จุดมุ่งหมายในการเรียนรัฐศาสตร์

มนุษย์ติดโซเชียล พร้อมพาส่องหนุ่มหล่อสาวสวยมากความสามารถ ชอบอัปเดตเทรนด์ของโลก มีอะไรปังๆ ดังๆ ก็ไม่พลาดเอามาเล่าให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน

คณะรัฐศาสตร์ เปิดสอนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการรัฐ การเมืองการปกครอง รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งการศึกษาวิชารัฐศาสตร์นั้น เป็นการศึกษาในลักษณะของสหวิทยาการ กล่าวคือ ต้องอาศัยศาสตร์หลาย ๆ ศาสตร์เข้ามาประกอบการศึกษา อธิบายภาวะต่าง ๆ ทางสังคม ที่เกิดขึ้นได้

สัญลักษณ์

ชาวรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไทยจะมีสำนึกจารีตในการใช้สัญลักษณ์ สิงห์ หรือ ราชสีห์ เป็นสัญลักษณ์ของสาขาวิชา เนื่องจากความหมายที่ว่าสิงห์เป็น "ราชาแห่งสัตว์ป่า" รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ และกำลัง จึงถูกนำไปเปรียบเทียบกับผู้มีอำนาจ ซึ่งก็คือ นักปกครองแบบนักรัฐศาสตร์ และนักบริหารแบบนักรัฐประศาสตรนศาสตร์ และการที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นกระทรวงที่ชาวรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ใฝ่ฝันที่จะเข้ารับราชการเป็นส่วนใหญ่ได้ใช้ตรารูปราชสีห์ เป็นสัญลักษณ์ประจำกระทรวงด้วย ดังนั้น จึงมีจารีตนำเอารูปสัญลักษณ์สิงห์ หรือ ราชสีห์ มาเป็นสัญลักษณ์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จะมีชื่อเรียก "สิงห์" ที่แตกต่างกัน

โดยมหาวิทยาลัยต่างๆ จะแบ่งออกเป็น 3 สาขา คือ สาขาการเมืองการปกครอง สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แต่ในบางมหาวิทยาลัยในปัจจุบันจะมีเพิ่มสาขาวิชาแตกออกไป

สาขาที่เปิดสอน

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

การศึกษาในสาขานี้ มุ่งทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคมที่แวดล้อมตัวเรา โดยจะเรียนเกี่ยวกับปรัชญาและความคิดทางการเมืองเช่น รัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมือง การเลือกตั้งและปัญหาทางการเมือง และสังคมที่สำคัญๆ เช่น ธุรกิจกับการเมือง ทหารกับการเมือง การเมืองของผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ฯลฯ

สาขาการระหว่างประเทศ

เป็นสาขาที่มุ่งทำความเข้าใจกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ มีความสำคัญทั้งต่อภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพราะแต่ละประเทศไม่ได้อยู่กันอย่างโดดเดี่ยว ความกินดีอยู่ดีของประชาชนในแต่ละประเทศ ความสำเร็จในธุรกิจการค้าต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศ

สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

การศึกษาในสาขานี้จะศึกษาเรื่องการบริหารและการจัดการในหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ ภายใต้ภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาในสาขานี้จะเกี่ยวกับระบบราชการ และหน่วยงานของรัฐ ประเภทต่าง ๆ การบริหารบุคคล การคลัง งบประมาณ และการวางแผนจัดทำโครงการ เทคโนโลยีการบริหาร และการศึกษาในสาขานี้จะเกี่ยวกับระบบราชการ และหน่วยงานของรัฐ ประเภทต่าง ๆ โดยเป็นปัญหาที่สำคัญ ๆ ที่ได้รับการสนใจและมีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นสิ่งนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้โครงสร้างและการจัดระเบียบ แต่ละสังคมที่แตกต่างกันตามลักษณะวัฒนธรรม และศึกษาการประยุกต์หลักการประยุกต์หลักวิชาเพื่อการปฏิบัติตามลักษณะวัฒนธรรม และศึกษาการประยุกต์หลักวิชาเพื่อการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสังคม

สาขางานยุติธรรมและความปลอดภัย

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานในระบบงานยุติธรรม ได้แก่ ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และคุมประพฤติ วิชาที่เรียนเน้นหนักไปในเรื่องหลักและทฤษฎีการบริหาร กระบวนการและการบริหารคดี หลักการสืบสวนสอบสวน ทฤษฎีทางอาญาวิทยา การบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันอาชญากรรมและปัญหาสังคม หลักยุติธรรมชุมชน และการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดในสังคม ตลอดทั้งการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในองค์การ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คณะรัฐศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คณะรัฐศาสตร์
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง - คณะรัฐศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คณะสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - คณะวิทยาการจัดการ
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี - คณะรัฐศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - คณะสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยบูรพา - คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร - คณะสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 • มหาวิทยาลัยพะเยา - คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย - คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - คณะรัฐศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่ - วิทยาลัยบริหารศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่เฉลิมพระเกียรติ - สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร - คณะวิทยาการจัดการ
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร - สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
 • มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว - คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - คณะสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ - วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย - คณะสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ - คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - คณะวิทยาการจัดการ
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 • มหาวิทยาลัยมหิดล - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - คณะสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด - วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - คณะรัฐศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเอกชน

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - คณะรัฐศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเกริก - คณะรัฐศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ - คณะรัฐศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยปทุมธานี - คณะรัฐศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยรังสิต - วิทยาลัยรัฐกิจ
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น - วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
 • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - คณะศิลปศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยโยนก - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น - คณะบริหารรัฐกิจ
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย - คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา - คณะรัฐศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • วิทยาลัยทองสุข - คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • วิทยาลัยพิชญบัณฑิต - คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง - คณะรัฐศาสตร์

ใช้คะแนนอะไรบ้าง

วิชา GAT/PATที่ต้องสอบ : GAT (บางมหาวิทยาลัยใช้ PAT1 , PAT7)

วิชาสามัญที่ต้องสอบ : ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / สังคม / คณิตศาสตร์ 1

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน โดยเฉพาะงานทางด้านบริหารจัดการข้อมูล และวิจัย สามารถทำงานราชการในตำแหน่งงานที่ ก.พ.กำหนด ทำงานด้านการทูต งานด้านวิเทศสัมพันธ์ หรือกิจการต่างประเทศ งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และการวางแผนในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

โหลดเพิ่ม

จุดมุ่งหมายในการเรียนรัฐศาสตร์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รัฐศาสตร์ เรียนอะไรรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ จบไปทำงานอะไรรีวิวมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยคณะมหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์educationเรียนต่อในประเทศEDUCATION

เป้าหมายหลักในการศึกษารัฐศาสตร์คืออะไร

เป้าหมายหลักในการเรียนรัฐศาสตร์คือการท าให้ บัณฑิตที่จบมากลายเป็นพลเมืองของระบอบ ประชาธิปไตย รู้จักใช้สิทธิ เคารพหน้าที่ เคารพกฎหมาย และความเท่าเทียม มีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่เฉยเมย ต่อสิ่งที่อยุติธรรม มีภูมิรู้และภูมิธรรมและเป็นหนึ่งในแรง สร้างสรรค์ประชาธิปไตย”

ประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษารัฐศาสตร์ คืออะไร

รัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ไม่มีกรอบหรือขอบเขต เป็นการนำรายละเอียดของสังคมศาสตร์มาเรียนรวมๆ กัน หรือการเรียนศาสตร์แห่งรัฐให้มีการบริหารจัดการรัฐให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น รัฐศาสตร์เป็นการเรียนที่ทำให้คนทำงานหลายสาขามาก เพราะเป็นศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ ใช้งานได้จริง และสอนให้คนเปิดใจ ยอมรับที่จะปรับตัวกับสิ่งต่างๆ มากขึ้น” ...

คณะรัฐศาสตร์ ต้องเรียนอะไรบ้าง

การศึกษาในสาขานี้ มุ่งทำความเข้าใจกับปรากฎการณ์ทางการเมืองและสังคมที่แวดล้อมตัวเราอยู่ โดยจะเรียนเกี่ยวกับปรัชญาและความคิดทางการเมืองต่าง ๆ เช่น รัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมือง การเลือกตั้งและปัญหาทางการเมือง และสังคมที่สำคัญ ๆ เช่น ธุรกิจกับการเมือง ทหารกับการเมือง การเมืองของผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ฯลฯ

เรียนรัฐศาสตร์จบไปทำงานอะไรได้บ้าง

มีเส้นทางอาชีพมากมายสำหรับผู้ที่จบในสาขาการเมืองการปกครอง คุณสามารถทำงานให้กับรัฐบาลหรือภาคเอกชนก็ได้ หรือจะเลือกทำงานเป็นที่ปรึกษา, อาจารย์, นักข่าวการเมือง, นักเขียน, นักลงทุน และอื่นๆอีกมาก หรือถ้าคุณต้องการที่จะศึกษาต่อเพิ่มในระดับสูง คุณก็สามารถเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาเอกได้ต่อไป