จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต

* “อาชีวปฏิญาณ” หมายถึง การที่ผู้ประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตจะต้องปฏิญาณต่อวิชาชีพ กล่าวคือ จะต้องละเว้นไม่ปฏิบัติสิ่งใด ๆ อันอาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัด

ให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย

 • รักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

 • เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อการพิจารณารับประกัน หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์

 • ไม่เสนอแนะผู้ขอเอาประกันภัยทำประกันภัยเกินความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์

  จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตมีกี่ข้อ

  3. จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและ หน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) ...

  ทำไมถึงอยากเป็นตัวแทนประกันชีวิต

  เป็นอาชีพที่สามารถสร้างโอกาสได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด มีระบบเทรนนิ่งให้เราพัฒนาทักษะและศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นอาชีพส่งผลกระทบในวงกว้างในเรื่องของการวางแผนการเงิน ทั้งด้านการวางแผนป้องกันความเสี่ยง การออม และการลงทุน ให้สังคมไทยได้มีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงมั่นคงมากยิ่งขึ้น

  .อำชีวะปฎิญำณ+คืออะไร

  * “อาชีวปฏิญาณ” หมายถึง การที่ผู้ประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตจะต้องปฏิญาณต่อวิชาชีพ กล่าวคือ จะต้องละเว้นไม่ปฏิบัติสิ่งใด ๆ อันอาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัด

  ข้อใดเป็นบทบาทของตัวแทนประกันชีวิต

  ตัวแทนประกันภัยจะเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทำหน้าที่แทนบริษัทประกันที่สังกัดอยู่ในการชักชวนและนำเสนอขายสินค้า (กรมธรรม์) หรืออาจจะเรียกว่าเป็นพนักงานของบริษัทประกันก็ได้ เพราะตัวแทนประกันนั้นจะมีสังกัดที่แน่นอนว่าเป็นตัวแทนของบริษัทประกันใด อาจเป็นได้มากกว่าหนึ่งบริษัทได้ หากได้รับความยินยอมจากบริษัทแรก