ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ สมัครเรียน65

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 2565

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ได้ออกระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในคณะต่างๆ รอบที่ 1 คัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. โครงการเพชรจุฬาภรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์

2. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

.

1. โครงการเพชรจุฬาภรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  :   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1 กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์

1.1.2 มีสัญชาติไทย มีความประพฤติดีเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรง

1.2 คุณสมบัติเฉพาะ

1.2.1 ความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

1.2.2 ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กำหนดไว้ท้ายประกาศ

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   1 – 20 พฤศจิกายน 2564

.

2. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  :   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์

2. อายุไม่เกิน 25 ปี

3. ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมี GPA กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพแข็งแรง

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  15 ตุลาคม 2564 – 14 มกราคม 2565

.

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  :   วิชาสัตวแพทยศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา: วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ยกเว้นระบบโรงเรียนนานาชาติต้องมีผลการเรียนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) รายละเอียด ดังนี้

ระบบโรงเรียนปกติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยมีผลการเรียนที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร ≥ 3.50

และมีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ (GPA) ในชั้นมัธยมปลาย ≥ 3.50 ใน 2 รายวิชา ได้แก่ เคมี และชีววิทยา

ระบบโรงเรียนนานาชาติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้รับการเทียบความรู้จากกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)

ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 และต้องมีเกรดหรือผลการสอบวุฒิที่เทียบความรู้เท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 2 รายวิชา ได้แก่ Biology และ Chemistry ตามเกณฑ์ต่อไปนี้

ผลการสอบระดับ A Level ทั้ง 2 รายวิชา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า A หรือ ผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Higher Level ทั้ง 2 รายวิชา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 6

4. ผลการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม    :     เอกสารรับสมัคร  !!

.

สมัครเรียน    :       reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission

ขอบคุณข้อมูล   :       reg.cra.ac.th

Post Views: 119

ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ สมัครเรียน65

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (การรับด้วยPortfolio) จำนวน 50 คน
รอบที่ 2 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (การรับแบบโควตา) จำนวน 25 คน
รอบที่ 3 โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ (การรับแบบ Admission) จำนวน 5 คน
รอบที่ 4 รับตรงแบบอิสระ จำนวนพิจารณาตามความเหมาะสม

ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ สมัครเรียน65

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัทภาพการแพทย์ (อัลตราซาวด์ทางการแพทย์)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)

ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ สมัครเรียน65

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหิดล – จุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน

รอบที่ 1 Portfolio จำนวน 12 คน
รอบที่ 2 โควตา จำนวน 8 คน
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission1 จำนวน 10 คน