เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน7
        -การวิเคราะห์งาน จะต้องทำการวิเคราะห์งานทุกครั้งว่า จะปฏิบัติงานอะไร มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไร ความยากง่าย เวลาในการทำ วัสดุอุปกรณ์ เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน8
        -การวิเคราะห์งาน จะต้องทำการวิเคราะห์งานทุกครั้งว่า จะปฏิบัติงานอะไร มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไร ความยากง่าย เวลาในการทำ วัสดุอุปกรณ์ เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน9
ทักษะกระบวนการทํางาน มีกี่ขั้นตอน

        -การวางแผนการทำงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญ การวางแผนที่ดีจะทำให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย งานเสร็จทันเวลา จัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่จะทำ0
        -การวางแผนการทำงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญ การวางแผนที่ดีจะทำให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย งานเสร็จทันเวลา จัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่จะทำ1
        -การวางแผนการทำงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญ การวางแผนที่ดีจะทำให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย งานเสร็จทันเวลา จัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่จะทำ2
ทักษะกระบวนการทํางาน มีกี่ขั้นตอน

        -การวางแผนการทำงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญ การวางแผนที่ดีจะทำให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย งานเสร็จทันเวลา จัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่จะทำ3
        -การวางแผนการทำงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญ การวางแผนที่ดีจะทำให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย งานเสร็จทันเวลา จัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่จะทำ4
        -การวางแผนการทำงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญ การวางแผนที่ดีจะทำให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย งานเสร็จทันเวลา จัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่จะทำ5
        -การวางแผนการทำงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญ การวางแผนที่ดีจะทำให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย งานเสร็จทันเวลา จัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่จะทำ6
        -การวางแผนการทำงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญ การวางแผนที่ดีจะทำให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย งานเสร็จทันเวลา จัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่จะทำ7
        -การวางแผนการทำงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญ การวางแผนที่ดีจะทำให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย งานเสร็จทันเวลา จัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่จะทำ8
        -การวางแผนการทำงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญ การวางแผนที่ดีจะทำให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย งานเสร็จทันเวลา จัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่จะทำ9
        -การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน การวางแผนงานจัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่ดี จะทำให้งานถูกต้องไม่เสียเวลาในการแก้ไข0
        -การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน การวางแผนงานจัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่ดี จะทำให้งานถูกต้องไม่เสียเวลาในการแก้ไข1
        -การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน การวางแผนงานจัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่ดี จะทำให้งานถูกต้องไม่เสียเวลาในการแก้ไข2
        -การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน การวางแผนงานจัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่ดี จะทำให้งานถูกต้องไม่เสียเวลาในการแก้ไข3
        -การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน การวางแผนงานจัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่ดี จะทำให้งานถูกต้องไม่เสียเวลาในการแก้ไข4
        -การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน การวางแผนงานจัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่ดี จะทำให้งานถูกต้องไม่เสียเวลาในการแก้ไข5
        -การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน การวางแผนงานจัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่ดี จะทำให้งานถูกต้องไม่เสียเวลาในการแก้ไข6
        -การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน การวางแผนงานจัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่ดี จะทำให้งานถูกต้องไม่เสียเวลาในการแก้ไข7
        -การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน การวางแผนงานจัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่ดี จะทำให้งานถูกต้องไม่เสียเวลาในการแก้ไข8
        -การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน การวางแผนงานจัดลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่ดี จะทำให้งานถูกต้องไม่เสียเวลาในการแก้ไข9
ทักษะกระบวนการทํางาน มีกี่ขั้นตอน

ตัวอย่างการทำงานเป็นทีม

Share this:

  • Twitter
  • Facebook

Like this:

ถูกใจ กำลังโหลด...

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหางาน มีกี่ขั้นตอน

ขั้นตอนการแก้ปัญหา.
1. การยอมรับถึงปัญหา สิ่งสำคัญอันดับแรกในการจะแก้ปัญหาให้ได้ผล นั้น คือการยอมรับว่าปัญหาว่าเป็นปัญหา งงมั้ย หากงง อ่านใหม่ หากยังไม่เข้าใจอีกให้อ่านใหม่อีก สำคัญนะข้อนี้.
2. กำจัดขอบเขตของปัญหา ... .
3. กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา ... .
4. การลงมือทำตามแผน ... .
5. การติดตาม.

ทักษะที่สําคัญในการทํางาน มีอะไรบ้าง

6 ทักษะหลักที่นายจ้างต้องการเสมอ.
มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม.
มีความสามารถในการแก้ปัญหา.
มีความสามารถในการคิดริเริ่ม.
มีความสามารถในการบริหารจัดการ.
มีความสามารถในการปรับตัว.

ทักษะกระบวนการทํางานหมายถึงอะไร

ทักษะกระบวนการทำงาน หมายถึง การลงมือทำงานต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการฝึกฝนวิธีการทำงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งการทำงานเดี่ยว หรือทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้ทำงานได้สำเร็จและบรรลุตรงตามเป้าหมายโดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

ขั้นตอนการวิเคราะห์งานในกระบวนการทํางานมีความสําคัญอย่างไร

ดังที่ได้กล่าวไปในตอนต้นว่า การวิเคราะห์งานนั้นคือกระบวนการในการวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของงานแต่ละตำแหน่ง เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์งานจึงมีความสำคัญตรงที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานในแต่ละส่วนชัดเจน สามารถควบคุมงานให้บรรลุเป้าหมายได้ตามแต่ละขอบเขตของงานที่กำหนด ช่วยในการประสานงานระหว่างแผนกให้สามารถ ...