ราช วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ รังสีเทคนิค ค่าเทอม

ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 025766000 งานสารนิเทศและวิชาการ ต่อ 8141/8143 | งานวิชาการ และประเมินผลงานวิชาการ ต่อ 8144-8146 | งานศูนย์การเรียนรู้ ต่อ 6570/8147

 • ปีการศึกษา 64

  โครงการเพชรจุฬาภรณ์

  จำนวนที่รับ 5 ที่นั่ง

  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564

  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

  หมายเหตุ ศึกษาเพิ่มเติมจากประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ที่ http://www.pccms.ac.th/?p=14557 และสามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://admission.pccms.ac.th ติดตามข่าวสารได้ทาง FB : @CRAPCCMS

 • ปีการศึกษา 64

  โครงการจุฬาภรณ์-EEC

  จำนวนที่รับ 25 ที่นั่ง

  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564

  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

  หมายเหตุ ศึกษาเพิ่มเติมจากประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ที่ http://www.pccms.ac.th/?p=14557 และสามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://admission.pccms.ac.th ติดตามข่าวสารได้ทาง FB : @CRAPCCMS

 • ปีการศึกษา 64

  โครงการปณิธานจุฬาภรณ์

  จำนวนที่รับ 15 ที่นั่ง

  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564

  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

  หมายเหตุ ศึกษาเพิ่มเติมจากประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ที่ http://www.pccms.ac.th/?p=14557 และสามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://admission.pccms.ac.th ติดตามข่าวสารได้ทาง FB : @CRAPCCMS

ปี 66 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 15 พ.ค. 2564
 • รูปแบบการรับ :

  Admission 1

  ข้อมูลปีการศึกษา 64

  วันที่อัพเดตล่าสุด

  14 ต.ค. 2565

  คะแนนขั้นต่ำ/สัดส่วนคะแนนที่ใช้*

  GPAX 3

  PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 75

  *อาจมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ mytcas.com

  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

  หมายเหตุ

  ศึกษาเพิ่มเติมจากประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ที่ http://www.pccms.ac.th/?p=14557 และสามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://admission.pccms.ac.th ติดตามข่าวสารได้ทาง FB : @CRAPCCMS ทั้งนี้ พิจารณาผู้สมัครอันดับ 1 -2 เป็นลำดับแรก


ปี 66 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 15 พ.ค. 2564
 • ปีการศึกษา 2564

  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

 • ปีการศึกษา 2564

  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

ราช วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ รังสีเทคนิค ค่าเทอม

       ากจะกล่าวถึงมหาวิทยาลัยที่เปิดรับน้องๆที่อยากเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ หลายคนมักนึกถึงสถาบันการผลิตแพทย์อย่างรามาธิบดี ศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ทราบหรือไม่ว่า มีสถาบันแห่งใหม่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ภายใต้ชื่อ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ แบบครบวงจร ซึ่งสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 18 ม.ค.2559 โดย ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงมีพระวินิจฉัยเห็นชอบให้รวมทั้ง 3 หน่วยงานภายใต้ มูลนิธิจุฬาภรณ์ ได้แก่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  โดยจะเน้นการทำงานและขับเคลื่อนด้านต่างๆ ทั้งการผลิตบุคลากรทางการแพทย์
พยาบาล และนักเทคนิคทางการแพทย์

ราช วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ รังสีเทคนิค ค่าเทอม

      "รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์" ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เล่าว่า สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รวมถึงคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยชั้นนำของโลกมาร่วมสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกันด้านการศึกษาระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อประโยชน์ของการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์งานวิจัยที่ทันสมัย อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐฯ เป็นต้น โดยมีการจัดการเรียนการสอนแนวทางใหม่ ใช้วิธีบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์ใช้เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวม รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้การวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง

                                              __________________________________________________________

ราช วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ รังสีเทคนิค ค่าเทอม

ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
จะดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรก ใน 4 หลักสูตร 

 1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
            วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดรับนักศึกษาประมาณ 32 คน โดยนักศึกษาแพทย์ของ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะเรียนร่วมกับ นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนแหล่งฝึกปฏิบัติงานหลัก คือ โรงพยาบาลรามาธิบดี ใน 5 รุ่นแรก เมื่อสำเร็จการศึกษาจะรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล
            การศึกษา ตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน 6 ปี  โดยมีการแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
            ปีที่ 1 เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
            ปีที่ 2 และปีที่ 3  เรียนชั้นปรีคลินิก ศึกษาการทํางานของร่างกาย มนุษย์ในภาวะปกติ โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ พื้นฐาน เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต พญาไท และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
            ปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 เรียนชั้นคลินิก เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ร่วมเป็นหนึ่งในทีมดูแลผู้ป่วย ศึกษาอาการและการรักษาโรคผ่านการฝึกทักษะกับอาจารย์แพทย์สาขาต่างๆ เรียนและฝึกปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และชั้นปีที่ 6 นักศึกษาแพทย์จะได้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทางคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์, โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาล เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงพยาบาล ในความร่วมมือของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
            การรับนักศึกษา รับนักศึกษาจำนวน 32 คน ดังนี้
            ระบบรับตรง กสพท (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) จำนวน 20 คน
            รับตรง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จำนวน 12 คน แบ่งเป็น
            กลุ่มที่ 1 : โควตาพิเศษ นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จำนวน 12 แห่ง (นครศรีธรรมราช, เชียงราย, ตรัง, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, สตูล, เพชรบุรี, เลย, พิษณุโลก, ลพบุรี, ปทุมธานี, ชลบุรี) จำนวน 3 คน
            กลุ่มที่ 2 : นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 9 คน

ราช วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ รังสีเทคนิค ค่าเทอม

 2.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
            คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 90 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 โดยจะรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน
            การศึกษา ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
            ปีที่ 1 เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยเรียนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
            ปีที่ 2 เรียนบางวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม  และเรียนวิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพที่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และในชั้นปีนี้  นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะทางการพยาบาลในศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ทางการพยาบาลที่มีอุปกรณ์ทันสมัย  ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
            ปีที่ 3 และปีที่ 4 เรียนวิชาในกลุ่มวิชาชีพภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้ห้องฝึกทักษะการพยาบาลในศูนย์สาธิตทางการพยาบาล ณ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำหรับการศึกษาภาคปฏิบัติ  ฝึกในแหล่งฝึกปฏิบัติจริง ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
           ค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(จ่ายครั้งเดียว) 2,500 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษา(รวมค่าบำรุง) 33,125 บาทต่อภาคการศึกษา
            การรับนักศึกษา จำนวน 50 คน ในปีการศึกษา 2560 จาก 2 ระบบ คือ
            ระบบโควตา จากนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 12 แห่ง (นครศรีธรรมราช เชียงราย ตรัง บุรีรัมย์ มุกดาหาร สตูล เพชรบุรี เลย พิษณุโลก ลพบุรี ปทุมธานี ชลบุรี) จำนวน 15 คน
            ระบบรับตรงทั่วประเทศ จำนวน 35 คน

ราช วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ รังสีเทคนิค ค่าเทอม

3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
            การศึกษา หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี หลักสูตรประกอบด้วย
            วิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
            วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์รังสี รังสีคณิต การสร้างภาพดิจิทัลทางการแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสี
            วิชาชีพเฉพาะทางรังสี ประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เช่น การตรวจเอกซเรย์ทั่วไป การสร้างภาพด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) คลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) เครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง (MRI) เทคนิคการสร้างภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (SPECT&PET) เทคนิคทางรังสีรักษาและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
            ค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าใช้จ่ายประมาณ 15,000 บาทต่อภาคการศึกษา
            การรับนักศึกษา รับนักศึกษาจำนวน 40 คน ดังนี้
            กลุ่มที่ 1 : โควตาพิเศษ นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จำนวน 12 แห่ง(นครศรีธรรมราช, เชียงราย, ตรัง, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, สตูล, เพชรบุรี, เลย, พิษณุโลก, ลพบุรี, ปทุมธานี, ชลบุรี) จำนวน 4 คน
            กลุ่มที่ 2 : นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 36 คน

  4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) : Bachelor of Science Program in Bioinformatics and Systems Biology (International Program)

ราช วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ รังสีเทคนิค ค่าเทอม

น้อๆ รอติดตาม ระเบียบการรับสมัครกันได้ที่ เว็บไซต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

พี่ได้สอบถามทาง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แล้วนะคะ ทางวิทยาลัยฯ แจ้งว่าระเบียบการรับสมัคร จะออกมาประมาณเดือนกันยายน ค่ะ รอติดตามกันนะคะ  ยังมีโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่เมื่อน้องเรียนจบที่นี่แล้ว ก็ทำงานเพื่อชดใช้ทุนที่นี่ต่อได้เลย ติดตามข่าวโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คลิกที่นี่