เงินเดือน 12,000 ซื้อบ้านได้ไหม 2564

เงินเดือน 12,000 ซื้อบ้านได้ไหม 2564

ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
(ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 5. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

หมายเหตุ - นิยามคำว่า “อาคาร”  หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน  3,000,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

 • ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 4  ปี และไม่เกิน  40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นกรณีข้าราชการ ตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1     = 3.15% ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR-2.25% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-1.40% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-0.75% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
-  กรณีลูกค้ารายย่อย    = 4.88%

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์
 

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

(1) ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน
(2) ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6  เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

เงินเดือน 12,000 ซื้อบ้านได้ไหม 2564

ไขข้อข้องใจ! เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม อยากวางแผนซื้อบ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง 2565 (2022)

 • ไขข้อข้องใจ! เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม อยากวางแผนซื้อบ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง 2565 (2022)
  • เงินเดือนน้อย 10000 บาท 12000 บาท เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม? 2565 (2022)
  • สูตรการคำนวณที่จะบอกว่าเงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม? 2565 (2022)
  • เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม ซื้อบ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง
  • เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อบ้านง่าย 2565

ซื้อบ้านต้องมีเงินเท่าไหร่? ใคร ๆ ก็คงอยากซื้อบ้านหลังแรกในชีวิต แต่ปัญหาอยู่ที่ตอนนี้มีเงินเดือนน้อย ทำให้เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเงินเดือนเท่าไหร่ถึงซื้อบ้านได้ แล้วเงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม อยากวางแผนซื้อบ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อบ้านง่าย 2565 เอาเป็นว่าเรามีคำตอบมาคลายทุกข้อสงสัย 

เงินเดือนน้อย 10000 บาท 12000 บาท เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม? 2565 (2022)

ไม่ว่าคุณจะมีเงินเดือนน้อย 10000 บาท 12000 บาท 15000 บาท ใด ๆ แล้วคุณต้องดูปัจจัยในการพิจารณาเลือกซื้อด้วย เพราะจะเป็นตัวแปรบ่งบอกถึงราคาที่เราต้องผ่อนจ่ายในแต่ละเดือน ยิ่งทำเลที่ตั้งดี ติดสิ่งอำนวยความสะดวกก็ยิ่งต้องผ่อนจ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งหากเราอยากรู้ว่าเงินเดือน 12000 ซื้อบ้านได้ไหม 2565 เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม เราต้องคำนวณเรื่องค่าใช้จ่ายต่อเดือนอื่น ๆ ก่อน แล้วดูถึงความสามารถผ่อนจ่ายของตนเอง โดยสถาบันการเงินหรือธนาคารมักจะกำหนดไว้ที่ 40% และเราก็ต้องรู้ด้วยว่าราคาบ้านที่ต้องการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นกี่บาท

สูตรการคำนวณที่จะบอกว่าเงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม? 2565 (2022)

เมื่อเรารู้ว่ามีเงินเดือนเท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ก็ลองมาคิดคำนวณดูวางแผนการผ่อนจ่ายต่อไป ขั้นตอนแรกให้คิดจาดจพนวนเงินผ่อนบ้านต่อเดือน ได้แก่ เงินเดือน x 40% = จำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือนจนสิ้นสุดสัญญา และขั้นตอนที่ 2 จะต้องคิดสูตรวงเงินกู้สินเชื่อบ้านผ่อนสูงสุด ได้แก่ จำนวนเงินผ่อนบ้านที่เราสามารถผ่อนได้ x 1 ล้าน แล้วหารด้วย 7000 = วงเงินกู้สินเชื่อบ้านสูงสุด โดยคนที่เงินเดือน 15000 ต้องเลือกกู้เงินซื้อบ้านราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท หรือเท่ากับ 857,143 บาท ผ่อนเดือนละ 6000 บาท แนะนำปรึกษาสินเชื่อบ้านกับธนาคารก่อนดีสุด

เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม ซื้อบ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง

เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม? ตอบไปแล้วว่าได้ แต่วงเงินต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท การเตรียมตัวคือต้องมีการเก็บออมเงินดาวน์ เลือกบ้านให้เหมาะกับความสามารถการผ่อน ผ่อนจข่ายหนี้ตรงเวลาสม่ำเสมอ มีเงินเดือนในบัญชีธนาคารเรื่อย ๆ เพราะธนาคารต้องขอดูย้อนหลัง 6 เดือน รวมถึงต้องปิดบัญชีหนี้ทั้งหมดก่อนขอกู้

เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อบ้านง่าย 2565

อยากซื้อบ้านแต่เงินเดือนน้อยคงไม่ต้องกังวลอีกแล้ว เพราะ 15000 บาทก็ซื้อได้ ส่วนวธนาคารไหนปล่อยง่ายบ้าง แนะนำธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดีที่สุด เพราะเป็นธนาคารเกี่ยวกับกู้สินเชื่อบ้านโดยตรง พร้อมให้คำแนะนำได้ดี มีให้เลือกหลากหลาย เช่น โครงการบ้านคนละหลัง, สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ, สินเชื่อบ้าน ALL HOME หรือโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565

มาถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่าคำตอบของเงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม? ยืนยันอีกครั้งว่าได้ แต่ต้องอยู่ในวงเงินซื้อบ้านที่เหมาะสม และเราก็ควรมีความสามารถในการผ่อนได้สม่ำเสมอด้วย