เฉลย ข้อสอบ Digital Literacy Test

1.ข้อใดเขียนคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถูกต้อง   1. Techno Information   2. Information Techno   3. Technology Information   4.Information Technology       2. ข้อใดคือคำที่ประกอบกันแล้วมีความหมายเหมือนกับคำว่า "IT"   1. ข้อมูล สารสนเทศ     2. เทคโนโลยี สารสนเทศ     3. การประมวลผล เทคโนโลยี     4. ข้อมูล การประมวลผล สารสนเทศ         3. ข้อใดเป็นความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องมากที่สุด   1. การนำความรู้มาประยุกต์ใช้จัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   2. การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นระบบและรวดเร็ว   3. การนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   4.การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบ       4. ใครใดคือ “พลเมืองดิจิทัล”   1. เอเล่นเฟสบุ๊คเป็นประจำ   2. บีดู youtube ทุกวัน   3.ซีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัลเป็นประจำได้อย่างปลอดภัย   4.ดีมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสร้างแชร์เพจต่างๆได้       5. เมื่อนักเรียนได้รับข้อความต่อไปนี้ในช่องทางแชท Facebook และ Line นักเรียนคิดว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร “เดือนนี้เป็นเดือนพิเศษ มี 5 ศุกร์ 5 เสาร์ 5 อาทิตย์ 888 ปีจะมีครั้ง เรียกว่าถุงเงิน ตามตำราฮวงจุ้ยส่งต่อ 5คน จะโชคดี”   1.ส่งต่อให้ครบ 5 คน จะได้โชคดี   2. ส่งต่อให้ครบ 5 คน จะได้โชคลาภ   3. เก็บไว้คนเดียว ไม่บอกใคร   4. ควรปรึกษาครูหรือผู้ปกครอง       6. พลเมืองดิจิทัลจะต้องมีความรับผิดชอบด้านใดบ้าง   1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง   2. ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อน    3. ความรับผิดชอบต่อชุมชน   4. ถูกทุกข้อ       7. ต้นกล้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อใช้งานเสร็จในห้องสมุด ต้นกล้ามีความรับผิดชอบด้านใด   1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง     2. ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อน      3. ความรับผิดชอบต่อชุมชน     4. ถูกทุกข้อ       8. นักเรียนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใดมากที่สุด   1. ทำให้เรียนหนังสือได้สนุกยิ่งขึ้น     2. ค้นคว้าหาความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น      3. ได้รับความสนุกจากการเล่นเกม     4. ทำให้ทำการบ้านได้ง่าย         9. ข้อใดไม่ใช่การประมวลผลข้อมูล   1. ปิ๋มเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากสองที่์     2. ป้อมแจกแจงข้อมูลเรื่องประวัตินักเรียน     3. แป๋วสรุปผลข้อมูลเรื่องวิชาที่นักเรียนชอบเรียน     4. ปูสัมภาษณ์เพื่อนๆ เรื่องการเดินทางมาโรงเรียน         10. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้อง   1. ข้อมูล ->การประมวลผล ->สารสนเทศ     2. สารสนเทศ ->ข้อมูล ->การประมวลผล     3. สารสนเทศ ->การประมวลผล ->ข้อมูล     4. การประมวลผล ->ข้อมูล ->สารสนเทศ         11. ข้อใดกล่าวถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง   1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น   2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบทางด้านลบเท่านั้น   3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบทางด้านบวกเท่านั้น   4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบ       12. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างไร   1.  ช่วยลดจำนวนพนักงานลง     2.  ช่วยเพิ่มเวลาในการทำงานให้มากขึ้น     3.  ช่วยให้ทำงานได้เร็วและถูกต้องมากขึ้น     4.  ช่วยให้ประหยัดทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม         13. ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีกี่ยุทธศาสตร์   1.  3 ยุทธศาสตร์     2.  5 ยุทธศาสตร์     3.  7 ยุทธศาสตร์     4.  9 ยุทธศาสตร์         14. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของ เศรษฐกิจดิจิทัล   1.  เพิ่มผลิตผลการผลิต     2.  ลดความเหลือมล้ำ     3.  ขยายความร่วมมือ รัฐเอกชน และพลเมือง     4.  สินค้าบริการผิดกฎหมาย         15. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมที่เป็นภัยในการเข้าถึงระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์   1.  สปายแวร์     2.  ซอฟต์แวร์     3.  สนิฟเฟอร์ (Sniffer)     4.  ฟิชชิ่ง (Phishing)         16. จากผลการสำรวจการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตมีการใช้งานจากสถานที่ใดมากที่สุด   1.  ที่บ้าน/ที่พักอาศัย     2.  ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ     3.  ในสถานศึกษา     4.  ที่ทำงาน         17. เราสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ บนระบบปฏิบัติการ Android ได้จากที่ใด   1.  Google Play Store     2.  Google Store     3.  Google app Store     4.  Google app         18. นักเรียนคิดว่าข้อใดหมายถึงเทคโนโลยีสื่อประสม   1.  การใช้เทคโนโลยีพร้อมกันหลายคน     2.  การนำเสนอข้อมูลหลายรูปแบบพร้อมกัน     3.  การนำเสนอข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์     4.  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น         19. ไวรัสคอมพิวเตอร์ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคม   1.  เกิดความไม่เสมอภาค     2.  เพิ่มปัญหาสิ่งแวดล้อม     3.  เกิดความเสียหายแก่ข้อมูล     4.  เพิ่มจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์         20. นักเรียนคิดว่าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศใดมากที่สุด   1.  การแสดงผล     2.  การประมวลผล     3.  การสื่อสารและเครือข่าย     4.  การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล         21. น้ำหวานจะเคยช่วยเหลือเพื่อนและให้คำปรึกษาเพื่อนตลอดในยามที่เพื่อนมีปัญหา น้ำหวานมีความรับผิดชอบในด้านใด   1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง     2. ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อน      3. ความรับผิดชอบต่อชุมชน     4. ถูกทุกข้อ         22. อีเมลคืออะไร   1. ส่งข้อความ แนบไฟล์ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว     2. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต     3. พิมพ์ข้อความ     4. ไม่มีข้อถูก         23. บล็อกย่อมาจากอะไร   1. เว็บบล็อก (weblog)     2. เป็นรูปแบบเว็บไซค์ประเภทหนึ่งที่ถูกเขียนขึ้น     3. ถูกทั้ง ก. และ ข.     4. ไม่มีข้อถูก         24. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดมีผลต่อตัวนักเรียน   1. ระบบการเรียนการสอนทางไกล     2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     3. ระบบเฝ้าระวังภัยที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน     4. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง         25. ข้อใดคือ การบริการไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์   1. อีเมล์ 2. อีคอมเมิร์ซ   3. อีเลินนิ่ง 4. อีบุ๊ค       26. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียนคือข้อใด   1. การใช้ e-learning     2. การค้นหาตำแหน่งของเรือรบหลวง     3. การชำระภาษีออนไลน์     4. การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์         27. ข้อใดคือนิยามความเป็นพลเมืองดิจิทัล   1. มิติด้านความรู้เกี่ยวกับสื่อและสารสนเทศ     2. มิติด้านจริยธรรม     3. มิติด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม     4. ถูกทุกข้อ         28. แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองสามารถแบ่งออกเป็นกี่แนวคิด   1. 2 แนวคิด 2. 3 แนวคิด   3. 4 แนวคิด 4. 5 แนวคิด       29. "การเป็นสมาชิกภายใต้กฎหมายของรัฐชาติที่ตนสังกัด" จัดอยู่ในแนวคิดใด   1. ความเป็นพลเมืองชาติตามขนบ     2. ความเป็นพลเมืองโลก     3. ความเป็นพลเมืองดิจิทัล     4. มิติด้านความรู้เกี่ยวกับสื่อและสารสนเทศ         30. ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด   1. สินค้ามีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น     2. มนุษย์มีคุณธรรมสูงขึ้น     3. มีแหล่งข้อมูลความรู้เพิ่มขึ้น     4. มนุษย์มีระบบขนส่งที่ทันสมัย         31. บุคคลใดต่อไปนี้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้องที่สุด   1. สารัส Hack ข้อมูลของบริษัทแห่งหนึ่ง     2. พรสุดาลบข้อมูลที่ไม่ใช่ของตนออกจากเครื่อง     3. ริณณี ใช้ E-mail ส่งหาเพื่อนหลาย ๆ คนแทนการส่งจดหมายธรรมดา   4. อารีรัตน์เก็บจดหมายที่เพื่อนส่งมาทุกฉบับ         32. ข้อใดถือว่าเป็นภัยแฝงออนไลน์   1. ปาลินใช้เวลาว่างเล่นโซเชียล จนทำให้สอบไม่ผ่าน   2. มุตาขายของออนไลน์     3. สาลีส่งงานอาจารย์ทางเมล์     4. นาเดียแจ้งข่าวสารให้เพื่อนโดยใช้ Facebook         33. ข้อใดไม่เป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของอาชญากรคอมพิวเตอร์   1. ใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)     2. ใช้บัตรแม่เหล็ก หรือกุญแจ เพื่อเข้าสู่ระบบ     3. ปิดการทำงานระบบ Firewall ทุกครั้งที่เปิดคอมพิวเตอร์   4. ใช้ระบบอ่านลายนิ้วมือก่อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์     34. ข้อใดคือผลกระทบทางด้านลบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเรียนการสอน   1. สื่อที่ใช้ขาดความน่าสนใจ     2. ผู้เรียนไม่มีสถานที่เรียนหนังสือ     3. เครื่องมือที่ใช้ต้องมีความทันสมัย     4. ผู้เรียนไม่สามารถสอบถามผู้สอนได้         35. การสมัคร gmail ใหม่ ต้องคลิ๊กที่ปุ่มใด   1. สร้างบัญชี 2. เข้าสู่ระบบ   3. สร้าง 4. สมัคร       36. ข้อใดไม่ใช่ ระบบปฏิบัติการ (Operating System) บนสมาร์ทโฟน   1. iOS   2. Android   3. Windows 4. Windows Phone       37. ระบบอินเทอร์เน็ตพัฒนามาจากหน่วยงานใด   1. การศึกษา 2. การแพทย์   3. การทหาร 4. การขนส่ง       38. เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้เกิดความเสมอภาคในสังคม   1. ช่วยกระจายโอกาส     2. ช่วยเสริมสร้างรายได้     3. ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม     4. ช่วยลดความเสี่ยงในการตกงาน         39. ข้อใดกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและเครือข่ายได้ถูกต้อง   1. เป็นการส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง     2. ใช้สำหรับส่งข้อมูลที่มีระยะห่างอย่างต่ำ 5 เมตร     3. เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านสายเคเบิลเท่านั้น     4. เป็นการทำงานร่วมกันของเครื่องคอมพิวเตอร์         40. ผลกระทบทางด้านลบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคมส่งผลเสียอย่างมากในด้านใด   1. สุขภาพร่างกาย     2. ความปลอดภัย     3. ระบบเศรษฐกิจ     4. ค่านิยมและวัฒนธรรม