สมัครงาน ด่านเก็บเงิน 2565

สมัครงาน ด่านเก็บเงิน 2565


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ซุปเปอร์ไวเซอร์-วิศวกรรมทางพิเศษ-165
 • Description :
 • 1. สำรวจออกแบบ ตรวจสอบแบบรายละเอียด ประมาณราคา พร้อมจัดทำข้อเสนอทางด้านวิศวกรรมของโครงการก่อสร้าง
 • 2. วางแผนงานตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างทางพิเศษ
 • 3. บริหารทีมงานในการดำเนินการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • 4. ประสานงานหน่วยงานต่างๆภายนอกเพื่อให้งานเป็นไปตามแผน
 • พนักงานระดับ 1-รายได้ค่าผ่านทาง-50
 • Description :
 • 1. รับส่งพนักงาน สำรอง กทพ. และ พนักงานแผนกรายได้ค่าผ่านทางที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานที่อาคารด่านหรือหน่วยงานภายนอก
 • 2. รับ-ส่งเอกสารประจำวัน จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ระหว่างอาคารด่านกับแผนก
 • 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • พนักงานระดับ 2-รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม-53
 • Description : ปฏิบัติงานในส่วนงานระบายน้ำและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
 • 1. งานขับรถประเภท 2 ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ รถคุ้มครอง รถบรรทุก รถบรรทุกน้ำ
 • 2. ปฏิบัติงานต่างๆร่วมกับพนักงานภายในส่วนงาน เช่น งานตัดหญ้า งานตัดต้นไม้ งานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ งานเก็บสิ่งของตกหล่นบนทางพิเศษ
 • 3. หากมีความชำนาญจะได้รับการฝึกหัดขับรถดูดกวาด หรือ รถแท็คเตอร์ ตามความเหมาะสม

 • ซุปเปอร์ไวเซอร์-รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม-165
 • Description : ควบคุม วางแผนและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบระบายน้ำทางพิเศษ ได่้แก่
 • 1.งานทำความสะอาด ขุดลอก ท่อและรางระบายน้ำทางพิเศษ
 • 2.ตัดแต่งกิ่งไม้ยื่นบนทางพิเศษ ล้างทำความสะอาดป้ายจราจร หัวเกาะก้างปลา และเป้าสะท้อนแสง
 • 3.เก็บรังนก ล้างป้าย Overhead
 • 4. ล้างทำความสะอาดกำแพงกันตก แผ่นกั้นเสียง
 • 5. ตรวจสอบแก้ไขข้อร้องเรียนผลกระทบจากระบบระบายน้ำทางพิะศษ
 • 6. เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตทางพิเศษ
 • 7. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ซุปเปอร์ไวเซอร์-บำรุงรักษาโครงสร้าง-165
 • Description : 1. วางแผนและดำเนินการซ่อมบำรุงโครงสร้างทางพิเศษ
 • 2. กำกับ ควบคุมดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนงานโครงสร้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
 • 3 ต้องพร้อมให้คำปรึกษาทีมงาน และสั่งการแก้ไขปัญหา ในงานฉุกเฉินจากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและบนทางพิเศษตลอดเวลา
 • 4 จัดการงานอื่นๆ หรือโครงการพิเศษ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • พนักงานระดับ 3-บำรุงรักษาโครงสร้าง-110
 • Description :
 • 1. ตรวจสอบโครงสร้างทางด่วนฯ
 • 2. บันทึกผล Defect ของการเปลี่ยน แปลงพฤติกรรมตามข้อกำหนดการตรวจสอบ
 • 3. จัดทำรายงานประจำวันในงานตรวจสอบ ประเมินผลงานต่างๆ โครงสร้างทางด่วนฯ สรุปความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
 • 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • 5. จัดทำแบบ ควบคุมงาน

 • พนักงานระดับ 1- บำรุงรักษาอาคารและสวน-50
 • ปฏิบัติงานในส่วนงานระบายน้ำและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
 • 1. ปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานตัดหญ้า งานตัดต้นไม้ งานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ งานเก็บสิ่งของตกหล่นบนทางพิเศษ

 • พนักงานระดับ 3-บำรุงรักษาทางพิเศษ-110
 • Description :
 • 1. ปฏิบัติงานซ่อมแซมและตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์งานซ่อมบำรุงทาง เช่น ผิวจราจร , ป้ายจราจร , แผ่นกันเสียง , กำแพงกันตก , ราวเหล็ก Handrail , Guardrail , รั้วตาข่าย ฯ
 • 2. ตรวจสอบเครื่องมือ รถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงาน ให้พร้อมใช้งาน
 • 3. ควบคุมและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน

 • ซุปเปอร์ไวเซอร์-บริหารทรัพยากรบุคคล-165
 • Description :
 • – ดูแลงานสรรและว่าจ้างบุคลากรให้เหมาะสมตามตำแหน่งงาน
 • – ลงประชาสัมพันธ์รับสมัครงานตามสื่อและช่องทางต่างๆ
 • – จัดทำเอกสารว่าจ้างและประเมินผลทดลองงาน

 • พนักงานระดับ 2-จัดเก็บค่าผ่านทาง-53
 • Description : จัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และนำส่งเงินค่าผ่านทางพิเศษให้ถูกต้อง

 • พนักงานระดับ 2-กู้ภัยและการจราจร
 • Description : ขับรถยกลากจูง

 • หัวหน้าวิศวกร ระบบซ่อมแซมอะไหล่
 • ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • บริหารจัดการงานระบบซ่อมแซมอะไหล่ จัดหาอะไหล่ใหม่เพื่อทดแทน หรือเทียบเคียงอะไหล่เดิม เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับงานซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุม ออกแบบ กระบวนการการซ่อมแซมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมและมาตรฐานด้านความปลอดภัย
 • วางแผน และกำหนดเป้าหมายในการซ่อมแซมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับแผนงานซ่อมบำรุง
 • ควบคุมและดำเนินการการสำรองและจัดหาอะไหล่ให้พอเพียง ถูกต้องและทันเวลา ต่อการใช้งาน
 • ศึกษาและหาแนวทางการซ่อมแซมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอะไหล่ในระบบอื่น ๆ
 • ควบคุม เก็บข้อมูลและประวัติการซ่อมแซมที่ถูกต้อง และสามารถนำมาสรุปผลเชิงสถิติได้
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือคู่มือปฏิบัติงาน
 • วิเคราะห์และรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และกำหนดมาตรการที่จำเป็น เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
 • วางแผนและจัดทำงบประมาณของแผนก
 • คุณสมบัติ/Job Specification
 • อายุ 26-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานซ่อมแซมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ และออกแบบกระบวนการงานซ่อม สั่งซื้อ อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

 • เจ้าหน้าที่ประจำสถานี
 • ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ออกตั๋วโดยสาร/เที่ยวโดยสารและรับชำระค่าโดยสาร
 • ให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ รวมทั้งดูแลความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า
 • ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับบริการสถานีและสถานที่สำคัญในแนวรถไฟฟ้า
 • คุณสมบัติ/Job Specification
 • อายุ 22-30 ปี
 • ชาย สูงระหว่าง 165 – 180 เซนติเมตร
 • หญิง สูงระหว่าง 160 – 180 เซนติเมตร
 • ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีกริยา วาจา และมารยาทสุภาพ
 • บุคลิกภาพดี กระตือรือร้นและมีความอดทนในงานให้บริการ
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง
 • ปฏิบัติงานหมุนเวียนกะได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป (Part Time / Full Time)
 • โอกาสสมัครเข้าอบรมหลักสูตรโอนย้ายเพื่อไปปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เช่น เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า เจ้าหน้าที่สื่อสารและรักษาความปลอดภัย (ประจำศูนย์ควบคุมการเดินรถ)

 • ช่างเทคนิค ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง)
 • Description :ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ของระบบสื่อสาร และระบบควบคุมเก็บข้อมูล
 • ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่วงตามสัญญาซ่อมบำรุง
 • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไขตามแผน
 • ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือคู่มือปฏิบัติงาน
 • ดำเนินการบันทึกข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง ครบถ้วน
 • สนับสนุนการดำเนินงานระบบจัดการคุณภาพ ระบบจัดการความปลอดภัย ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 22- 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี ในการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

 • เจ้าหน้าที่ ส่วนเทคโนโลยีบัตรโดยสาร
 • ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ศึกษา จัดทำ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดทำ พัฒนา และปรับปรุงโปรแกรมสำหรับใช้ในการประมาณการจำนวนผู้โดยสาร และรายได้
 • รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับการเก็บเอกสารภายในของหน่วยงาน
 • สนับสนุนการปฏิบัติของทีมงาน และรับผิดชอบในงานธุรการที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
 • คุณสมบัติ/Job Specification
 • อายุ 23-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติประยุกต์
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
 • มีความเข้าใจใน Data management process (ETL process) และการออกแบบ Data warehouse
 • มีความเชี่ยวชาญในภาษา SQL และโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล Database Tools เช่น Microsoft SQL Server, Oracle
 • สามารถใช้ภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python, R ได้
 • สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูล สำหรับออกรายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และสามารถใช้เครื่องมือ Visualization Tools ได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

 • สมัครได้ทาง https://recruitment.bemplc.co.th/Career
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

สมัครงาน ด่านเก็บเงิน 2565

ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Follow @ratchakarnjobs