การแข่งขัน story telling ระดับ มัธยม ต้น

กลอนอวยพรแต่งงานครั้งที่สองขึ้นไปพฤศจิกายน 22, 2013

กลอนกล่าวต้อนรับและกลอนกล่าวตอบธันวาคม 11, 2013

เขียนเพื่อช่วยเหลือน้องครูนำไปฝึกนักเรียนเข้าแข่งขัน  ตรวจทานตัดต่อแต่งเติมเสริมเองนะครับ

…………………………………

The magic pot

…………………………………

Dear board, teachers and honored guests. Highly respected.

My name is Kanlaya  Suaynaichai.  I am in the fifth  grade of  Anuban Charoensin  School.  Charoensin  District. Area Office Area 2 Elementary Sakon Nakorn.   English teacher’s name  is Mrs. Pen sin  Chaiwongkot.   School Director’s is  Mr. Saow Wong Krachang. I was delighted to have been chosen to represent the school storytelling competition today. I will tell the tale of China.The magic pot.

Once Upon a Time, There was a little girl who was very poor. But she is a good person. She lives with her mother alone. They have nothing to eat for a long time . So the girl has to walk into the forest to find food. And in the forests,  there was one elderly woman. She met the girl  who is  in sorrow. The woman gave her a small pot  and suggested that , this is the magic pot . When you speak to the magic pot that “Cook, little pot, cook,” The magic pot will cook the sweet taste to you immediately , and when you say “stop little pot “, it will stop the cooking. The little girl bring the magic pot  back home to her mother. Ever since then on,they have no poor and no hunger. They ate food and sweets as often as they want. One day later, the girls have to leave home to play with friends. Her mother feels hungry. So she said to the magic pot that “Cook, little pot, cook.”  And then, the magic pot cooked well.  She ate until she was satisfied. And when she wanted to stop the cooking pot . But she did not know the words to stop it. So the magic pot cooked until the edge of the pot. And cooked until the next full kitchen, near her house , the next house , and then filled the streets of all cities. It cooked more and more really wanted to satisfy the hunger of the world. Everyone ran away from food flows. Some people ran up to the mountain. Some people climbed up to the top of their houses . Some  people climbed on the trees. Everyone is suffering the most. But no one knows how to stop it. In the evening, the girl came back home. She found that, her mother had climbed up in a tree in front of her house. She was rushed to speak with the magic pot “Stop , little pot ,”it stopped to cook and canceled immediately. Her mother climbed down from a tree. And the people returned to their homes happily. 

This story is taught that Knowing how to open must know how to close.

 Thank you

 

คำอ่าน

เดียร์ บอร์ด, ที้ชเชอ่ร์ส แอนด ออนเน่อรทึ เกวสทึส. ไฮลี รีสเพ็คทึ.

มาย เนม อี้ส กัลละยา  สวยในใจ. / ไอ แอม อิน เธอะ ฟิฟทึ เกร้ด อ้อฟ อนุบาล เจรินสิน สกูล. / เจรินสิน ดิ้สทริค. /แอเรีย อ้อฟฟิส แอเรีย อีเลเมนทะรี่  สะกน นะคอน./   อิงลิช ทีเช่อร์ส เนม อี้ส มิชชิส เพ็น สิน ไชยวงคต.  / สคูล ไดเร็คเต้อร์ ส เนม อี้ส มิสเตอร์ เสาร์ วงกระจ่าง. /  ไอวอส ดีไล้เท้ด ทู แฮฟ บีน โชสซึน  ทู  รีเพรสเซ้นท เธอะ สคูล สทอรี่เทลลิ่ง คอมเพ้ตทิซั่น ทูเดย์. /  ไอวิล เทลล เธอะ เทล อ้อฟ ไชน่า. / เธอะ เมจิก พอท

วันซ อับพัน อะ ไทม์, / แธร์ วอส อะ ลิตเทื้ล เกิล ฮู วอส เฟรี่ พัว. /  บั้ท ชี อี้ส อะ กู้ด เพอชั่น.ชี ลีพส วิท เฮอ มาเธอร์ อะโลน. /  เธย์ แฮฟ นอตทิ้ง ทู อิ้ท ฟอร์ อะลอง ไทม์./ โซ เธอะ เกิล แฮส ทู วอค อิน ทู เธอะ ฟอเรสท ทู ไฟนด ฟูด. /   แอนด อิน เธอะ ฟอเรสทส,  /  แธร์ วอส วัน เอลเด้อลี่ วูมัน.  / ชี เมท เธอะ เกิล ฮู อี้ส อิน ซอร์โรว./  เธอะ วูมัน เก้ฟ เฮอ อะ สมอล พ็อท แอนด ซัจเก้สทึ แธท.   / ธี้ส อี้ส เธอะ เมจิก พ็อท.  /  เว็น ยู สปี้ค ทู เธอะ เมจิก พ็อท แธ้ท  /  คุ้ก ลิตเทิล พ็อท คุ้ก  /  เธอะ เมจิก พ็อท วิลล คุ้ก เธอะ สวีท เทสท ทู ยู อิมมิเดี้ยทลี่  /  แอนด เว็น ยู เซ  /  สต้อพ ลิตเทิ้ล พ็อท  /  อิท วิลล สต้อพ เธอะ คุ้กกิ้ง  /  เธอะ ลิตเทิล เกิล บริง เธอะ เมจิก พ็อท แบ้ค โฮม ทู เฮอ มาเธอร์  /  เอ้พเฟอร์ ซิน เธ็น ออน  /   เธย์ แฮฟ โน พัว  แอนด โน ฮังเก้อร์  /  เธย์ เอ้ท ฟูด แอน สวี้ทส แอ้ส อ้อฟเฟ็น แอ้ส เธย์ ว้อนท  /  วัน เดย์ เลเท้อร์  /  เธอะ เกิล แฮฟ ทู ลีฟ โฮม ทู เพล วิท เฟร็นดส  /  เฮอ มาเธอร์ ฟีลส ฮังกรี้  /  โซ ชี เซด ทู เธอะ เมจิก พ็อท แธท  /  คุ้ก ลิตเทิ้ล พ็อท คุ้ก  /  แอนด เธ็น  /  เธอะ เมจิก พ็อท คุ้กทึ เวลล  /  ชี เอ้ท อันทิล ชี วอส แซ็ททิสไฟด  /  แอนด เว็น ชี ว้อนทส ทู สต้อป เธอะ คุกกิ้ง พ็อท  /  บัท ชี ดิ้ด น้อท โนว์  เธอะ เวิด ทู สต้อพ อิ้ท  /  โซ เธอะ เมจิก พ็อท คุ้ก อันทิล ธิ เอ้ดจ อ้อฟ เธอะ พ็อท  /  เนีย เฮอ เฮ้าส  /  แอนด เธ็น ฟีลทึ เธอะ สตรี้ทส อ้อฟ ออล ซิที่ส  /  อิท คุ้กทึ มอร์ แอนด มอร์ รีลสี่ ว้อน ทู แซ็ททิสไฟ  เธอะ ฮังเก้อร์ อ้อฟ เธอะ เวิลด  /  เอฟเฟรี่วัน แรน อะเว ฟรอม ฟูด โฟรวส  /  ซัม พีเพิ้ล แรน อั้พ ทู เธอะ เม้าเท็น  / ซัม พีเพิ้ล คลามทึ อั้พ ทู เธอะ ท้อบ อ้อพฟ แธร์ เฮ้าส  /   ซัม พีเพิ้ล คลามทึ ออน เธอะ ทรีส  /  เอ้ฟเฟรี่วัน ว้อส ซัฟเฟอริ่ง เธอะ โมสท  /  เอ้ฟเฟรี่วัน ว้อส ซัฟเฟอริ่ง เธอะ โมสท  /  อิน ธิ อี้ฟวนิ่ง  / เธอะ เกิล เคม แบ้ค โฮม  /  ชี ฟาวด แธท  /  เฮอ มาเธ่อร์ แฮด คลามท อั้พ อิน อะ ทรี อินฟร้อนท อ้อฟ เฮอ เฮ้าส  /  ชี ว้อส รัชท ทู  สปี้ก วิธ เธอะ เมจิก พ็อท  /  สต้อพ ลิตเติ้ล พ็อท  /  อิท สต้อพท ทู คุ้ก แอนด แคนเซิ้ลท อิมมีเดี้ยทลี่  /  เฮอ มาเธ่อร์ คลามท ดาวน ฟรอม เธอะ ทรี  /  แอนด เธอะ พีเพิ้ล รีเทินท ทู แธร์ โฮมส แฮพพิลี่  /

ธีส สทอรี่ อิ้ส ธอท แธท โนอิ้ง ฮาว ทู โอเพ็น มัสท โนว ฮาว ทู โคลส.

แธงคิ้ว

คำแปล

กราบเรียน คณะกรรมการ, คุณครู และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพอย่างสูง

ชื่อของดิฉันคือ กัลยา  สวยในใจ  ดิฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ตำบลเจริญศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ชื่อครูสอนภาษาอังกฤษของดิฉันคือนางเพ็ญศิลป์  ไชยวงศ์คต ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายเสาร์  วงศ์กระจ่าง  ดิฉันดีใจมากที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเล่านิทานของโรงเรียนในวันนี้  ดิฉันจะเล่านิทานของประเทศจีนเรื่องหม้อวิเศษ

 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  มีเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหนึ่งเป็นคนยากจานมาก  แต่เธอเป็นคนดี เธออาศัยอยู่กับคุณแม่ของเธอเพียงลำพัง  พวกเขาไม่มีอะไรกินมานานแล้ว  ดังนั้นเด็กหญิงจึงต้องเดินเข้าไปในป่าเพื่อหาอาหาร  และในป่าแห่งนั้น มีหญิงสูงวัยคนหนึ่ง เธอได้มาพบเด็กหญิงผู้ซึ่งอยู่ในความโศกเศร้าคนนั้นเข้า  หญิงคนนั้นจึงให้หม้อใบเล็ก ๆ ใบหนึ่งแก่เธอพร้อมกับแนะนำว่า  นี้คือหม้อวิเศษ  เมื่อไรก็ตามที่เธอพูดกับหม้อวิเศษใบนี้ว่า  ปรุงอาหาร หม้อวิเศษ ปรุงอาหาร  หม้อวิเศษจะปรุงอาหารที่มีรสชาติหวานอร่อยกลมกล่อมให้เธอทันที   และเมื่อเธอพูดว่า  หยุด หม้อใบเล็ก  มันจะหยุดการปรุงอาหาร   เด็กหญิงจึงนำหม้อวิเศษใบนั้นกลับไปบ้านให้คุณแม่ของเธอ    ตั้งแต่นั้นมา  พวกเขาไม่จนและไม่หิว  พวกเขาได้กินอาหารและของหวานบ่อยเท่าที่พวกเขาต้องการ  ต่อมาวันหนึ่ง  เด็กหญิงต้องออกจากบ้านไปเล่นกับเพื่อน ๆ  คุณแม่ของเธอรู้สึกหิว  ดังนั้นหล่อนจึงพูดกับหม้อวิเศษว่า  ปรุงอาหาร  หม้อใบเล็ก  ปรุงอาหาร  และแล้วหม้อวิเศษได้ปรุงอาหารอย่างดี  หล่อนกินจนกระทั่งหล่อนพอใจ  และเมื่อหล่อนต้องการหยุดหม้อที่กำลังปรุงอาหาร  แต่หล่อนไม่รู้คำพูดเพื่อหยุดมัน  ดังนั้นหม้อวิเศษจึงปรุงอาหารจนล้นปากหม้อ  และปรุงอาหารจนกระทั่งเต็มครัวเป็นลำดับต่อมา  ใกล้บ้านของหล่อน  บ้านหลังถัดไป  และแล้วก็เต็มถนนของเมืองทุกเมือง  มันปรุงอาหารมากและมากประหนึ่งว่าต้องการเลี้ยงดูผู้คนที่หิวโหยทั้งโลก  ทุกคนพากันวิ่งหนีกระแสธารอาหาร  ประชาชนบางกลุ่มวิ่งขึ้นไปบนภูเขา  ประชาชนบางกลุ่มปีนขึันไปอยู่บนหลังคาบ้าน  ทุกคนมีความทุกข์มากที่สุด  แต่ไม่มีใครรู้วิธีหยุดมัน  ในตอนเย็น  เด็กหญิงกลับมาบ้าน  เธอพบว่า  คุณแม่ของเธอปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้หน้าบ้าน  เธอรีบวิ่งไปพูดกับหม้อวิเศษว่า  หยุด หม้อใบเล็ก   มันหยุดการปรุงอาหารและยกเลิกคำสั่งทันที   คุณแม่ของเธอปีนลงมาจากต้นไม้   และประชาชนทุกคนได้กลับบ้านของตนอย่างมีความสุข

นิทานเรื่องนี้สอนไว้ให้รู้ว่า รู้วิธีเปิดแล้วต้องรู้วิธีปิดด้วย

 ขอบคุณค่ะ

แบบฝึกการอ่าน

Dear board,

เดียร์ บอร์ด,

กราบเรียนคณะกรรมการ

teachers and honored guests.

ทีเช่อร์ แอนด ออนเน่อร์ เกว้ซส.

คุณครูและแขกผู้มีเกียรติ

Highly respected.

ไฮลี่ รีสเพ็คทึ.

ที่เคารพอย่างสูง

My name is Kanlaya  Suaynaichai.

มาย เนม อี้ส กัลละยา  สวยในใจ.

ชื่อของดิฉันคือ กัลยา  สวยในใจ

I am in the fifth  grade of  Anuban Charoensin  School 

ไอ แอม อิน เธอะ ฟิฟทึ เกร้ด อ้อฟ อนุบาล เจรินสิน สกูล.

ดิฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์

Charoensin  District.

เจรินสิน ดิ้สทริค.

ตำบลเจริญศิลป์

Area Office Area 2 Elementary Sakon Nakorn.

แอเรีย อ้อฟฟิส แอเรีย อีเลเมนทะรี่  สะกน นะคอน.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

English teacher’s name  is Mrs. Pen sin  Chaiwongkot.

 อิงลิช ทีเช่อร์ส เนม อี้ส มิชชิส เพ็น สิน ไชยวงคต.

ชื่อครูสอนภาษาอังกฤษของดิฉันคือนางเพ็ญศิลป์  ไชยวงศ์คต

School Director’s is  Mr. Saow Wong Krachang.

สคูล ไดเร็คเต้อร์ ส เนม อี้ส มิสเตอร์ เสาร์ วงกระจ่าง.

ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายเสาร์  วงศ์กระจ่าง

I was delighted to have been chosen to represent the school storytelling competition today.

ไอ วอส ดีไล้เท้ด ทู แฮฟ บีน โชสซึน  ทู  รีเพรสเซ้นท เธอะ สคูล สทอรี่เทลลิ่ง คอมเพ้ตทิซั่น ทูเดย์.

ดิฉันดีใจมากที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเล่านิทานของโรงเรียนในวันนี้

I will tell the tale of China.

ไอ  วิลล เทลล เธอะ เทล อ้อฟ ไชน่า.

ดิฉันจะเล่านิทานของประเทศจีน

The magic pot.

 เธอะ เมจิก พอท

เรื่องหม้อวิเศษ

 Once Upon a Time,

วันซ อับพัน อะ ไทม์

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว

There was a little girl who was very poor.

แธร์ วอส อะ ลิตเทื้ล เกิล ฮู วอส เฟรี่ พัว.

มีเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหนึ่งเป็นคนยากจานมาก

But she is a good person.

บั้ท ชี อี้ส อะ กู้ด เพอชั่น.

แต่ว่าเธอเป็นคนดี

She lives with her mother alone.

ชี ลีพส วิท เฮอ มาเธอร์ อะโลน

เธออาศัยอยู่กับคุณแม่ของเธอเพียงลำพัง

They have nothing to eat for a long time .

เธย์ แฮฟ น็อตทิ้ง ทู อิ้ท ฟอร์ อะลอง ไทม์

พวกเขาไม่มีอะไรกินมานานแล้ว

So the girl has to walk into the forest to find food.

โซ เธอะ เกิล แฮส ทู วอค อิน ทู เธอะ ฟอเรสท ทู ไฟนด ฟูด

ดังนั้นเด็กหญิงจึงต้องเดินเข้าไปในป่าเพื่อหาอาหาร

And in the forests, 

แอนด อิน เธอะ ฟอเรสทส

และในป่าแห่งนั้น

there was one elderly woman.

แธร์ วอส วัน เอลเด้อลี่ วูมัน

มีหญิงสูงวัยคนหนึ่ง

She met the girl  who is  in sorrow.

ชี เมท เธอะ เกิล ฮู อี้ส อิน ซอร์โรว

เธอได้มาพบเด็กหญิงผู้ซึ่งอยู่ในความโศกเศร้า

The woman gave her a small pot  and suggested that ,

เธอะ วูมัน เก้ฟ เฮอ อะ สมอล พ็อท แอนด ซัจเก้สทึ แธท

หญิงคนนั้นจึงให้หม้อใบเล็ก ๆ ใบหนึ่งแก่เธอพร้อมกับแนะนำว่า

this is the magic pot .

ธี้ส อี้ส เธอะ เมจิก พ็อท

นี้คือหม้อวิเศษ

When you speak to the magic pot that

เว็น ยู สปี้ค ทู เธอะ เมจิก พ็อท แธ้ท

เมื่อไรก็ตามที่เธอพูดกับหม้อวิเศษใบนี้ว่า

“Cook, little pot, cook,”

คุ้ก ลิตเทิล พ็อท คุ้ก

ปรุงอาหาร หม้อวิเศษ ปรุงอาหาร

The magic pot will cook the sweet taste to you immediately ,

เธอะ เมจิก พ็อท วิลล คุ้ก เธอะ สวีท เทสท ทู ยู อิมมิเดี้ยทลี่

หม้อวิเศษจะปรุงอาหารที่มีรสชาติหวานอร่อยกลมกล่อมให้เธอทันที

and when you say

แอนด เว็น ยู เซย์

และเมื่อเธอพูดว่า

“stop little pot “,

สต้อพ ลิตเทิ้ล พ็อท

หยุด หม้อใบเล็ก

it will stop the cooking.

อิท วิลล สต้อพ เธอะ คุ้กกิ้ง

มันจะหยุดการปรุงอาหาร

The little girl bring the magic pot  back home to her mother.

เธอะ ลิตเทิล เกิล บริง เธอะ เมจิก พ็อท แบ้ค โฮม ทู เฮอ มาเธ่อะร์

เด็กหญิงจึงนำหม้อวิเศษใบนั้นกลับไปบ้านให้คุณแม่ของเธอ

Ever since then on,

เอ้พเฟอร์ ซินซ เธ็น ออน

ตั้งแต่นั้นมา

they have no poor and no hunger.

เธย์ แฮฟ โน พัวร์  แอนด โน ฮังเก้อร์

พวกเขาไม่จนและไม่หิว

They ate food and sweets as often as they want.

เธย์ เอ้ท ฟูด แอน สวี้ทส แอ้ส อ้อฟเฟ็น แอ้ส เธย์ ว้อนท

พวกเขาได้กินอาหารและของหวานบ่อยเท่าที่พวกเขาต้องการ

One day later,

วัน เดย์ เลเท้อร์

ต่อมาวันหนึ่ง

the girls have to leave home to play with friends.

เธอะ เกิล แฮฟ ทู ลีฟ โฮม ทู เพลย์ วิท เฟร็นดส

เด็กหญิงต้องออกจากบ้านไปเล่นกับเพื่อน ๆ

Her mother feels hungry.

เฮอ มาเธอร์ ฟีลส ฮังกรี้

คุณแม่ของเธอรู้สึกหิว

So she said to the magic pot that

โซ ชี เซด ทู เธอะ เมจิก พ็อท แธท

ดังนั้นหล่อนจึงพูดกับหม้อวิเศษว่า

“Cook, little pot, cook.”

คุ้ก ลิตเทิ้ล พ็อท คุ้ก

ปรุงอาหาร  หม้อใบเล็ก  ปรุงอาหาร

 And then,

แอนด เธ็น

และแล้ว

the magic pot cooked well.  

เธอะ เมจิก พ็อท คุ้กทึ เวลล

หม้อวิเศษได้ปรุงอาหารอย่างดี

She ate until she was satisfied.

ชี เอ้ท อันทิล ชี วอส แซ็ททิสไฟด

หล่อนกินจนกระทั่งหล่อนพอใจ

And when she wants to stop the cooking pot.

แอนด เว็น ชี ว้อนทส ทู สต้อพ เธอะ คุกกิ้ง พ็อท

และเมื่อหล่อนต้องการหยุดหม้อที่กำลังปรุงอาหาร

But she did not know the words to stop it.

บัท ชี ดิ้ด น้อท โนว์  เธอะ เวิดส ทู สต้อพ อิ้ท

แต่หล่อนไม่รู้คำพูดเพื่อหยุดมัน

So the magic pot cooked until the edge of the pot.

โซ เธอะ เมจิก พ็อท คุ้ก อันทิล ธิ เอ้ดจ อ้อฟ เธอะ พ็อท

ดังนั้นหม้อวิเศษจึงปรุงอาหารจนล้นปากหม้อ

And cooked until the next full kitchen,

แอนด คุ้กท อันทิล เธอะ เน้กซท ฟูล คิชเช้น

และปรุงอาหารจนกระทั่งเต็มห้องครัวเป็นลำดับต่อมา

near her house ,

เนีย เฮอ เฮ้าส

ใกล้บ้านของหล่อน

the next house ,

เธอะ เน็กซท เฮ้าส

บ้านหลังถัดไป

and then filled the streets of all cities.

แอนด เธ็น ฟีลทึ เธอะ สตรี้ทส อ้อฟ ออล ซิที่ส

และแล้วก็เต็มถนนของเมืองทุกเมือง

It cooked more and more really want to satisfy the hunger of the world.

อิท คุ้กทึ มอร์ แอนด มอร์ รีลสี่ ว้อน ทู แซ็ททิสไฟ  เธอะ ฮังเก้อร์ อ้อฟ เธอะ เวิลด

มันปรุงอาหารมากและมากประหนึ่งว่าต้องการเลี้ยงดูผู้คนที่หิวโหยทั้งโลก

Everyone ran away from food flows.

เอฟเฟรี่วัน แรน อะเว ฟรอม ฟูด โฟรวส

ทุกคนพากันวิ่งหนีกระแสธารอาหาร

Some people ran up to the moutain.

ซัม พีเพิ้ล แรน อั้พ ทู เธอะ เม้าเท็น

ประชาชนบางกลุ่มวิ่งขึ้นไปบนภูเขา

Some people climbed up to the top of their houses.

ซัม พีเพิ้ล คลามทึ อั้พ ทู เธอะ ท้อบ อ้อพฟ แธร์ เฮ้าส

ประชาชนบางกลุ่มปีนขึันไปอยู่บนหลังคาบ้าน

Some  people climbed on the trees.

ซัม พีเพิ้ล คลามทึ ออน เธอะ ทรีส

ประชาชนบางกลุ่มปีนขึ้นไปบนต้นไม้

Everyone was suffering the most.

เอ้ฟเฟรี่วัน ว้อส ซัฟเฟอริ่ง เธอะ โมสท

ทุกคนมีความทุกข์มากที่สุด

But no one knows how to stop it.

บัท โน วัน โนวส ฮาว ทู สต้อพ อิ้ท

แต่ไม่มีใครรู้วิธีหยุดมัน

In the evening,

อิน ธิ อี้ฟวนิ่ง

ในตอนเย็น

the girl came back home.

เธอะ เกิล เคม แบ้ค โฮม

เด็กหญิงกลับมาบ้าน

She found that,

ชี ฟาวด แธท

เธอพบว่า

her mother had climbed up in a tree in front of her house.

เฮอ มาเธ่อร์ แฮด คลามท อั้พ อิน อะ ทรี อินฟร้อนท อ้อฟ เฮอ เฮ้าส

คุณแม่ของเธอปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้หน้าบ้าน

She was rushed to speak with the magic pot

ชี ว้อส รัชท ทู  สปี้ก วิธ เธอะ เมจิก พ็อท

เธอรีบวิ่งไปพูดกับหม้อวิเศษว่า

“Stop , little pot ,”

สต้อพ ลิตเติ้ล พ็อท

หยุด หม้อใบเล็ก

it stoped to cook and canceled immediately.

อิท สต้อพท ทู คุ้ก แอนด แคนเซิ้ลท อิมมีเดี้ยทลี่

มันหยุดการปรุงอาหารและยกเลิกคำสั่งทันที

Her mother climbed down from the tree.

เฮอ มาเธ่อร์ คลามท ดาวน ฟรอม เธอะ ทรี

คุณแม่ของเธอปีนลงมาจากต้นไม้

And the people returned to their homes happily.

แอนด เธอะ พีเพิ้ล รีเทินท ทู แธร์ โฮมส แฮพพิลี่

และประชาชนทุกคนได้กลับบ้านของตนอย่างมีความสุข

This story is taught that Knowing how to open must know how to close.

ธีส สทอรี่ อิ้ส ธอท แธท โนอิ้ง ฮาว ทู โอเพ็น มัสท โนว ฮาว ทู โคลส.

นิทานเรื่องนี้สอนไว้ให้รู้ว่า รู้วิธีเปิดแล้วต้องรู้วิธีปิดด้วย

Thank you

แธงคิ้ว

ขอบคุณค่ะ

Share

17

admin

4 Comments

 1. นิมล พูดว่า:

  พฤษภาคม 27, 2016 เวลา 2:00 pm

  ขอบคุณมากที่เผยแพร่เทคนิคที่เป็นประโยชน์

  ตอบกลับ

  • ครูแขก พูดว่า:

   ตุลาคม 17, 2018 เวลา 9:19 am

   ขอบคุณสคลิปต์ที่เป็นตัวอย่างให้นักเรียนผู้ไม่เคยแข่งขันมาก่อน

   ตอบกลับ

 2. อังคณา แบบอย่าง พูดว่า:

  มิถุนายน 9, 2019 เวลา 1:34 pm

  ขอบคุณสำหรับนิทานดีๆ แต่ยังขาด ตอนสุดท้ายที่เป็น ข้อคิดที่ได้จากเรื่องค่ะ ( The Moral)หวังอย่างยิ่งว่าครั้งต่อไปจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านค่ะ ขอบคุณค่า