ทุนเรือนหุ้น สหกรณ์ออมทรัพย์

การกู้เงินทุนเรือนหุ้น และ/หรือ เงินฝาก
หลักเกณฑ์การขอกู้เงินทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝาก
(1) สมาชิกสามัญหรือสมทบมีสิทธิ์กู้เงินทุนเรือนหุ้น
(2) ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นและ/หรือเงินฝาก ทั้งนี้วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000.00 บาท
หลักประกันสำหรับเงินกู้
(1) ถ้าเงินกู้ไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องใช้หลักประกันอย่างอื่นอีก
(2) ใช้เงินฝากในบัญชีเป็นหลักประกัน
– การชำระการกู้เงินทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากสหกรณ์จะกำหนดงวดชำระหนี้ให้ตามความประสงค์ของผู้กู้ แต่ต้องไม่เกิน 240 งวด
เอกสารหลักฐานการกู้เงินทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากสหกรณ์
(1) สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
(2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
(3) สลิปเงินเดือน (ปัจจุบัน)

สามารถซื้อหุ้นรายเดือนสูงสุด 30% ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเดือนและต้องมีเงินเดือนเหลือ 15 %

การเพิ่ม ลด งดส่งหุ้นรายเดือน

       สมาชิกต้องการเพิ่ม ลด งดส่งหุ้นรายเดือน ยื่นแบบฟอร์ม ณ สำนักงาน สอ.จพ  ยื่นภายในวันที่ 5 ของเดือน  หักชำระเดือนนั้น ยื่นหลังวันที่ 5 ของเดือน  หักชำระเดือนถัดไป (การเพิ่ม ลด งดส่งหุ้นรายเดือนอัตราที่กำหนด ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้วย “การถือหุ้น”  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการกำหนด)

หมายเหตุ

       1. การเพิ่มหุ้นรายเดือน ต้องแนบสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด

       2. การงดส่งหุ้นรายเดือน ต้องส่งค่าหุ้นติดต่อกันเป็นเวลา 84 งวด หรือเป็นสมาชิกครบ 7 ปี หรือมี ทุนเรือนหุ้น จำนวนเงิ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จึงจะงดส่งหุ้นรายเดือนได้และมีผลต่อระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วย “กองทุนสวัสดิการเงินสะสม”

สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือน ตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก  ดังต่อไปนี้


Posted: สรวิศ  พุ่มจันทร์ Date: 2014-09-16 21:54:52จะนำเอาเงินทุนเรือนหุ้นมาโป๊(หรือมาใส่)ในวงเงินกู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่ได้กู้ไว้ ซึ่งทุนเรือนหุ้นมากกว่าเงินที่กู้ไว้....อยากทราบว่าจะทำได้ไหม...ยังเป็นสมาชิกอยู่
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-09-17 10:50:09ในทางกฎหมาย หุ้นถือเป็นทุนของสหกรณ์ ดังนั้นหุ้นที่ท่านสะสมไว้จึงไม่สามารถเอามาหักกลบลบหนี้ได้เว้นแต่ท่านจะลาออกจาก สอ.นย.ครับโดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-09-17 10:53:51นอกจากนั้นแล้วการที่ท่านจะขอลาออกจากสหกรณ์ได้ ท่านจะต้องไม่มีหนี้ หรือภาระค้ำประกันใดๆ เว้นแต่หนี้ทั้งหมดนั้นจะต้องไม่เกินค่าหุ้นที่ท่านมี จึงจะสามารถนำมาหักกลบได้ตอนที่ขอลาออก และหากมีภาระค้ำประกันก็ต้องให้ผู้กู้เปลี่ยนผู้ค้ำประกันเป็นคนอื่นให้เรียบร้อยก่อน

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
 • ผู้จัดการ: 0-2470-8299
 • บัญชี: 0-2470-8370
 • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
 • สินเชื่อ: 0-2470-8399
 • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
 • โทรสาร: 0-2470-8295
 • อีเมล์: [email protected]
 • facebook.com/kmuttsaving
 • Add Friend LINE : or ID: @coopkmutt
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ.มจธ.
  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกได้อีก 1 ช่องทาง ด้วยสมาร์ทโฟนของสมาชิก
  ทุนเรือนหุ้น สหกรณ์ออมทรัพย์
  ทุนเรือนหุ้น สหกรณ์ออมทรัพย์

สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือน ดังต่อไปนี้

เงินได้รายเดือน (บาท)ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)น้อยกว่า 10,00010ตั้งแต่ 10,000 ไม่เกิน 15,00040เกินกว่า 15,000 ไม่เกิน 30,00060เกินกว่า 30,000 ขึ้นไป100การงดชำระค่าหุ้นรายเดือน

สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 60 เดือน และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนก็ได้

สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือน ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก จะขายหรือโอนหุ้นที่ตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ และจะถอนคืนหุ้นระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ จะกระทำได้เฉพาะการกู้ยืมเงินค่าหุ้นที่มีอยู่เท่านั้น


สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นในสหกรณ์ หุ้นละสิบบาท  อย่างน้อย   ตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือน ดังนี้

ทุนเรือนหุ้น สหกรณ์ออมทรัพย์

*  สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนเพิ่มขึ้นเท่าไรเมื่อใดก็ได้ สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท

* สมาชิกที่ ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 120 งวด หรือ ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และ ไม่มีหนี้กับสหกรณ์ สามารถงดส่งค่าหุ้นรายเดือน หรือ ลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงได้

การเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน

สมาชิกสามารถขอส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กำหนดก่อนวันสิ้นเดือน สหกรณ์จะดำเนินการให้ในเดือนถัดไป

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม

โดยทางเว็บไซต์จะสร้างไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดเล็กไว้ในอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานของท่าน รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการต่างๆ ภายในเว็บไซต์ของเรา และเมื่อผู้เข้าใช้งานกลับมาเยี่ยมชม หรือกลับเข้ามาใช้บริการในครั้งต่อไป แต่การเก็บข้อมูลด้วยคุกกี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆของท่าน การยอมรับนี้จะไม่ทำให้เครื่องของท่านติดไวรัส หรือมัลแวร์แต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อทำการวิเคราะห์ซึ่งอาจทำหรือให้บริการโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำแทนในนามของเรา เช่น Google Analytic เป็นต้น เมื่อผู้เข้าใช้งานมีการกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้บนอินเตอร์เน็ตเบราส์เซอร์ อุปกรณ์ของผู้ใช้งานจะยอมรับคุ๊กกี้อัตโนมัติในการเข้าใช้งานในครั้งต่อไป ซึ่งถ้าหากผู้เข้าใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี๊ทำการรวบรวมข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปลี่ยนแปลง หรือตั้งค่าการยอมรับคุกกี๊ได้ที่เมนู "การตั้งค่า" ของอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้งานอยู่