ฝากประจําปลอดภาษี ไทยพาณิชย์

*การคำนวนอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้าซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.25% - 1.217%  ต่อปี ตัวอย่าง ลูกค้าฝากเงินจำนวน 4 ล้านบาท จะได้รับดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 0.97% ต่อปี (หลักเกณฑ์เรื่องภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

บัญชีเงินฝากที่เปิดให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดา จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ 500 บาท  (ส่วนเพิ่มขั้นละ 500 บาท) ต้องฝากเท่าๆ กันทุกเดือน วันที่ฝาก จะฝากวันไหนก็ได้ภายในเดือน ฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง (หรือ 1 งวด) วันที่ครบกำหนดจะนับจากวันที่ฝากงวดสุดท้ายไปอีก 1 เดือน

ฝากประจําครบกําหนดฝากต่อได้ไหม

- เมื่อครบกำหนดและผู้ฝากไม่ได้ปิดบัญชี ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติด้วยเงินฝากประจำทั่วไประยะเวลา 12 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนตามที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น กรณีถอนก่อนวันครบกำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ประกาศ ณ ขณะนั้นแทน (พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย)

เงินฝากประจําเบิกได้ตอนไหน

บัญชีเงินฝากประจำแบบฝากเงินทุกเดือน เป็นการฝากเงินเข้าบัญชีทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันกับจำนวนเงินที่เปิดบัญชี และต้องฝากให้ครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด เช่น 6 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน เมื่อครบกำหนด จึงจะสามารถถอนเงินออกได้พร้อมดอกเบี้ย

เงินฝากประจําถอนก่อนกําหนดได้ไหม

การถอนก่อนกำหนด หากถอนเงินฝากประจำก่อนครบกำหนด เมื่อระยะเวลาการฝากยังไม่ครบ 3 เดือน คุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ หากถอนเงินฝากประจำก่อนครบกำหนด โดยที่ระยะเวลาการฝากหลัง 3 เดือน คุณจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

เงินฝากประจํา ฝากยังไง

บัญชีเงินฝากประจำ เหมาะกับผู้ที่มีเงินก้อนและไม่มีแผนใช้เงิน โดยธนาคารกำหนดระยะเวลาฝากเงิน เช่น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน และในบางครั้งอาจกำหนดเปิดรับฝากเงินด้วยระยะเวลาอื่น เช่น 5 เดือน หรือ 8 เดือน เป็นต้น ข้อดีของเงินฝากประจำคือให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์โดยต้องคงเงินในบัญชีจนครบกำหนด ผู้ฝากสามารถถอนก่อน ...